• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 2863
 • 2022
 • 928
 • 798
 • 753
 • 508
 • 194
 • 182
 • 155
 • 140
 • 103
 • 19
 • 16
 • 15
 • Tagged with
 • 5020
 • 2602
 • 1868
 • 1630
 • 1610
 • 1526
 • 1335
 • 1328
 • 740
 • 705
 • 436
 • 399
 • 356
 • 298
 • 284
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Vybrané pojmy v lékárenství a farmacii / Select terms in Pharmacy Practice and Pharmacy

Petrakovičová, Radka January 2006 (has links)
ZÁVĚR 1. Uskutečnila jsem průzkum mezi studenty 1. ročníku farmacie zaměřený na zajímavé nebo neznámé pojmy, se kterými se setkali během svých praxí v lékárnách. Do základní databáze, v níž jsem soustředila hlavní výsledky tohoto průzkumu, které byly získány v akademickém roce 2003/2004 od 172 studentů 1. ročníku, jsem zařadila celkem 190 různých pojmů v celkovém zastoupení 852 výskytů. Nejvíce používanými pojmy byly pojmy převzaté z cizích jazyků např. rajbšál, pistil a štantka. Tyto pojmy se vyskytly v různých pravopisných obměnách. Studenti pro jednotlivé pojmy uvedli 67 různých synonym, jež jsem následně využila dále. 2. Zpracovala jsem Přehled vybraných pojmů, do něhož jsem ze základní databáze získané průzkumem převzala naprostou většinu nalezených pojmů a doplnila je o některé další mnou nalezené pojmy, které jsem sama vyhledala z různých zdrojů nebo se s nimi setkala na praxích. Přehled obsahuje celkem 180 pojmů s vysvětlením či definicí, včetně synonymních výrazů, a má být výchozím podkladem pro připravovaný Slovník vybraných pojmů ve farmacii, jehož základní podobu jsem již také začala připravovat. 3. Stávající podoba Přehledu vybraných pojmů může být již v současné době po drobných úpravách, spíše "kosmetického charakteru", zpřístupněna studentům jako studijní pomůcka. Definitivní Slovník bych...
2

Zkratky v lékárenství a farmacii / Abbreviations in Pharmacy Practice and Pharmacy

Řeháčková, Petra January 2006 (has links)
ZÁVĚR Vzájemná provázanost dnešního světa a rychlý životní styl si vynucují zestručnění a zhuštění jazykových prostředků. K tomu mimo jiné a stále více patří nejrůznější zkratky, zkratková slova, akronymy, kódy, značky a symboly, a to nejen v mateřském jazyce. Účelem zkratek je nejen šetřit prostor a čas, ale také dosahovat určité kondenzovanosti sdělení a nabídnout pohotovou orientaci v popisované skutečnosti. To ovšem platí pouze tehdy, je-li zkratka pro čtenáře či posluchače průhledná a jasná. V teoretické části své diplomové práce jsem se věnovala vysvětlení základních pojmů a dále popisu typů slovníků a vysvětlení obvyklé struktury kapitol běžných slovníků. Došla jsem k závěru, že neexistují striktní pravidla ani pro třídění, ani pro strukturu slovníku, a proto závisí na každém autorovi, jaký způsob zvolí. Dále jsem se zabývala zkratkami, a to jak obecnými, tak odbornými (farmaceutickými). Objasnila jsem základní pravidla pro tvorbu zkratek, jejich členění, způsob používání a zmínila se o nejčastějších chybách při jejich uplatnění. Hlavním cílem diplomové práce bylo vytvořit studijní pomůcku pro studenty farmacie. Nejdříve jsem nashromáždila frekventované zkratky, se kterými se student může setkat v rámci výuky Lékárenství, Sociální farmacie i během pobytu v lékárnách a na stránkách lékárnického tisku...
3

Characterization of the activities of trans-3-chloroacrylic acid dehalogenase and cis-3-chloroacrylic acid dehalogenase and malonate semialdehyde decarboxylase homologues : mechanism and evolutionary implications

Serrano, Hector, doctor of pharmacy 05 September 2012 (has links)
Members of the tautomerase superfamily are characterized by a [beta-alpha-beta] structural fold motif as well as a catalytic N-terminal proline (Pro-1). Three members of the superfamily are involved in the degradation of the nematocide 1,3-dichloropopene; trans-3-chloroacrylic acid dehalogenase (CaaD), cis-3-chloroacrylic acid dehalogenase (cis-CaaD) and malonate semialdehyde decarboxylase (MSAD). CaaD and cis-CaaD are involved in the hydration of their respective 3-chloroacrylic acid isomers to generate malonate semialdehyde. Subsequently, MSAD is responsible for catalyzing the decarboxylation of malonate semialdehyde to generate acetaldehyde. All three of these enzymes contain an N-terminal proline (Pro-1) that functions as a general acid, in contrast to other tautomerase superfamily members, such as 4-oxalocrotonate tautomerase (4-OT) and macrophage migration inhibitory factor (MIF), where Pro-1 acts as a catalytic base. Two new members of the tautomerase superfamily have been cloned and characterized; FG41 MSAD, a homologue of MSAD from Coryneform Bacterium strain FG41, and Cg10062, a homologue of cis-CaaD from Corynebacterium glutamicum, with low-level cis-CaaD and CaaD activities. As part of an effort to delineate the mechanisms of CaaD, cis-CaaD and Cg10062, secondary activities for all three enzymes were characterized. The three enzymes function as efficient phenylpyruvate tautomerases (PPT), converting phenylenolpyruvate to phenylpyruvate. The activity also indicates that the active site of these three enzymes can ketonize enol compounds, thereby providing evidence for the presence of an enediolate intermediate. The characterization of FG41 MSAD uncovered an activity it shares with MSAD. FG41 MSAD catalyzes the hydration of 2-oxo-3-pentynoate, but at a rate that is 50-fold less efficient than that of MSAD (as assessed by kcat/Km values). Mutagenesis studies of FG41 MSAD revealed that a single mutation resulted in a 8-fold increase in the activity. The characterization of Cg10062 and attempts to enhance the low-level cis-CaaD activity demonstrated the need for a bacterial screen that could screen a library of mutants. The resulting bacterial screen could be used to screen other members of the superfamily for dehalogenase activity. An in-depth exploration of the Cg10062 and FG41 MSAD activities may lead to a better understanding of the mechanism of cis-CaaD and MSAD and further delineate the evolutionary pathway for the tautomerase superfamily. / text
4

ASSESSMENT OF PROBLEM SOLVING IN PHARMACY STUDENTS.

Einarson, Thomas Ray. January 1984 (has links)
No description available.
5

Kundlojalitet på en lokal apoteksmarknad : Customer loyalty in a local pharmacy market

Linnér, Lina January 2013 (has links)
Syftet är att undersöka och beskriva vilka faktorer det är som påverkar kunderna när de väljer ett lokalt apotek och även undersöka möjliga samband som kan påvisas mellan upplevd kundlojalitet och några av de undersökta faktorerna. En kombination av en kvalitativ och en kvantitativ studie genomfördes, med huvudfokus på den kvantitativa metoden. Först gjordes miniintervjuer med tre olika apotekschefer på en lokal apoteksmarknad. Efter det genomfördes en kvantitativ studie bland kunder på de tre apoteken. Respondenterna fick ta ställning till om påståendena stämde mycket bra, stämde bra, stämde mindre bra eller inte stämde alls. De insamlade data fördes sedan in i Excel där svaren analyserades. I analysen gjordes först sambandsanalyser genom klusteranalyser, spridningsdiagram och även stapeldiagram. Analysen kopplades till den teoretiska referensramen om möjliga faktorer bakom kundlojalitet och kundlojalitet. Slutsatserna av studien blev att kunderna uppskattar personlig service (emotionella faktorer) som emotionella band - alltså att kunden vill ha kunnig och trevlig personal. Även närhet var en faktor som blev högt betygsatt av kunderna, då de väljer det apotek som råkar ligga närmast. Personalens bemötande visade sig vara viktigt för både kunder och apotekschefer, då äkthet, omsorg och personalisering spelade roll i kundernas val av apotek. Öppettiderna var den viktigaste servicetjänsten (funktionella faktorer) i kundernas val av apotek. De kunder som uppger sig vara lojala menade att de alltid går till samma apotek. Till skillnad från teorin är de flesta kunder inte beredda att betala mer även om de säger sig vara lojala. Det visade sig att lojala kunder inte alltid skulle rekommendera apoteket till andra. Även om kunderna ansåg sig lojala och menade att de skulle fortsätta handla på apoteket var det svårt att dra någon stark slutsats om kunderna verkligen kände tillfredställelse, förtroende eller engagemang för apoteken, till exempel verkade lojala kunder lika priskänsliga som de icke lojala. Den här studien visade också att även icke lojala kunder är lika benägna att klaga trots att teorin menar att det oftast är de lojala kunderna som gör det.
6

Positionering på den svenska apoteksmarknaden : Kampen om apotekskunden / Positioning on the Swedish pharmacy market : The battle of the pharmacy customer

Ekström, Anders, Helgius, Johan January 2011 (has links)
Bakgrund:1 juni 2009 avreglerades det svenska apoteksmonopolet och marknaden öppnades upp för konkurrens. Antalet apoteksaktörer har sedan dess tilltagit vilket sätter press på företagen att särskilja sin verksamhet för att bli mer konkurrenskraftiga i kampen om apotekskunderna. Det råder fortfarande restriktioner på apoteksmarknaden som förhindrar aktörerna att sätta egna priser på receptbelagda läkemedel, vilka utgör 80 procent av marknadens omsättning. Marknaden karaktäriseras vidare av relativt homogena produkter, vilket försvårar aktörernas möjlighet att erbjuda ett unikt sortiment. Differentierade företag erhåller ofta en bättre lönsamhet och varumärket har en stor betydelse i hur företag kan utmärka sig. Verktygen för detta är varumärkesidentitet, där varumärkets unikhet och värde specificeras samt positionering av varumärket, vilka är de åtgärder en organisation vidtar för hur varumärket uppfattas i medvetandet hos konsumenten i relation till konkurrenterna. Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur apoteksmarknadens fyra största aktörer tänker och agerar kring områdena för varumärkesidentitet och positionering. Med detta som grund vill författarna utföra en analys för att stärka befintliga teoretiska ramverk i vilka hänsyn inte har tagits till marknader där monopol nyligen upphävts. Slutsats: I studiens gestaltning av aktörernas varumärkesidentiteter är det framträdande att associationerna till apoteksbranschen innefattas av det ansvarsfulla, trovärdiga och kompetenta. Apoteket AB har tidigare haft ensamrätt att bedriva apoteksverksamhet och dessa associationer, till hur ett apotek ska vara, är starkt relaterade till företaget. Varumärkesidentiteternas unikhet skildras främst i aktörernas företagskultur och i varumärkets fysiska utformning. Studien visar vidare på att de nya aktörerna inte tillämpar en utmärkande positionering, då de främst inriktar sig på att bekräfta en kategoritillhörigt som apoteksaktör. Resultatet stärker befintliga teorier om att positionering är en process, där företag först måste befästa sig som en trovärdig aktör inom branschen, innan det är möjligt att positionera sig utifrån varumärkets unika fördelar. Studien indikerar att utvecklingen av handelsvaror och tjänster kommer att utgöra en viktig del i att stärka aktörernas positionering. / Background: The pharmacy monopoly was deregulated in June 2009 and the number of competitors has since then increased rapidly which has lead to the importance of differentiating the business, to become more competitive in the battle for pharmacy customers. There are still some restrictions on the market, which prevents the pharmacy-chains to set their own price on prescription drugs, which amounts for 80 percent of the total turnover. The pharmacy market is also characterised of homogenous products, which limits the possibility to offer a unique assortment. Brands play a large factor in how a company can differentiate itself and be profitable. Commonly used tools for this are brand identity which is the uniqueness and the value of the brand, and brand positioning which are the measures an organisation takes to affect the perception of the brand in relationship to competitors. Aim: The aim is to examine how the four largest pharmacy-chains in Sweden thinks and acts in the fields of brand identity and brand positioning. On this basis, the authors will perform an analysis to strengthen the existing theoretical framework in which account has not been taken into markets where monopoly has recently been repealed. Conclusion: In the study of the pharmacy-chains brand identities, it is prominent that the associations with the pharmacy industry are represented by the responsible, credible and competent. Apoteket AB has previously had the exclusive right to operate on the pharmacy market and these associations, to how a pharmacy should be, are strongly related to them. The uniqueness of the brand identities are primarily portrayed in the companies’ culture and in the physical characteristics of the brand. Furthermore the study shows that the new pharmacychains do not apply a distinctive positioning, as they primarily focus on confirming their category membership as a pharmacy operator. The result strengthens the existing theories that positioning is a process in which companies first have to confirm themselves as a credible player in the industry, before it is possible to position themselves on the brand’s unique benefits. The study indicates that the development of commodities and services will form an important part in strengthening the pharmacy-chains positioning.
7

MANAGEMENT STYLES AND INNOVATIVENESS OF HOSPITAL PHARMACY DIRECTORS.

Parrett, Ethan Earl. January 1983 (has links)
No description available.
8

EFFECTS OF ROBOTIC PRESCRIPTION DISPENSING SYSTEM ON OUTPATIENT PHARMACY OPERATIONS

HUANG, YAO-CHIN 11 June 2002 (has links)
No description available.
9

QUANTIFYING THE PERCEIVED VALUE OF PHARMACY SERVICES AS MEASURED BY THE CONTINGENT VALUATION METHOD: FOCUS ON COMMUNITY PHARMACY

Wong, Peter Kim-Hung January 2000 (has links)
No description available.
10

Farmacijos specialistų kvalifikacijos kėlimas / Pharmacist‘s and pharmacy technician‘s conducted continuing education

Koreiva, Darius 18 June 2014 (has links)
Darbe lyginami Lietuvoje vykdomi farmacijos specialistų kvalifikacijos kėlimo kursai su pasirinktomis ES šalimis (Kroatija, Vokietija, Prancūzija ir Didžioji Britanija) ir analizuojami Kauno apskrities farmacijos specialistų kvalifikacijos kėlimo kursų ypatumai. / To compare the ongoing pharmacist‘s and pharmacy technician‘s continuing education in Lithuania with selected EU countries and to analyze the features of continuing education courses in Kaunas county.

Page generated in 0.3012 seconds