• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 224
 • 10
 • 10
 • 6
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 1
 • Tagged with
 • 60
 • 39
 • 38
 • 33
 • 31
 • 30
 • 21
 • 21
 • 20
 • 18
 • 17
 • 16
 • 16
 • 16
 • 15
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
31

Optimització de l’avaluació genètica de la raça bovina Bruna dels Pirineus

Fina i Pla, Marta 16 September 2013 (has links)
La raça bovina Bruna dels Pirineus és una raça càrnia autòctona de les àrees muntanyoses de Catalunya. Els treballs que conformen la present tesi doctoral pretenen optimitzar l’avaluació genètica que actualment es duu a terme en aquesta raça. Les anàlisis s'han realitzat a partir de 8.130 registres de pes al naixement i 1.245 registres de pes al deslletament de vedells nascuts entre els anys 1986 i 2010, i procedents de 12 i dos explotacions, respectivament. En aquest sentit, el primer dels treballs investiga dues fonts noves de variació genètica d'origen patern en els caràcters pes al naixement i pes al deslletament. En concret, la influència dels gens localitzats a la regió no autosòmica del cromosoma Y i la contribució de l'imprinting patern. S’ha determinat que la regió no autosòmica del cromosoma Y aporta un 2 % de la variància fenotípica del pes al naixement i un 6 % del pes al deslletament. A més, l’imprinting patern repercuteix en un 13 % de la variabilitat en el cas del pes al deslletament, però sense afectar al pes al naixement. El segon treball explora la presència d’efectes genètics additius que influeixen la variabilitat residual en el pes al naixement, i caracteritza la tendència genètica dels diferents ramats després d'anys de selecció estabilitzadora per a aquest caràcter. El model de variàncies heterogènies amb els efectes sistemàtics del tipus de part i del ramat-any-estació, també contribuint al terme residual, ha obtingut el millor ajust estadístic, detectant-se variància genètica residual amb una correlació moderada i positiva de 0,44 respecte la variabilitat genètica directa. Es van observar tendències genètiques tant positives, com negatives i nul·les per als valors millorants directes, fet que suggereix l’aplicació real de criteris heterogenis de selecció per a aquest caràcter per part dels ramaders de la raça Bruna dels Pirineus. Per als efectes genètics residuals no es van detectar tendències genètiques rellevants a excepció d'un ramat que incrementava sistemàticament la variabilitat durant els darrers anys. Finalment, a l’últim treball es descriu la presència de purga de la depressió endogàmica tenint en compte la contribució combinada de coeficients parcials de consanguinitat i del nombre de generacions transcorregudes entre l’individu consanguini i l’ancestre que origina la consanguinitat (de 1,5 a 7,5 generacions en aquestes anàlisis). En el cas de la Bruna dels Pirineus s'ha determinat un 14,6 % de vedells consanguinis amb una consanguinitat mitjana lleugerament inferior al 10 %. Aquests han representat el punt de partida per identificar un efecte decreixent de la depressió endogàmica sobre el pes al naixement a mesura que augmentava la distància generacional entre l'individu consanguini i l'ancestre que originava la consanguinitat. A tall d'exemple, un coeficient de consanguinitat parcial del 15% originaria una reducció en el pes al naixement de més de mig quilogram si el seu origen es situa 1,5 generacions enrere, mentre que es reduiria a poc més de cent grams si l'ancestre responsable es troba a l'inici de la genealogia, a 7,5 generacions de distància. En conjunt, aquests estudis aporten noves parametritzacions per capturar fonts de variabilitat genètica additiva que actualment escapen dels procediments sistemàtics d'avaluació genètica de la raça, així com modelen detalladament la contribució de la depressió endogàmica, la qual no s'acostuma a considerar en els models d'avaluació genètica. A més de la importància específica per a la Bruna dels Pirineus, les contribucions científiques derivades d'aquesta tesi doctoral representen un punt de partida molt destacable per a la indústria bovina càrnia d’arreu del món, optimitzant procediments d'avaluació que poden ser adaptats a la majoria de races. The Bruna dels Pirineus beef cattle breed is an autochthonous breed located in the mountainous regions of Catalonia. The researches involved in this dissertation aimed to optimize the genetic evaluation procedures currently used in this cattle breed. All analyses were performed on 8,130 records of birth weight and 1,245 records of weaning weight from calves born between years 1986 and 2010 from 12 and two herds, respectively. The first research studied two new sources of sire-specific genetic variance on birth and weaning weight. More specifically, this accounted for the contribution of loci located in the non-autosomal region of Y-chromosome and paternal imprinting. It has been demonstrated that the non-autosomal region of Y-chromosome contributed 2 % of the phenotypic variance of birth weight, whereas this percentage rose up to 6 % for weaning weight. Additionally, paternal imprinting accounted 13 % of the phenotypic variability of weaning weight, although without contributing on birth weight. The second research evaluated the presence of additive genetic effects influencing residual variability of birth weight; moreover, this also characterized the within-herd genetic trend after several years of stabilizing selection. The model accounting for heterogeneous residual variance included two systematic effects in the residual term (birth type and herd-year-season) and obtained the best goodness-of-fit. This model detected a relevant source of residual additive genetic variability, that being moderately and positively correlated with direct additive genetic variability (genetic correlation: 0.44). Positive, negative and even null within-herd genetic trends were described for direct genetic effects, these suggesting heterogeneous selection criteria across herds. Focusing on residual genetic effects, there were not relevant within-herd genetic trends with the only exception of one herd that systematically increased residual variability during last years. The last research described the purge of inbreeding depression on birth weight in the Bruna dels Pirineus, after accounting for the combined contribution of partial inbreeding coefficients and the number of generations between the inbred calf and the ancestor originating identity-by-descent (from 1.5 to 7.5 generations in our case). The data set included a moderate percentage of inbred calves (14.6 %), with the average inbreeding coefficient being slightly smaller than 10 %. The effect of inbreeding depression on birth weight decreased when increasing the number of generations between the inbred calf and the ancestor originating identity-by-descent. As a representative example, a 15% partial inbreeding coefficient reduced birth weight in ~500 g or ~100 g, depending on the number of generations elapsed (1.5 and 7.5 generations, respectively). As a whole, these studies contribute novel parameterizations capturing new sources of additive genetic variability; note that they currently escape from systematic procedures of genetic evaluation in the Bruna dels Pirineus beef cattle breed. Moreover, inbreeding depression has been modeled in detail, and this parameterization can be updated in a broad range of genetic evaluation models. It is important to note that in addition to the relevance for the Bruna dels Pirineus itself, scientific developments and results from this dissertation must be viewed as a very appealing starting point for the beef industry worldwide, optimizing genetic evaluation procedures that could be applied to the majority of breeds.
32

Persistência da lactação e Influência da estrutura de dados sobre a estimação de parâmetros genéticos para a produção de leite de bovinos da raça Holandesa

Sousa Júnior, Severino Cavalcante de. 2010 (has links)
Resumo: Para o presente estudo foram utilizadas 3.202 primeiras lactações, de vacas da raça Holandesa pertencentes a quatro fazendas da região Sudeste, registradas semanalmente, com o objetivo de verificar a influência da estrutura de dados de produção de leite no decorrer da lactação, sobre os parâmetros genéticos estimados por modelos de regressão aleatória. Foram testados quatro arquivos contendo estruturas diferentes de dados. O arquivo de controles semanais (CS) contava com 122.842 controles, o arquivo mensal (CM) com 30.883 controles, o bimestral (CB) com 15.837 controles, e por fim, o arquivo de controles trimestrais (CT) continha de 12.702 controles. O modelo utilizado foi o de regressão aleatória, e como aleatórios foram considerados os efeitos genético aditivo e o de ambiente permanente de animal. A ordem das funções de covariância para estes dois efeitos foi de sexta ordem para efeito genético aditivo e de sétima ordem para o efeito de ambiente permanente, com variâncias residuais heterogêneas a estrutura de variâncias residuais foi modelada por meio de uma "step function" O modelo teve como efeito fixo os grupos de contemporâneos (GC) comuns para todos os arquivos de dados. Os GC foram compostos por fazenda, mês e ano do controle,e como co-variável a idade da vaca ao parto (regressão linear e quadrática) e o número de dias em lactação (regressão fixa para a média populacional). Todos os arquivos de dados estudados foram analisados incluindo arquivo de genealogia composto por 4.380 animais com 3202 mães e 228 touros. As estimativas de herdabilidades para produção de leite apresentaram tendências semelhantes entre os arquivos de dados analisados, com maior semelhança entre os bancos CS, CM e CB. As estimativas de herdabilidade para produção de leite no dia do controle (PLDC) do banco CT apresentou pequenas diferenças, em relação aos demais... (Resumo completo, clicar acesso eletrônico abaixo) Abstract: To this study the first 1293 Holstein dairy lactation registered weekly were used, having cows belonging to four farms in the Southeast region of Brazil, aiming verify the milk production data structure influence during lactation under genetic parameters estimated by random regression models. Four files with different data structures were tested. The week control files (CS) counted with 122,842 controls; the month files (CM), 30,883 controls; the bimestrial (CB) had 15,837 controls and finally the quarterly (CT) had 12,702 controls. It was used the random regression model and, as random, the genetic additive and the animal permanent environmental effects were considered. The covariance function to these two effects was the sixth grade to the genetic effect additive and the seventh grade to the permanent environmental effect, having heterogeneous residual variances, and the residual variance structure was modeled by a "step function". The model had as the fixed effect the contemporaneous groups (GC) commons to all data set, GC were compounded by farm, month, and year of control. The co-variable was the cow age at birth (linear and quadratic regression) and the milking days (fixed regression to the population average). All evaluated data files presented genealogy file composed by 4,380 animals having 1,416 mothers and 228 bulls. The estimate of heritability presented tendencies similar among the analyzed data, having the higher similarity CS, CM and CB. The CT presented small differences in the estimate of heritability when compared to the others. The CB data file presented all the analyzed genetic parameters estimative with the same tendency and magnificence of the CS and CM, allowing the milk control in a CB structure, random regression model in genetic evaluations speaking. The genetic values (VG) to partial milking period production were predicted (MRA100, MRA200, MRA300 e MRA90_305) ...(Complete abstract click electronic access below) Orientadora: Lucia Galvão de Albuquerque Coorientadora: Lenira El Faro Zadra Banca: Danísio Prado Munari Banca: Humberto Tonhati Banca: Maria Eugênia Zerlotti Mercadante Banca: Claudia Cristina Paro de Paz Doutor
33

A profanação como possibilidade para a educação em filosofia no ensino médio : análise dos programas de filosofia entre 1940 e 1961

Coelho, Ulisses Mendes. 2014 (has links)
Orientador: Rodrigo Pelloso Gelamo Banca: Pedro Ângelo Pagni Banca: Maximiliano Valerio López Resumo: O presente trabalho se propõe a pensar novas formas para se pensar o ensino de Filosofia na escola secundária brasileira. Para isso, problematiza a relação pedagógica que livro didático de Filosofia estabelece na prática de ensino dos professores, analisando o primeiro Programa Nacional do Livro Didático (PNLD - 2012) para a disciplina que regulamenta o uso de quais livros didáticos devem ser trabalhados nas escolas. Na análise das formas de ensino que essas obras propagam, identifica-se que abordam o ensino de Filosofia na dinâmica de repetição e a memorização de princípios filosóficos, ou seja, um aluno para ser aprovado no componente curricular Filosofia precisa simplesmente memorizar e repetir os conteúdos difundidos pelo livro didático. No entanto, para pontuar o momento em que o ensino por meio do livro didático foi admitido como verdadeiro no Brasil e que ganha força de repetição até a atualidade, recorremos aos conceitos de arqueologia e de genealogia trabalhados pelo filósofo Michel Foucault. Essas estratégias de pensamento permitiram encontrar na Comissão Nacional do Livro Didático (CNLD - 1940) a primeira emergência histórica do livro didático na educação brasileira regulamentada pelo Governo Federal, e nas análises históricas do período, percebe-se uma semelhança com o período em que o ensino por meio dos livros didáticos e sua lógica da repetição e memorização de princípios foi organizado sistematicamente para as escolas europeias, por Comenius na ―Didática Magna‖. Assim, na educação brasileira do século XX como na que foi pensada por Comenius para o século XVII, essa modalidade de ensino ocupa a função de possibilitar e orientar a instituição da escola como um poder disciplinar, em que o ensino de Filosofia. Uma possibilidade de se pensar um ensino de Filosofia diferente dessa que está em prática, foi pensado com o auxílio de Giorgio Agamben, Jorge Larrosa... Abstract: The purpose of this paper is to think new ways to conceive about the teaching of Philosophy in Brazilian secondary school. For this, discusses the pedagogical relationship that establishes philosophy textbook in teaching practice of teachers by analyzing the first National Textbook Program (PNLD - 2012) for the discipline that regulate the use of textbooks which should be taught at schools. In the analysis of the ways of education that propagate these works, it is identified that aproaches the teaching of philosophy in the dynamics of repetition and memorization of philosophical principles, in other words, the student, to be approved in the Philosophy curricular component, must simply memorize and repeat the restrained broadcast in the textbook. However, to situate the moment when teaching through textbooks was admitted as true in Brazil and gains strength repeating until today, we turn to the concepts of archeology and genealogy worked by the philosopher Michel Foucault. Such thinking strategies allowed to find the National Commission Textbook (CNLD - 1940) the first historical emergence of textbooks in Brazilian education regulated by the Federal Government, and the historical analysis of the period alows to realize a resemblance to the period in which the teaching through textbooks and the logic of repetition and memorization of principles was organized systematically for European schools by Comenius in the " Magna Didactics". So, the Brazilian education in the twentieth century as it was thought by Comenius to the seventeenth century, takes the function of to enable and to guide the school institution as a disciplinary power. A possibility of thinking about the teaching of philosophy that is different from this in practice was designed with the help of Giorgio Agamben, Jacques Rancière Jorge Larrosa through ways of making philosophical experiments in teaching philosophy in the teaching of Philosophy regulated by educational institutions. Mestre
34

A historia e as histórias de Cosimo

Mareschachi, Patricia Yoshico Matubaro. 2007 (has links)
Orientador: Márcia Valéria Zamboni Gobbi Banca: Maria de Lourdes Ortiz Gandini Baldan Banca: Lucia Wataghin Resumo: Publicado em 1957 e inserido na trilogia I nostri antenati em 1965, Il barone rampante de Italo Calvino retrata as mudanças ocorridas no século XVIII na Europa, através da insólita vida de Cosimo, o barão que viveu sobre as árvores. Cosimo pode ser lido como um microcosmo do período em questão e, através da narrativa de suas aventuras, é possível traçar um percurso intelectual do homem ocidental. Este trabalho tem por objetivos discutir as relações entre Ficção e História, através das análises estrutural e discursiva de Il barone rampante, e analisar a formação intelectual e de valores do protagonista, paralela a uma genealogia do romance, apresentada na obra. Para tanto, verificaremos a relação dos romances aos quais Il barone rampante faz referências com o crescimento do público leitor e com o nascimento e o amadurecimento do gênero literário que surge no berço da sociedade burguesa: o romance. Também serão discutidas as influências das obras iluministas no pensamento e nas ações do personagem, uma vez que, na figura de Cosimo, vemos um personagem leitor, inventor, filósofo e contador de histórias. Para o estudo da relação entre Ficção e História, privilegiaremos a reflexão metaficcional que aparece na voz do narrador, numa discussão sobre o papel do historiador e do escritor literário e a tênue linha que os separa. Aliada a essa discussão, verificaremos o posicionamento estético e ideológico de Calvino diante de suas reflexões ensaísticas sobre o papel da literatura e do intelectual na contemporaneidade. Abstract: Published in 1957 and joined to the Our Ancestors trilogy in 1965, The Baron in the Trees, by Italo Calvino, is a portrait of the changes in Europe during the 18th century, shown through the preposterous life of Cosimo, the baron that lived in the trees. Cosimo can be interpreted as a microcosm of the 18th century, and the tale of his adventures is a way to trace the intellectual journey of the West. The present work aims to discuss the relationship between history and fiction with the structural and discursive analysis of The Baron in the Trees, and to analyze the intellectual and moral coming of age of the main character, along with a genealogy of the novel, presented in Calvino's work. To that end, we will show the relationship between the novels The Baron in the Trees alludes to and the growth of the readership, the birth and the coming of age of the literary genre that is part of the origins of the bourgeois society: the novel. We will also discuss the impact of the Enlightenment on the thoughts and actions of the main character, since, in the person of Cosimo, we see a reader, an inventor, a philosopher and a storyteller. To study the relationship between fiction and history, we shall prioritize the metafictional reflexion that appears in the narrator's voice, in a discussion about the role of the historian and the author and the thin line that keeps them apart. We will also investigate Calvino's aesthetic and ideological position in his reflexions on the role of literature and of the scholars in the modern world. Mestre
35

BIOI. Tradicions biogràfiques dels poetes mítics grecs

Ginard Puigserver, Maria 23 July 2015 (has links)
La construcció de les tradicions biogràfiques dels poetes mítics grecs va començar a gestar-se des de les primeres manifestacions literàries gregues i es va prolongar durant segles. Al llarg d’aquest període, aquestes figures van ser adoptades amb finalitats diverses i van encaixar en els usos i les necessitats individuals o col·lectius d’autors literaris, grups de culte o interessos polítics. A més a més, la construcció biogràfica d’aquests poetes comparteix processos i mecanismes de caracterització similars als que van fer servir les tradicions dels poetes històrics i d’altres operadors culturals com els filòsofs. Així doncs, la tesi analitza els motius biogràfics principals que s’incorporaren a les figures dels poetes mítics, per blocs temàtics, i el procés com es generaren i s’aprofitaren els t pics i els motius biogràfics en els poetes considerats sovint iniciadors de la poesia grega. Les anàlisis d’aquesta recerca s’organitzen principalment al voltant de figures com Tàmiris, Orfeu, Museu, Eumolp, Epimènides, Linos, Olè, Filammó i Amfíon, entre d’altres, i s’estructuren seguint uns eixos temàtics com són els orígens (genealogia i pàtria), les relacions de magisteri i d’iniciació i altres motius típics de la biografia heroica (el viatge, els enfrontaments poètics i amb el poder, les invencions, la institució de cultes, la mort i la integració en la condició heroica). L’estudi dels motius biogràfics ha comportat la identificació d’una funció d’equivalència entre alguns d’aquests motius i s’hi ha detectat també una voluntat de jerarquització i competència, molt lligada al context cultual en què molts d’aquests poetes tenien presència. De manera similar, els biografemes han contribuït a assignar als poetes analitzats una funció instauradora per a la tradició literària i religiosa que els prenia com a referent, com a conseqüència de la relació constant i privilegiada amb la divinitat. The development of the biographical traditions of the Greek mythical poets started with the first Greek literary works and it lasted for centuries. Throughout this period these figures were adapted for different uses and they suited literary, cultic or political interests either particularly or collectively. Furthermore, the shaping of the traditions of these poets, generally considered previous to Homer, has similarities with the historical poets, philosophers, sages and others. So, the thesis analyses the main sets of biographical formulaic themes and the process in which these formulaic motifs were elaborated and reshaped. The poets studied are Thamyris, Orpheus, Musaeus, Eumolpus, Linus, Epimenides, Olen, Philammon and Amphion among others, and the topics are their genealogy and origin, poetic initiation and other traditional topics of the heroic biography (teacher-pupil relationship, travel, song contests, quarrel with authorities, inventions, establishment of new cults, death, heroization). The study of these biographical traditions has led to identify the equivalence among some formulaic themes and the intention to set up a hierarchy, tied to cultic context where these poets were used. Similarly, the biographemes contributed to assign them an authoritative role for the literary and religious tradition which took them as a referent, thanks to the constant and privileged relationship with deities.
36

Um olhar sobre a indisciplina escolar : o que ela nos revela da educação moderna

Felipe Sobrinho, Larissa Maria. 2014 (has links)
Orientador: Pedro Ângelo Pagni Banca: Alexandre Filordi de Carvalho Banca: Divino José da Silva Resumo: A indisciplina escolar se tornou objeto de variados campos de estudo nas últimas três décadas. Mesmo que haja uma hegemonia de publicações da área da Psicologia, é consenso entre a maioria dos pesquisadores de que se trata de um problema cuja complexidade exige o olhar de diferentes referenciais teóricos. No entanto, chama a atenção o fato de que, apesar da importante contribuição da Filosofia com sólidos embasamentos conceituais às muitas das pesquisas que se debruçam sobre o tema, a discussão em torno da indisciplina escolar pelo viés filosófico tem sido quase nula. Diante desta constatação, esta pesquisa se propôs a analisar o problema da indisciplina escolar à luz da Filosofia da Educação por acreditar que o pensar filosófico permite o estabelecimento de um contraponto às verdades absolutas do discurso pedagógico e, portanto, deve ter participação relevante nas discussões sobre o tema. Nesse sentido, este trabalho optou por fazer uma genealogia da indisciplina escolar como ponto de partida para se pensar o que este problema pode nos dizer sobre a educação moderna. Buscou-se, de certo modo, desconstruir o conceito de indisciplina da maneira como o conhecemos hoje e é consenso entre os estudiosos do tema. Para tanto, recorremos à obra de Hannah Arendt e Michel Foucault a fim de encontrar os subsídios teóricos necessários para a problematização em questão, tendo em vista que os dois autores empreenderam, cada um a seu tempo, uma importante ontologia crítica do presente. Por fim, trouxemos o pensamento de Richard Sennett para nosso diagnóstico da educação moderna a partir das pistas levantadas pelo problema da indisciplina. Abstract: The school indiscipline has become object of many fields of study in the last three decades. Even though there is a hegemony of publications in the field of Psychology, there is a consensus among most researchers that this is a problem whose complexity requires the look of different theoretical frameworks. However, it is noteworthy the fact that, despite the important contribution of Philosophy with solid conceptual emplacements to much of the research that focus on the topic, the discussion of school indiscipline by the philosophical view has been almost nil. Given this finding, this study aimed to analyze the problem of school indiscipline in the light of the Philosophy of Education for believing that philosophical thinking allows the establishment of a counterpoint to the absolute truths of pedagogic discourse and therefore must have a relevant participation in discussions the theme. Accordingly, this study chose to make a genealogy of school indiscipline as a starting point for thinking what this problem can tell us about the modern education. We attempted to, in a sense, deconstruct the concept of indiscipline in the way we know it today and the consensus among scholars on the subject. For that, we turn to the work of Hannah Arendt and Michel Foucault in order to find the necessary theoretical basis for questioning in question, given that the two authors have undertaken, each in his own time, an important critical ontology of the present. Finally, we brought the thought of Richard Sennett to our diagnosis of modern education based on the problem of indiscipline. Mestre
37

Helena Valentí, escriptora i traductora

Mora Figuera, Anna Cris 22 January 2016 (has links)
Helena Valentí, escriptora i traductora estudia l’obra narrativa i de traducció d’Helena Valentí. L’objectiu general de la tesi és recuperar la figura d’Helena Valentí. Per això, en la primera part se’n reconstrueix la biografia, la qual comprèn els orígens familiars, la infantesa, l’adolescència, la joventut a la universitat, els estius al Coll de Poses, a Sant Feliu de Guíxols i a Cadaqués, l’exili voluntari a Anglaterra, la tornada a Catalunya l’hivern de 1974 i la darrera etapa a Barcelona, fins a la mort el 1990. Els objectius específics han estat situar la seva obra en la genealogia de dones escriptores i traductores catalanes del segle XX, estudiar-ne l’obra narrativa i traductora, analitzar la influència de Katherine Mansfield en l’obra teatral inèdita K.M.: La felicitat i altres històries i, finalment, recopilar, ordenar i classificar el fons documental d’Helena Valentí, cedit per la família. La segona part de la tesi se centra en l’anàlisi de l’obra narrativa, en la qual hem tractat les influències i els agermanament literaris, la temàtica, l’estil, la simbologia i el concepte d’escriptura de Valentí. La tercera part examina les nombroses traduccions al castellà i al català de l’escriptora, a fi de dilucidar les fronteres entre la traducció professional i la traducció vocacional. Un punt important d’aquesta part és l’influx de Katherine Mansfield en l’obra de Valentí i l’estudi de la peça teatral inèdita K.M.: La felicitat i altres històries. A l’últim, en els annexos, hi hem inclòs un primer inventari dels fons documental d’Helena Valentí, una mostra fotogràfica del seu fons bibliogràfic, una gran part dels correus electrònics intercanviats per l’autora amb amistats i coneixences de Valentí i l’obra de teatre K.M.: La felicitat i altres històries. Atesa la manca d’estudis acadèmics sobre Helena Valentí, aquesta tesi pretén omplir un buit bibliogràfic manifest. Helena Valentí, writer and translator studies Helena Valentí’s writing and translating work. The main aim of this thesis is to rekindle the memory of Helena Valentí. Therefore, the first part comprises her biography, which examines her family origins, her childhood, her adolescence, her youth at university, her summers in Coll de Poses, Sant Feliu de Guíxols and Cadaqués, her voluntary exile in England, her return to Catalonia in the winter of 1974 and the final stage of her life in Barcelona, until her death in 1990. More specifically, we have sought to place her work in the genealogy of the Catalan women writing and translating in the 20th century; we have studied and analysed her writing and translating work; we have also examined Katherine Mansfield’s influence on Valenti's unpublished play K.M.: La felicitat i altres històries; finally, we have compiled, ordered and classified her document archive, which was made available by her family. The second part of our thesis focuses on the analysis of her narrative work, which includes her fictional influences and bonds with other writers, her subjects, her symbols and her perspective on writing itself. The third part deals with her numerous translations into Spanish and Catalan in order to define the boundaries between professional and vocational translation. An important aspect of this last part is Katherine Mansfield’s influence on her work and the study of her unpublished play K.M.: La felicitat i altres històries. Finally we have attached an inventory of her document archive in the annexes, some sample photos of her bibliographic archive, most of the emails that we have sent to Valentí’s friends and acquaintances and the play mentioned above. Due to the lack of academic work about Helena Valentí, this thesis seeks to fill an evident bibliographic vacuum.
38

A (in)visibilidade dos prazeres, das sexualidades e dos gêneros e a parresia na formação queerizada em Psicologia : narrativas de outras perspectivas e experiências docentes

Barreto, Danielle Jardim. 2016 (has links)
Orientador: Wiliam Siqueira Peres Banca: Fernando Silva Teixeira Filho Banca: Leonardo Lemos de Souza Banca: Anna Paula Uziel Banca: Neuza Maria de Fatima Guareschi Resumo: Esta pesquisa se enunciou a partir de questionamentos acerca dos constantes embates vivenciados em sala de aula ao trazermos a temática de outras sexualidades, outros prazeres e de outras expressões de gênero, dissidentes dos modelos identitários heteronormativos, em nosso cotidiano universitário. Destes tensos encontros, anunciaram-se indagações como: - Que Psicologias estamos ensinando? - Que psicólog@s estão se formando atualmente? E mais uma indagação ainda: - Há uma identidade psi? Nesta pesquisa, agenciam-se através de sete narrativas outras possibilidades de nomearmo-n@s psicólog@s, pois esta pesquisa valora as tecnologias e os conjuntos de estratégias que tanto podem contribuir para a ampliação das Psicologias e suas conexões com a realidade e os movimentos sociais, quanto denunciando as estratégias que podem aprisioná-las em conceitos e metodologias descontextualizadas que reificam biopolíticas de manutenção ao Estado neoliberal. Os mapas que se desenharam nesta pesquisa-implicação, se compõem pelas ferramentas da cartografia e da genealogia, acompanhadas de autores como Michel Foucault, Gilles Deleuze e Félix Guattari, além de autor@s feministas como Donna Haraway e Paul B. Preciado. As cartografias anunciadas através dos capítulos destacam o necessário agenciamento de novos contratos éticos - estéticos e políticos nos territórios da formação em Psicologia, para a produção de outras Psicologias e que produzam outr@s modos de estar psicólog@s, através de desterritori... (Resumo completo, clicar acesso eletrônico abaixo) Abstract: The following research has been enunciated from questions about the constant clashes lived in a classroom when themes regarding other sexualities, pleasures and another gender expressions, dissidents from the heteronormative identities are brought up, on a College everyday. From such tense rendezvous, some quests were summoned, such as: - Which psychology we are teaching? - What kind of psychologists are graduating nowadays? And, yet, one other quest: - Is there a psi identity? Within this research, through seven narratives, other possibilities of naming ourselves psychologist in any gender are allocated. Due to this research's values the techniques and the amount of strategies that can as contribute for the magnification of the psychologies and their connexions with reality and the social movements, as denouncing the strategies that can enclosure them in concepts and descontextualized methodologies which reificate biopolitics of maintenance to the Neoliberal state. The maps in which such research-implication had drawn, are composed by the cartography and genealogy tools, accompanied by authors such as Michel Foucault, Gilles Deleuze and Félix Guattari, besides of feminists authors e.g: Donna Haraway and Paul B. Preciado. The cartographies that were announced through the chapters highlight the necessary agency of new ethic-aesthetic and political contracts within the territory of psychology graduation In order to produce other psychologies and hence creating other methods o... (Complete abstract click electronic access below) Doutor
39

A intersecção da psicologia com a lei : problematizando a psicologia jurídica na prática profissional dos psicólogos

Brunini, Bárbara Cossettin Costa Beber. 2016 (has links)
Orientador: Silvio José Benelli Banca: Sidney Kiyoshi Shine Banca: Eurípedes Costa do Nascimento Resumo: Problematizamos nesta pesquisa o processo de constituição da Psicologia Jurídica no contexto institucional do Sistema de Justiça. A partir da genealogia de Michel Foucault, investigamos como se articulam os complexos binômios Psicologia-Direito, Psicologia-Judiciário, produzindo uma análise sobre a emergência dessa nova área de atuação dos profissionais da Psicologia, que manejam o campo da subjetividade em confronto com a lei, os Tribunais e a Justiça, atentos aos planos das práticas discursivas e das práticas não discursivas. Foi realizado um trabalho de levantamento bibliográfico e também documental, colecionando e resenhando livros, artigos, teses, dissertações e documentos pertinentes, tais como legislações e coletâneas oficiais dos respectivos órgãos de classe profissional, para analisar os discursos sobre a Psicologia Jurídica. Num segundo momento, entrevistamos psicólogos que atuam na área de Psicologia Jurídica bem como aqueles que pela Justiça são intimados a responder a sua demanda mesmo atuando em diferentes estabelecimentos os quais, além dos Tribunais de Justiça, podem estar exercendo suas atividades em Centros de Socioeducação, Casas Abrigo, Unidades de Saúde, Centros de Assistência Social e na função de peritos autônomos. Pensando na entrevista, propomos tópicos disparadores para dialogar com nossos entrevistados sobre suas práticas institucionais na atualidade, bem como mapear quais são seus impasses e suas possibilidades nessa atuação. Enquanto sujeito... (Resumo completo, clicar acesso eletrônico abaixo) Abstract: We problematize this research the process of setting up the Legal Psychology in the institutional context of the Justice System. From the genealogy of Michel Foucault, we investigate how to articulate the binomial complex Psychology-Law, Psychology, judiciary, producing an analysis of the emergence of this new area of expertise of the professionals of psychology, that handle the field of confrontation in subjectivity with the law the Courts and Justice, aware of the plans of the discursive practices and non-discursive practices. It conducted a literature review of work as well as documentary, collecting, reviewing and analyzing articles, theses, dissertations and relevant documents such as official legislation and compilations of their professional class organizations, to analyze the discourses on Legal Psychology. Secondly, we interviewed psychologists who work in Forensic Psychology area as well as those by the courts are enjoined to respond to their demand even working in different establishments which, in addition to the Courts of Justice, may be exerting its activities in socio-educational centers, Shelters, health units, social assistance centers and the role of independent experts. Thinking about the interview, we trigger propose topics for dialogue with our respondents about their institutional practices today and map out what their impasses and possibilities in this action. As a subject of knowledge-power professional psi is inserted into the judicial system... (Complete abstract click electronic access below) Mestre
40

A psiquiatrização da existência : dos manicômios à neuroquímica da subjetividade

Ferrazza, Daniele de Andrade. 2013 (has links)
Orientador: José Sterza Justo Banca: Mary Yoko Okamoto Banca: Soraia Giorgina Ferreira de Paiva Cruz Banca: Luis Guilherme Coelho Buchianeri Banca: Paulo Roberto de Carvalho Resumo: O presente trabalho tem como objetivo elaborar uma crítica da psiquiatrização da existência focalizando, particularmente, as relações entre a racionalidade biológica e as estratégias de ampliação da intervenção psiquiátrica em contingentes populacionais cada vez maiores e nas mais variadas esferas da vida. Inspirada na genealogia foucaultiana, a pesquisa inicia seu exame histórico pelo alienismo pineliano compreendido como o modo disciplinar pelo qual se deu a apropriação inaugural da loucura pela medicina. São, a seguir, analisados os diferentes formatos historicamente apresentados pelo organicismo psiquiátrico desde sua introdução pela teoria da degenerescência moreliana do século XIX até as reformas preventivistas do pós-guerra. Desenvolve-se, então, à luz da análise histórica encetada, um exame do conjunto de fatores envolvidos na atual ênfase psicofarmacológica pela qual a psiquiatria contemporânea vai estender seu reducionismo biológico, agora apoiado na química da neurotransmissão, às mais diversas circunstâncias da existência humana. No percurso da análise são abordados o conluio entre a psiquiatria e a indústria farmacêutica e o correlato papel desempenhado pelas sucessivas edições dos DSM (Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais) na extraordinária multiplicação das possibilidades diagnósticas pela qual a psiquiatria vem dispondo a sua psicofarmacologia como recurso explicativo e regulador da pluralidade das manifestações da subjetividade contemporânea. Sob essa base, são criticamente problematizadas as perspectivas atuais de uma psiquiatria que, na busca de realizar o sonho de integrar-se à medicina científica que a embala desde o século XIX, teria aceitado a sobredeterminação da identidade de seu domínio de saber e de sua prática clínica por... (Resumo completo, clicar acesso eletrônico abaixo) Abstract: This work aims to develop a critique of psychiatrization of existence focusing particularly relations between the biological rationale and strategies for expansion of psychiatric intervention in increasing population contingents and in various walks of life. Inspired by Foucault's genealogy, the research begins its historical review from pinelian alienism, this understood as the disciplinary mode appropriation inaugural of madness by medicine. Following, are analyzed the different historical formats presented by psychiatric organicism since its introduction by the morelian theory of degeneration in the XIX century until the preventive reforms of the postwar. Develops, so, in the light of initiated historical analysis, an examination of the set factors involved in the current emphasis on psychopharmacological which contemporary psychiatry will extend its biological reductionism, basing many circumstances of human existence on chemical neurotransmission. On the way of the analysis are addressed the complicity between psychiatry and pharmaceutical industry and the correlative role played by successive editions of the DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) in its extraordinary multiplication of possibilities diagnostic which psychiatry has been providing its psychopharmacology object as explanatory regulator and plurality of manifestations of contemporary subjectivity. Under this basis, are critically problematized current perspectives of psychiatry that, in seeking to realize the dream to integrate scientific medicine to packs since the XIX century, have been accepting the over determination of this field identity knowledge and its clinical practice by a promoted psychopharmacology in major companies psychopharmacs. Finally, it is suggested that psychiatry, reduced to a mere prescription intermediation... (Complete abstract click electronic access below) Doutor

Page generated in 0.1347 seconds