• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 12
 • 8
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 23
 • 23
 • 23
 • 23
 • 23
 • 23
 • 19
 • 15
 • 7
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Natā'iŷ al-afkār fī šarḥ Rawḍat al-azhār de Abū `Abd Allāh Muḥammad al-Ḥabbāk (Comentario de la urŷūza Rawḍat al-azhār fī `ilm waqt al-layl wa-l-anhār de Abu Zayd al-Ŷādirī. Edición y estudio

Saidi, Rashid 25 September 2013 (has links)
El presente trabajo consiste en una edición crítica de la obra titulada Natā'iŷ al-afkār fī šarḥ Rawḍat al-azhār que podría traducirse como “Resultados de los pensamientos en el comentario de la Rawḍat al-azhār (Jardín de flores)”. El título, muy literario, no se corresponde, desde luego, con el contenido del texto, ya que se trata de una obra de carácter técnico centrada en los problemas astronómicos que plantea el culto islámico, en el que una serie de ritos y obligaciones tienen unos condicionantes claramente relacionados con la astronomía. El calendario que se utiliza, a efectos litúrgicos, es lunar, con años de 354 11/30 días y meses que son, alternativamente, de 29 y 30 días. Los comienzos de cada mes se determinan por la visión de la luna nueva, que puede observarse uno o dos días después de la conjunción luna­sol. La oración se realiza cinco veces al día, en momentos determinados, lo que implica la necesidad de conocer la hora, algo que, en la Edad Media, no era tan sencillo como ahora. Los musulmanes, en el momento de la oración, deben dirigirse hacia La Meca y determinar esta dirección, desde un lugar cualquiera, es un problema de astronomía esférica relativamente complejo si no se dispone de un técnico capaz de realizar el cálculo. This work consists of a critical edition of the work entitled Nata’iy al-afkar fi Shar. Raw.at al-azhar roughly translated as "Results of the thoughts in the comment of Raw.at al-azhar (Flower Garden)". The title, very literary, does not correspond, of course, with the content of the text, as it is a work-centered technical astronomical problems posed by Islamic worship, in which a series of rites and duties have some conditions clearly related to astronomy. The calendar is used, liturgical purposes, is Lunar of years 354 11/30 days and months that are alternately 29 and 30 days. The beginning of each month is determined by the sight of the new moon, which can be seen one or two days after conjunction moon-sun. Prayer is performed five times a day at specific times, which implies the need to know the time, which, in the Middle Ages, it was not as easy as now. Muslims, at the time of prayer, should be directed towards Mecca and determine this direction, from any place, is a problem of relatively complex spherical astronomy if you do not have a technician able to perform the calculation.
2

Traducir al-andalus: el discurso del otro en el arabismo español [de conde a García Gómez]

Gil Bardají, Anna 5 September 2008 (has links)
Qualsevol intent d'aprofundir en la traducció de l'àrab a Espanya ha de passar necessàriament per l'estudi de l'arabisme espanyol, en ser aquest un dels principals portaveus de la cultura àrab al nostre país . De fet, gran part de les idees que circulen a Espanya sobre el món àrab i sobre la nostra pròpia història nacional ens han arribat a través de l'arabisme espanyol, màxima autoritat en tot allò vinculat a la cultura àrabo-islàmica. No obstant això, l'arabisme espanyol, malgrat el seu caràcter corporativista, no ha estat encara estudiat en profunditat des d'una perspectiva crítica que analitzi el discurs (o discursos) que aquest ha articulat sobre la cultura àrab en general, i sobre al-Andalus en particular. La traducció és, en aquest sentit, un instrument d'anàlisi privilegiat. De la mateixa manera, creiem que la traducció de l'àrab a Espanya constitueix al seu torn un camp d'estudi en si mateix, i que els textos traduïts pels arabistes espanyols conformen un polisistema dins de la literatura espanyola. Esbrinar quina imatge ens ha arribat de la cultura àrab en general, i de la andalusí en particular, a través de les traduccions realitzades per arabistes espanyols és el principal propòsit d'aquesta Tesi. Per a això, hem analitzat un corpus d'obres de la historiografia andalusí traduïdes i comentades per set arabistes espanyols de reconegut prestigi. Per a aquesta anàlisi hem partit de la noció de paratext proposada per Gérard Genette (1987), de les definicions de text, context i pretext de Widdowson (2004 i 2007) i del model de construcció semiòtica de la identitat i alteritat de Carbonell (2003 i 2004). Cualquier intento de ahondar en la traducción del árabe en España debe pasar necesariamente por el estudio del arabismo español, al ser éste uno de los principales portavoces de la cultura árabe en nuestro país. De hecho, gran parte de las ideas que circulan en España acerca del mundo árabe y de nuestra propia historia nacional nos han llegado a través del arabismo español, máxima autoridad en todo aquello vinculado a lo árabe-islámico. Sin embargo el arabismo español, pese a su carácter corporativista, no ha sido todavía estudiado en profundidad desde una perspectiva crítica que analice el discurso (o discursos) que éste ha articulado sobre la cultura árabe, en general, y sobre al-Andalus, en particular. La traducción resulta, en este sentido, un instrumento de análisis privilegiado. Del mismo modo, creemos que la traducción del árabe en España constituye a su vez un campo de estudio en sí mismo, y que los textos traducidos por los arabistas españoles conforman un polisistema dentro de la literatura española. Averiguar qué imagen nos ha llegado de la cultura árabe en general, y de la andalusí en particular, a través de las traducciones realizadas por arabistas españoles es el principal propósito de esta Tesis. Para ello, hemos analizado un corpus de obras de la historiografía andalusí traducidas y comentadas por siete arabistas españoles de reconocido prestigio. Para este análisis hemos partido de la noción de paratexto propuesta por Gérard Genette (1987), de las definiciones de texto, contexto y pretexto de Widdowson (2004 y 2007) y del modelo de construcción semiótica de la identidad y alteridad de Carbonell (2003 y 2004). Any attempt to go deeply into the translation from Arabic in Spain must necessarily pass through the study of Spanish Arabism, as this is one of the most accredited voices of Arab culture in our country. In fact, most of the ideas circulating in Spain about the Arab world and about our own national history have reached us through the Spanish Arabism, the highest authority in all matters related to the Arab-Islamic culture. However, the Spanish Arabism, despite its corporatism, has not still been studied from a critical perspective which tries to analyze the discourse (or discourses) that it has articulated on Arab culture in general, and on al-Andalus (the Medieval Muslim Spain), in particular. The translation is, in this sense, a privileged instrument of analysis. Similarly, we believe that the translation from Arabic in Spain is a field of study in itself, and that the texts translated by the Spanish Arabists form a polysystem within Spanish literature. Find out what image has come to us from Arab culture in general, and particularly from Andalusian, through translations carried out by Spanish Arabists, is the main purpose of this thesis. To give an answer to this question, we analyzed a corpus of Andalusian historiographic works translated and commented by seven prestigious Spanish Arabists. For this analysis we based ourselves on the notion of paratext given by Gérard Genette (1987), on the definitions of text, context and pretext of Widdowson (2004 and 2007) and on the model of semiotic construction of identity and otherness of Carbonell (2003 and 2004) .
3

El Compendivm Constitvcionvm Generalivm Cathalonie de Narcís de Sant Dionís

Álvarez Gómez, Daniel 25 March 2015 (has links)
A les Corts de Barcelona (1412-1413), que presidiren successivament Ferran I i l’infant Alfons, s’aprovà una Constitució, intitulada «Per tal que les leys», que determinava la recopilació en llatí i en traducció catalana (tret d’algunes excepcions en sentit invers) de la major part del corpus jurídic de Catalunya, fonamentalment Constitucions i Capítols de Corts. L’ordenació de la dita recopilació seguí les rúbriques dels primers deu llibres del Codi de Justinià. El projecte, conegut com a Compilació, fou iniciat per juristes de la mida de Bonanat Pere i Jaume Callís, en una primera comissió escollida per Ferran I; i el continuaren el diputat Francesc Basset i l’oïdor de comptes Narcís de Sant Dionís, comissionats a posteriori per la Diputació del General. No obstant això, la Compilació resultà parcialment fallida. Es projectà la confecció de dos volums en pergamí, un en llatí i l’altre en català, que anirien a raure a l’Arxiu Reial, i de dues còpies, que custodiaria la Diputació del General. De tota manera, només se’n conserven en l’actualitat tres exemplars en pergamí a l’Arxiu de la Corona d’Aragó que poden ser identificats amb aquells. Un dels exemplars catalans, fins al present moment, continua perdut. El darrer dels juristes comissionats, Sant Dionís, escrigué un opuscle llatí, que ell mateix anomenà Compendium, el qual, estructurat igualment segons el codi justinianeu, serviria als especialistes com una mena d’enquiridion. També en conservem una traducció al català, probablement obra del propi Sant Dionís. El Compendium és un breu manual que ultrapassa la Compilació, perquè cita un major número de lleis en incloure simplement resums de les disposicions legals. L’edició dels tres manuscrits llatins que contenen l’obra de Sant Dionís és l’objecte principal de la present tesi. En front de l’edició llatina, s’aporta la transcripció d’un dels exemplars de la versió catalana, el manuscrit 1 de la Generalitat, a l’Arxiu de la Corona d’Aragó. La tesi s’inicia amb un estudi preliminar sobre la biografia de Sant Dionís, en què s’intenta aclarir la genealogia del personatge, i sobre la formació de la Compilació. Conclou amb taules que identifiquen les disposicions legislatives contingudes al Compendium. During the Courts of Barcelona (1412-1413), presided successively by Ferdinand I and the Prince Alfonse, a Constitution was approved, entitled “Per tal que les leys”, that prescribed that the majority of the juridical corpus of Catalonia, basically Constitutions and “Capitula Curiae”, were collected in Latin and in its Catalan translation (besides some exceptions in reverse). The distribution of this collection followed the titles of the first ten books of the Justinian’s Code. The project, known as Compilation, was initiated by jurists such important as Bonanat Pere and Jaume Callís, i.e. the first commission elected by Ferdinand I; and it was continued by Francesc Basset and Narcís de Sant Dionís, selected a posteriori by the “Diputació del General”. However, this collection partially failed. Two volumes in parchment were designed, one in Latin and another in Catalan, to be located in the Royal Archive, and two copies, to be guarded by the “Diputació”. Nevertheless, only three copies in parchment are preserved in the present Archive of the Crown of Aragon that could be identified with those ones. One of the Catalan copies is still lost. The jurist Narcís de Sant Dionís wrote a Latin brief treatise .named Compendium by himself. that could be useful as a handbook to the specialists, structured like the Justinian’s Code. We still have a translation to Catalan, probably by the same Sant Dionís. The Compendium is a short handbook that surpasses the Compilation, because it quotes a higher number of laws since it only presents summaries of the legal dispositions. The Edition of the three Latin manuscripts that contain the work of Sant Dionís is the main object of the present thesis. In front of the Latin Edition, it is provided the transcription of one copy of the Catalan version, the manuscript 1 of the “Generalitat”, in the Archive of the Crown of Aragon. An introductory study about the biography of Sant Dionís intends to clarify his genealogy. The formation of the Compilation is also evaluated. The thesis finishes with tables that identify the legislative dispositions contained in the Compendium.
4

Venus a Google: Anàlisi dels discursos sobre l’art a Internet

Martí Orriols, Meritxell 28 September 2012 (has links)
Aquesta tesi explora els discursos sobre l’art clàssic a Internet, mostrant les tensions existents en el si de la cultura occidental contemporània, les paradoxes nascudes de la generalització de l’ús de les noves tecnologies que, al mateix temps que democratitzen l’accés a la informació, generen contradiccions respecte l’autoritat i la legitimitat del coneixement. Posar una Venus a l’espai digital és un acte comunicatiu que resumeix l’essència d’una nova consciència: l’afirmació i empoderament de l’individu es produeix en relació proporcional a la seva capacitat de compartir informació. Per mitjà d’una anàlisi del discurs, s’hi interpreten les noves pràctiques culturals que tendeixen a traslladar una part dels debats acadèmics a la perifèria, culminant-se el procés d’ensulsiada d’estructures de poder iniciada per la postmodernitat. Els discursos sobre l’art a Internet evidencien un fenomen que va més enllà de l’anomia postmoderna, que supera la crisi de valors i que dóna resposta al suposat esfondrament de la cultura. Tot fent una anàlisi de les pràctiques culturals dutes a terme a la xarxa, ens adonem de la importància que té el camp artístic al voltant del qual s’estan construint un seguit de discursos que, en gran mesura, configuren el context socioideològic de les noves formes emergents de la cultura: aspectes com l’emancipació del subjecte femení, la reducció de l’art clàssic a logo en la societat de consum, el narcisisme digital, el problema de la propietat intel·lectual o el qüestionament de l’autoritat acadèmica són alguns dels trets d’aquesta nova cultura. Exploint the discourses about Classical Art in Internet this thesis show the inner tensions of the occidental culture as well as the paradoxes caused by the generalization of the use of new technologies which, at the same time, democratize the access to the information. In conclusion, this research study the contradictions concerning to the authority and legitimacy of knowledge. The inclusion of a Venus in the cyberspace is a communicational act that sum up the essence of a new conscience: the affirmation and empowerment of the individual are proportional to its capacity of sharing information. By means of the analysis of the discourse, the new cultural practices are interpreted in order to understand how they transfer part of the academic debates to the periphery, culminating the process of the structural collapse of power initiated by Postmodernism. The discourses about art in Internet manifest a phenomenon that go beyond the postmodern anomic world, overcoming the crisis of values and giving answer to the supposed collapse of the culture. During the analysis of these cultural practices carry out on the net, we realize how important is the artistic field and how many different discourses are built around it, discourses that mainly configure the socio-ideological context of the emergent culture such as the emancipation of the subject –specially in women–; the reduction of Classical Art as a logo in the consumer society; the digital narcissism; what concerns the intellectual property or the questioning of academic authority, these are some of the characteristics of that new culture.
5

Los simples de origen animal en la versión hebrea de Kitāb al-Adwiyah al-Mufradah de Ibn Wāfid: estudio, edición, traducción y comentarios

Klaus, Aharon 26 September 2013 (has links)
Los tratados médico-farmacológicos del toledano Ibn Wāfid (siglo XI) tuvieron considerable influencia en la medicina árabe y judía medieval. El presente trabajo está dedicado a la parte de los simples de origen animal en la versión hebrea (del siglo XV) de su tratado Kitāb al-Adwiyah al-Mufradah, "Libro de los Medicamentos Simples". El estudio está basado en el ms. Moscú Guenzburg 766/2, combinado con una meticulosa comparación con otras versiones del tratado, principalmente la latina y la catalana. El trabajo consiste de los siguientes capítulos: 1. Introducción, que incluye novedades codicológicas y paleográficas, metodología y una biografía de Ibn Wāfid. 2. Edición crítica del texto. 3. Traducción comentada. 4. Capítulo donde se intenta rastrear el origen del texto hebreo y su relación con las versiones en otras lenguas. Entre otras, se presenta también la conclusión innovadora de que probablemente existía algún vínculo entre la versión hebrea y la versión catalana del tratado. 5. Capítulo que analiza la lengua en el texto, que contiene curiosos elementos árabes, hebreos y romances. Se presta especial atención al registro peculiar del traductor, excepcionalmente arabizado 6. Gosario que se centra en la terminología médico-anatómica, e incluye términos hebreos difíciles o ambiguos, algunos no recogidos por ninguna otra fuente. 7. Conclusiones, índices, anexos y una lista bibliográfica. El estudio, de corte multidisciplinar, pretende ser de interés para arabistas, hebraístas, romanistas e investigadores de la historia de la medicina árabe. El trabajo concierne también otras áreas de conocimiento, como la botánica, la zoología y la traductología. The medical-pharmacological treatise of Ibn Wafid of Toledo (XI century) had a considerable influence on Arab and Jewish medieval medicine. The present paper relates to the Hebrew version of Kitāb al-Adwiya al-Mufrada (The Book on Simple Drugs), in particular, the section dealing with drugs of animal origin. The study is based on the Moscow Guenzburg 766/2 manuscript, along with a meticulous comparison with other versions of the treatise, especially the Latin and Catalan versions. The paper consists of the following chapters: 1. An introduction, which includes codicological and paleographical new findings, methodology and a biography of Ibn Wāfid. 2. A critical edition of the text. 3. A commentated translation. 4. A chapter which attempts to track down the origin of the Hebrew text and its relation with versions in other languages. One of the new conclusions presented is that apparently a linkage existed between the Hebrew and the Catalan versions of the treatise. 5. A chapter that analyzes the language in the text, which contains curious Arab, Hebrew and Romance elements. Special attention is paid to the peculiar language of the translator, which is exceptionally arabicized. 6. A medical-anatomical glossary focusing on Hebrew terms that are of obscure or difficult interpretation, some of which do not appear in any other source. 7. Conclusion, indexes, appendices and a bibliography. The research, being of a multidisciplinary character, aspires to be of interest to researchers of Hebrew, Arab and Romance Philology, as well as for investigators of the History of Arabic Medicine. The study also concerns other fields of knowledge such as Zoology, Botany and Translation Studies.
6

Las actividades económicas itinerantes en Barcelona. Una perspectiva del espacio público

Ríos Castañeda, Luz Dary 14 July 2014 (has links)
Las personas en el presente están en movimiento, cambios sociales -globalización, turismo, tecnologías móviles y el consumo intensivo- están implicados en el incremento del movimiento de personas, objetos, información e ideas alrededor del mundo. En términos generales, es posible encontrar en una ciudad como Barcelona ese incremento de movimientos. Así, en una caminata corta a través de las calles del centro histórico de Barcelona cada transeúnte entra en contacto con turistas, personas autóctonas, compradores, trabajadores formales y personas con actividades económicas itinerantes. Con esto último me refiero a las prácticas sociales donde tanto músicos como no músicos (mimos, marionetistas, payasos, malabaristas, entre otros) y vendedores están en constante movimiento porque trabajan de manera itinerante. Esta tesis es acerca del movimiento de éste heterogéneo grupo de personas, sus prácticas sociales y procesos psicosociales en el espacio público. Al mismo tiempo, muestra diferentes formas de implementación de las técnicas móviles en una etnografía urbana. Uso técnicas como: derivas, "el caminar con", la entrevista móvil, y la observación participante móvil en un trabajo de campo con actividades económicas itinerantes. Hago hincapié en la conveniencia de utilizar estas técnicas desde la psicología social en los estudios del espacio público para contribuir al conocimiento de las relaciones en la vida contemporánea en el mismo lugar de su producción. People today are "on the move"; social changes -globalization, tourism, mobile technologies, and intensive consumerism- are implicated in the ever increasing movement of people, things, information and ideas around the globe. Overall, it is possible to find in a city such as Barcelona these increasing movements. So that, in a short walk through the streets of historical center of Barcelona brings to every passer-by in contact with tourists, local people, consumers, formal workers and itinerant economic activities; with these I refer to a set of social practices whereby both musical and non musical performances (mimes, puppeteers, clowns, jugglers and others) and vendors are constantly on the move because they are itinerant workers. This thesis is about the movement of this heterogeneous group of people, their social practices and psycho-social processes in the public space. At the same time, it shows different types of implementation of mobile techniques in an urban ethnographic study. I use techniques such as: drifts, "walking with", mobile interview, and mobile participant observation in a field work with itinerant economic activities. I emphasize the appropriateness of using these techniques from social psychology in studies of public space in order to contribute to knowledge of relations in the contemporary life in the same place of their production.
7

Estudio, traducción anotada y edición crítica del Et Sofer de David Qimhi. Repensando su autoría

Vives, Verónica 10 July 2014 (has links)
La obra Et Sofer [Cálamo de escriba] asignada al gramático, exegeta y lexicógrafo David Qimhi (1160-1235) (= Radaq) fue editada por B. Goldberg en 1864, de manera no crítica. Esta tesis se estructura en relación a dos ejes. El primero consiste en la edición crítica de la obra, acompañada de un estudio y traducción anotada. El segundo se cuestiona la autoría asignada a David Qimhi. A continuación se resume el contenido de sus capítulos: a) Capítulo I. David Qimhi: Una revisión de su biografía En este capítulo se establecen los referentes obligados en el estudio de las obras de Radaq en la época contemporánea, al tiempo se brinda un recorrido histórico en el que se intenta averiguar cuáles fueron las fuentes históricas (judías y no judías) consultadas en la elaboración de la biografía de Radaq. Dentro del apartado de la biografía es obligado cuestionar la asignación de Narbona como lugar de nacimiento y permanencia, así como mostrar un segundo destino, poco defendido, el de Gerona. También se hacen algunas menciones interesantes, no recogidas en otras obras, sobre la autoridad de Radaq. b) Capítulo II. Menciones al Et Sofer El mismo objetivo se mantiene para reunir las fuentes históricas (judías y no judías) que han hecho mención a esta obra. Dentro de estas menciones se citan, por vez primera, anotaciones manuscritas de M. de Lonzano (1550- antes de 1624) escritas en los márgenes de un Sefer Mikhlol de Radaq, en el cual nombra el Et Sofer. También se revisan las menciones actuales del Et Sofer y se constatan con el verdadero contenido de la obra. c) Capítulo III. Et Sofer . Estructura y contenidos Este capítulo está dedicado a establecer, de un modo definitivo, la verdadera estructura de la obra y, por tanto, anular las antiguas y actuales menciones de esta obra, que no se corresponden con el contenido real. Se determinan y analizan las siguientes partes que consta la obra: Introducción, cap. I (Sobre la Escritura), cap. II (Sobre la vocalización), cap. III (Sobre los acentos). d) Capítulo IV. El Et Sofer de David Qimhi. Repensando su autoría Una vez que se ha demostrado que esta obra no ha tenido un seguimiento ni tratamiento sistemático de lectura, ni tampoco de consulta, es prescriptivo contrastarla con la producción qimhiana, en especial la gramatical, es decir con el Sefer Mikhlol. En este capítulo se recogen testimonios de autores de primer orden que han ofrecido algún indicio de sospecha sobre algunas irregularidades de esta obra: B. Goldberg, R. Kirchheim, A. Dotan y J. Penkower. Además, se estudia la obra en contraste con la producción qimhiana, en especial el Sefer Mikhlol en relación con: objetivos, estructura, estilo de Radaq, mención de autoridades, uso de fuentes y autorremisión. Fue mencionado por algunos autores y repetido por muchísimos otros que la obra .E. Sofer reproduce algunas partes del Sefer Mikhlol pero ningún autor estableció de un modo definitivo su alcance. Esta tesis tiene por objetivos: 1) la elaboración de la edición crítica y traducción de la obra Et Sofer. 2) mostrar la imposibilidad de la autoría de Radaq de la obra Et Sofer. 3) determinar los límites exactos de esta obra en relación con el Mikhlol. 4) la identificación de otros contenidos presentes en la obra y cuyas fuentes no han sido mencionadas. 5) erradicar las menciones que durante siglos han circulado con información inexacta y no veraz sobre los contenidos del Et Sofer. e) Capítulo V. Los mss. del Et Sofer. Se caracteriza cada uno de los manuscritos que integran la edición crítica. Se distinguen dos grupos: mss. completos (y quasi completos) y mss. fragmentarios. En la consideración de los mss. . y . se identifica un material espurio de la obra Et Sofer presente únicamente en estos dos mss. Finalmente se brinda el estilo de la obra, la propuesta de stemma, y los criterios para la fijación del ms. base y el de la edición crítica. e) Capítulo VI. Apéndices En este último capítulo se presenta un anexo sobre el material añadido que presenta uno de los ms. (Las listas masoréticas del ms. .). En este estudio se identifican las fuentes. El otro apéndice es el registro exhaustivo de todas las diferencias de vocalización y acentuación que presenta el ms. base en relación con la BHS (= Biblia Hebraica Stuttgartensia). The work Et Sofer [Pen of the Scribe] attributed to the grammarian, exegete and lexicographer David Qimhi (1160-1235) (= Radaq) was edited by B. Goldberg in 1864, in a non-critical manner. Chapter I. David Qimhi: A reappraisal of his biography In this chapter those references which are required reading for the study of the works of Radaq in modern times are set out, whilst offering a historical journey in time in an attempt to ascertain which were the historical (Jewish and non-Jewish) sources consulted in the writing of Radaq's biography. Chapter II. References to Et Sofer With the same objective in mind, historical sources (Jewish and non-Jewish) are listed which mention Et Sofer. Included in these references for the first time are handwritten notes by M. de Lonzano (circa 1550- before 1624) written in the margins of a printed edition of Sefer Mikhlol by Radaq, in which Lonzano names Et Sofer. Present day references to Et Sofer are also compared to the real content of the work. Chapter III. Et Sofer. Structure and content This chapter is dedicated to establishing, once and for all, the real structure of the work and, thus, remove any references to this work which do not correspond to its real content. Chapter IV. Et Sofer attributed to David Qimhi. Rethinking its authorship Once we demonstrate that this work has not had been studied, or consulted over time, it becomes necessary to compare it with other works by Qimhi, especially grammatical works, in particular, Sefer Mikhlol. This chapter includes testimonies by leading authors who have suspected that the work offers some inconsistencies: B. Goldberg, R. Kirchheim, A. Dotan and J. Penkower. Furthermore, it contains a contrasted study with the Qimhi’s Sefer Mikhlol. The objectives of this thesis are to: 1) Achieve a critical edition and translation of the work Et Sofer. 2) Demonstrate the impossibility of Qimhi as the author of Et Sofer. 3) Determine the exact limits of Et Sofer in relation to Sefer Mikhlol. 4) Identify other content present in Et Sofer whose sources have not been mentioned. 5) Invalidate those references which have circulated for centuries with imprecise and incorrect information with regard to the content of Et Sofer. After this Study (volume I) are included the Spanish translation (volume II) and the Critical Editon (volume III).
8

El repertori litúrgic marià a Catalunya a finals del segle XVII. (Les antífones marianes majors de l’M 1168 del “Fons Verdú” de la Biblioteca de Catalunya)

Salisi Clos, Josep Maria 15 November 2012 (has links)
Aquesta tesi presenta l’estudi de la música mariana a Catalunya a finals del segle xvii, concretament, les quatre antífones marianes majors (Alma Redemptoris mater, Ave Regina caelorum, Regina caeli laetare i Salve Regina). Els documents musicals manuscrits de les catorze antífones estudiades i analitzades es troben dins el volum M 1168 del “Fons Verdú” de la Biblioteca de Catalunya. Les antífones triades són composicions d’una dotzena d’autors de la segona meitat del segle esmentat, uns compositors tots ells actius a l’àrea mediterrània peninsular. La tesi s’estructura en tres parts ben diferenciades. En la primera part s’hi reflecteix la contextualització social, política, religiosa i litúrgica del moment esmentat, a la vegada que l’estudi de la vida i obra dels diversos autors, així com també l’evolució històrica tant del text com de la música de les antífones marianes majors. En la segona part s’hi troba una exhaustiva anàlisi de cadascuna de les catorze antífones i la comparació diacrònica i sincrònica d’antífones d’altres autors europeus (francesos, anglesos, alemanys, italians i portuguesos) anteriors, coetanis i posteriors a les obres originals estudiades. I una tercera part on es presenta l’edició en partitura del repertori musical seleccionat amb els criteris de transcripció ben definits i detallats; i a la vegada, es presenten també les partitures antífones dels compositors europeus comparats. Les aportacions fonamentals que fa aquesta tesi són: -L’estudi, l’anàlisi i la transcripció d’un nombre destacable de composicions musicals litúrgiques, totes elles conservades en documents musicals autògrafs i que amplien en bona mesura el corpus de la música litúrgica del barroc hispànic; unes obres de compositors prou destacats en el seu moment, finals de segle xvii a la península. -L’estudi de la música litúrgica mariana i la seva evolució des de documents anteriors al Concili de Trento (mitjans de segle xvi) fins a inicis del segle xx. -L’ús de la música policoral dins de la música litúrgica hispànica a la segona meitat del segle xvii i la seva evolució i transformació segons la particular formació de les capelles musicals. -La manera com els compositors assimilaven els antics textos litúrgics i que com a autèntics artistes creadors (artesans) escrivien les seves obres musicals, unes veritables manifestacions artístiques. -L’estudi de les capelles musicals dels diversos centres religiosos de l’àmbit hispànic i, més concretament, del centre on foren conservats i copiats els manuscrits estudiats (en aquest cas, la població lleidatana de Verdú). -La recuperació i edició en partitura d’aquests materials musicals que en faciliti, a la vegada, la divulgació d’aquests materials musicals per a ús dels músics professionals i aficionats. This thesis presents the study of Marian music in Catalonia in the late seventeenth century, specifically the four major Marian antiphons (Alma Redemptoris mater, Ave Regina caelorum, Regina caeli laetare and Salve Regina). The musical manuscripts of the fourteen antiphons are studied and analyzed in the M 1168 volume “Fons Verdú” in the Biblioteca de Catalunya. The antiphons are compositions chosen from a dozen composers of the second half of this century, with some of the composers being specifically active in the Mediterranean peninsula. The thesis is divided into three distinct parts. The first part explains the social, political, religious and liturgical context of the Marian music including the study of the life and work of the various composers, as well as the history and evolution of the texts and music of the largest Marian antiphons. In the second part there is a detailed analysis of each of the fourteen antiphons, a diachronic and synchronic comparison of these antiphons to other European authors (French, English, German, Italian and Portuguese) and to those from earlier and later periods. Finally, the third part presents the musical score of the chosen repertoire including a detailed transcription. There are also scores from the European composers that were used in the comparison above. The main contributions to ​​this thesis are: -The study, analysis and transcription of a number of notable liturgical compositions. All the preserved documents include the original signature of the composer. These documents greatly help the conservation of corpus liturgical music of the Hispanic Baroque period and safeguard the works of the prominent composers of the late seventeenth century from the peninsula. -The study of Marian liturgical music and its evolution using documents from the Council of Trent (mid-sixteenth century) until the early twentieth century. -The usage of polychoral music within Hispanic liturgical music in the second half of the seventeenth century and its evolution and transformation of the chapels that were forming. -The way the composers assimilated ancient liturgical texts and were seen as real creative artists (craftsmen) and how they wrote their music to create a true artistic expression. -The study of the chapels within various religious centres, of the Hispanic world and more specifically, the centre where the manuscripts were kept and preserved (in this case, Verdú, in the Lleida region of Catalonia). -The preservation of these scores allows musicians, music professionals and fans to obtain them and use them for their own musical purposes.
9

Estudio diacrónico (siglos XX y XXI) y diatópico (China, Hong Kong y Taiwán) del neologismo en lengua China

Wu, Chia-Hua 5 December 2012 (has links)
pendent
10

El discruso sobre las imágnees en el pensamiento de Jacques Rancière

Soto Calderón, Andrea Lorena 26 February 2016 (has links)
Esta tesis doctoral tiene por objetivo argumentar que en el planteamiento filosófico de Jacques Rancière existe un discurso específico sobre el estatuto actual de las imágenes. El enfoque que adopta la investigación no es el de una recepción crítica de los postulados de Rancière, sino que dice relación con la búsqueda de herramientas que permitan articular la problemática de las imágenes desde un desajuste respecto a la racionalidad de la representación, lo cual implica, necesariamente, replantearse las nociones de ‘materia’ y de ‘forma’, y el modo en que se estructura esta relación. Por tanto, es una investigación que se sitúa entre la lectura crítica del discurso de las imágenes, entendidas como apoyo semántico de un concepto y la búsqueda por ensayar formas de pensamiento que rehúyan al esquema de representación. De modo que desplaza el interés por las imágenes desde una presentación sensible jerárquica que somete las partes al todo, hacia una presentación sensible que se centrada en las operaciones que ellas construyen. De ahí que la propuesta de esta tesis doctoral sea la de comprender las imágenes como trama. Desde la racionalidad de la ficción y desde el poder de su indeterminación. This doctoral dissertation argues that within Jacques Rancière’s theoretical work stands a specific discourse related to the current statute of images. Far from proposing a critical reception of Rancière’s tenets, this research unfolds through a search for a set of tools that can allow for an articulation of the problematic of images, disarranged from a traditional rationality of representation. This methodological path necessarily forces us to rethink the questions of ‘matter’ and ‘form’, as well as to revisit the way in which their relation is structured. In this sense, this research is located in the intersection between a critical reading of the discourse of the image –understanding the notion of ‘image’ as a semantic support to a concept–, and the quest for essaying possibilities of thought which shun the framework of representation. Therefore, this study displaces the conventional interest in images –often defined by perceiving images as hierarchical sensible presentations that submit the parts to a totality– in order to move towards a sensible presentation centered in examining the operations that images build for themselves. Attuned to this approach, this doctoral dissertation offers a contribution in viewing images as plots by privileging the rationality of their fiction together with their power of indetermination.

Page generated in 0.2205 seconds