• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 2
 • 1
 • Tagged with
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Effektivare informationsflöden med Lean information management

Larsson, Emma January 2022 (has links)
Information management is important for organizations since it constitutes the foundation for leading and organizing companies. Sharing information has for a long time been considered as a critical activity in supply chains. This study is based on the Lean information management framework which are founded by the principles of Lean and continuous improvements in the information management context. Previous studies have examined whether the principles of Lean can be applied in the area of information management. The framework has been developed from these studies. Only a few studies have applied the framework of lean information management.   The purpose of this study is to apply the framework of Lean information management and examine critical factors in information management which affects the efficiency in a company’s internal processes. A case study were conducted at SCA Östrand where the process of purchasing certified wood are studied. Value stream mapping are chosen as a tool to visualize the current state of the process. Failure mode and effect analysis, FMEA, are applied to prioritize failure modes in the process. When developing the future state map the failure modes are taken into account.    The result shows that waiting, transport and motion are main categories of waste that appear in the purchase process of the case company. Increasing the availability of documents and reducing lead time caused by exchange of information via mail are factors to premium the efficiency of the process. This result shows contradictions where other types of waste, such as defects, instead can occur when documents are available for more people.  For future research it’s interesting to examine the information flow in different organizations to see how different changes premium the efficiency. Studying other processes in addition to purchase can give rich insights to this area of knowledge. From a business point of view it can be interesting to examine how changes in information flow affects monetary values. This is another aspect that can develop the research area. Previous research has not mentioned contradictions in Lean information management. To further expand the area of research, contradictions in Lean information management would be interesting to examine. / Informationshantering är en viktig del inom en organisation, då det utgör grunden för att leda och organisera verksamheten. Informationsdelning har länge ansetts som en kritisk aktivitet inom värdekedjor för att skapa en samordnad helhet. Denna studie baseras på ramverket Lean information management som bygger på Leans principer för att arbeta med ständiga förbättringar inom informationshantering. Tidigare studier inom Lean information management har fokuserat på huruvida Leans principer kan appliceras inom informationshantering. Utifrån dessa studier har ramverk utvecklats. Endast ett fåtal studier har tillämpat ramverk för Lean information management.  Syftet med denna studie är därför att tillämpa ramverket för Lean information management och undersöka kritiska faktorer inom informationshantering som påverkar effektiviteten inom ett företags interna processer. Detta görs genom en fallstudie på SCA Östrand där informationsflödet i en inköpsprocess studeras. En värdeflödes analys illustrerar nuläget över processen. Feleffektsanalys, FMEA används för att prioritera potentiella fellägen i processen. På så sätt kan dessa tas i beaktande när olika förslag på förbättrade scenarier utvecklas.  Resultatet visar att väntan, transport och rörelse är de slöserier som främst uppstår i och med inköpsprocessen på fallföretaget. Genom att öka tillgängligheten på dokument samt reducera ledtider som uppstår i och med utbyte av information via mail, premieras effektiviteten för processen. Dock visar detta resultat på en motsägelse där andra typer av slöserier, så som exempelvis defekter istället kan uppstå när dokument tillgängliggörs.  För framtida studier är det av intresse att undersöka informationsflödet i flera olika organisationer för att se hur effektiviteten kan premieras genom att göra olika typer av förändringar. En annan aspekt som kan utöka kunskapen inom ämnesområdet är att studera hur förändringarna i informationsflödet påverkar monetära värden, vilket kan vara värdefull information ur ett affärsperspektiv. Tidigare forskning har inte berört uppkomst av motsägelser inom Lean information management. Även detta skulle vara intressant att studera vidare för att utöka förståelsen inom ämnesområdet.
2

Information and communication trends in the Swedish construction industry

Landin, Ebba, Kindahl, Niklas January 2013 (has links)
No description available.
3

Digital Waste : ELIMINATING NON-VALUE ADDING ACTIVITIES THROUGH DECENTRALIZED APPLICATION DEVELOPMENT

Bögels, Machteld January 2019 (has links)
In an era where the network of interconnected devices is rapidly expanding, it is difficult for organizations to adapt to the increasingly data-rich and dynamic environment while remaining competitive. Employees experience that much of their time and resources is spent daily on repetitive, inefficient and mundane tasks. Whereas lean manufacturing has manifested itself as a well-known optimization concept, lean information management and the removal of waste is not yet being used to its full potential as its direct value is less visible. A case study was conducted to define which types of non-value adding activities can be identified within information flows and to determine whether decentralized application development can eliminate this digital waste. An internal information flow was modelled, analyzed and optimized by developing customized applications on the Microsoft Power Platform. Based on literature from the field of manufacturing and software development, a framework was developed to categorize digital waste as well as higher order root causes in terms of business strategy and IT infrastructure. While decentralized app development provides the ability to significantly reduce operational digital waste in a simplified manner, it can also enable unnecessary expansion of a common data model and requires application lifecycle management efforts as well as edge security to ensure data compliance and governance. Although limited to one case study, the suggested framework could give insights to organizations that aim to optimize internal workflows by identifying and eliminating digital waste and its root causes. / I en tid där nätverk av sammankopplade enheter expanderar snabbt, är det svårt för organisationer att anpassa sig till den allt mer datoriserade och dynamiska miljön och samtidigt förbli konkurrenskraftiga. Anställda upplever att mycket av deras tid och resurser spenderas på repetitiva, ineffektiva och vardagliga uppgifter. Lean manufacturing har visat sig vara ett välkänt optimeringskoncept, dock har informationshantering och avlägsnande av slöseri inte ännu nått sin fulla potential eftersom dess direkta värde är svårare att se och räkna. En fallstudie genomfördes för att definiera vilka typer av icke-värdeskapande aktiviteter som kan identifieras inom informationsflöden och för att avgöra om decentraliserad applikationsutveckling kan eliminera detta digitala slöseri. Ett internt informationsflöde modellerades, analyserades och optimerades genom att utveckla anpassade applikationer på Microsoft Power Platform. Baserat på litteratur från tillverknings- och mjukvaruutvecklingsområdet utvecklades en ram för att kategorisera digitalt slöseri samt högre grundorsaker när det gäller affärsstrategi och ITinfrastruktur. Medan decentraliserad apputveckling ger möjlighet att avsevärt minska det operativa digitala slöseriet på ett förenklat sätt, så kan det också möjliggöra onödig expansion av en gemensam datamodell och kräver hantering av livscykelanalyser samt kantsäkerhet för att säkerställa datahantering och styrning. Trots begränsad till en fallstudie, så kan det föreslagna ramverket ge insikter till organisationer som syftar till att optimera interna arbetsflöden genom att identifiera och eliminera digitalt slöseri och dess grundläggande orsaker.

Page generated in 0.1412 seconds