• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 1
 • Tagged with
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Framtagning av en belysningsarmatur anpassad för badrumsmiljö / Development of a lighting luminaire adapted for bathroom environment

Jungström, Pierre January 2016 (has links)
Within the lighting industry, major focus on rules and restrictions must be followed when developing luminaires. To be able to place a lighting luminaire in a wet room certain requirements must be fulfilled. These requirements are something that must be taken into account and be followed early in the product development process. The study was conducted in collaboration with the company Bsweden Belysningsbolaget AB (Bsweden). Bsweden expressed a desire to receive one or more proposals for products that would expand or strengthen their product variety. The product would be included in the segment “lighting luminaries that can withstand water and are suitable for bathrooms”. The purpose of this study was therefore to develop a proposal of a lighting luminaire that could withstand water and that are suitable for bathrooms. The methods used were literature study, case study, competitor analysis and a design process. Literature study was carried out in the following areas; lighting theory, light sources, choice of material, electrical safety and theory about the design process. The case study consisted of document study and interviews with Bsweden and with the company Intertek Semko AB. A competitor analysis of Bsweden’s nearest competitors was also conducted. All the gathered information was then used during the design process where a design requirement specification and functional analysis was created. These were used as a guideline during the design process and to develop the result of the study. The result contains of a product proposal consisting a stripped and timeless lighting luminaire, adapted for bathrooms. The product proposal meets Bswedens’ requirements and the requirements in the design specification and the functional analysis; therefore the purpose of the study is fulfilled. Because of the existing conditions, the proposed product could not be tested in reality. If a prototype of the product would been manufactured and sent to testing, the requirements for the product could be tested and the results could therefore become more reliable. / Inom belysningsbranschen är det stort fokus på regler och restriktioner som måste efterföljas vid framtagning av armaturer. För att en belysningsarmatur ska få placeras i ett våtrum måste den uppfylla vissa krav. Dessa krav är något som det måste tas hänsyn till och efterföljas tidigt i en produktframtagningsprocess.   Studien har utförts i samarbete med företaget Bsweden belysningsbolaget AB (Bsweden). Bsweden uttryckte en önskan om att få ett eller flera förslag på produkter som skulle kunna utöka och stärka deras sortiment. Produkten skulle ingå i segmentet belysningsarmaturer som är anpassade för badrum. Syftet med studien har därför varit att ta fram ett förslag på en belysningsarmatur som är våtrumsanpassad för badrum.     De metoder som användes var litteraturstudie, fallstudie, konkurrentanalys och designprocess. Litteraturstudie genomfördes inom områdena belysningsteori, ljus-källor, materialval, elsäkerhet samt designprocess. Fallstudien bestod av dokument-studier och intervjuer med uppdragsgivaren Bsweden samt med företaget Intertek. Dessutom utfördes en konkurrentanalys av Bswedens närmsta konkurrenter. All insamlad information användes sedan under designprocessen där en designkravspeci-fikation och funktionsanalys skapades. Dessa användes som vägvisare under designprocessen för att leda fram till studiens resultat.   Resultatet består av ett produktförslag på en avskalad och tidlös belysningsarmatur, anpassad för badrum. Produktförslaget uppfyller de krav som Bsweden ställt samt kraven i designkravspecifikationen. Därmed anses det att studiens frågeställningar har besvarats och således har studiens syfte uppfyllts.   Utifrån de förutsättningar som fanns kunde inte produktförslaget testas i verkligheten. Om en prototyp av produktförslaget hade tillverkats och skickats iväg på testning kunde kraven för produkten testats och resultatet hade således blivit mer tillförlitligt.

Page generated in 0.0396 seconds