• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 295
 • 248
 • 30
 • 21
 • 13
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 1
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 745
 • 745
 • 240
 • 202
 • 134
 • 129
 • 105
 • 91
 • 77
 • 75
 • 75
 • 70
 • 65
 • 64
 • 62
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

On the Performance Analysis of Large Scale, Dynamic, Distributed and Parallel Systems.

Ardelius, John January 2013 (has links)
Evaluating the performance of large distributed applications is an important and non-trivial task. With the onset of Internet wide applications there is an increasing need to quantify reliability, dependability and performance of these systems, both as a guide in system design as well as a means to understand the fundamental properties of large-scale distributed systems. Previous research has mainly focused on either formalised models where system properties can be deduced and verified using rigorous mathematics or on measurements and experiments on deployed applications. Our aim in this thesis is to study models on an abstraction level lying between the two ends of this spectrum. We adopt a model of distributed systems inspired by methods used in the study of large scale system of particles in physics and model the application nodes as a set of interacting particles each with an internal state whose actions are specified by the application program. We apply our modeling and performance evaluation methodology to four different distributed and parallel systems. The first system is the distributed hash table (DHT) Chord running in a dynamic environment.  We study the system under two scenarios. First we study how performance (in terms of lookup latency) is affectedon a network with finite communication latency. We show that an average delay in conjunction with other parameters describing changes in the network (such as timescales for network repair and join and leave processes)induces fundamentally different system performance. We also verify our analytical predictions via simulations.In the second scenario we introduce network address translators (NATs) to the network model. This makes the overlay topology non-transitive and we explore the implications of this fact to various performance metrics such as lookup latency, consistency and load balance. The latter analysis is mainly simulation based.Even though these two studies focus on a specific DHT, many of our results can easily be translated to other similar ring-based DHTs with long-range links, and the same methodology can be applied evento DHT's based on other geometries.The second type of system studied is an unstructured gossip protocol running a distributed version of the famous Belman-Ford algorithm. The algorithm, called GAP, generates a spanning tree over the participating nodes and the question we set out to study is how reliable this structure is(in terms of generating accurate aggregate values at the root)  in the presence of node churn. All our analytical results are also verified  using simulations.The third system studied is a content distribution network (CDN) of interconnected caches in an aggregation access network. In this model, content which sits at the leaves of the cache hierarchy tree, is requested by end users. Requests can then either be served by the first cache level or sent further up the tree. We study the performance of the whole system under two cache eviction policies namely LRU and LFU. We compare our analytical results with traces from related caching systems.The last system is a work stealing heuristic for task distribution in the TileraPro64 chip. This system has access to a shared memory and is therefore classified as a parallel system. We create a model for the dynamic generation of tasks as well as how they are executed and distributed among the participating nodes. We study how the heuristic scales when the number of nodes exceeds the number of processors on the chip as well as how different work stealing policies compare with each other. The work on this model is mainly simulation-based. / Att utvärdera prestanda hos storskaliga distribuerade system är en viktigoch icke-trivial uppgift. I och med utvecklingen av Internet och det faktum attapplikationer och system har fått global utsträckning, har det uppkommit ettökande behov av kvantifiering av tillförlitlighet och prestanda hos dessa system.Både som underlag för systemdesign men också för att skapa förståelseoch kunskap om fundamentala egenskaper hos distribuerade system.Tidigare forskning har i mångt och mycket fokuserat antingen på formaliserademodeller, där egenskaper kan härledas med hjälp av strikta matematiskametoder eller på mätningar av riktiga system. Målet med arbetet i dennaavhandling är att undersöka modeller på en abstraktionsnivå mellan dessa tvåytterligheter. Vi tillämpar en modell av distributerade system med inspirationfrån så kallade partikelmodeller från den teoretiska fysiken och modellererarapplikationsnoder som en samling interagerande pariklar var och en med sitteget interna tillstånd vars beteende beskrivs av det exekvernade programmeti fråga. Vi tillämpar denna modelerings- och utvärderingsmetod på fyra olikadistribuerade och parallella system.Det första systemet är den distribuerade hash tabellen (DHT) Chord i endynamisk miljö. Vi har valt att studera systemet under två scenarion. Förstutvärderar vi hur systemet beteer sig (med avseende på lookup latency) iett nätverk med finita kommunikationsfördröjningar. Vårt arbete visar atten generell fördröjning i nätet tillsammans med andra parametrar (som t.ex.tidsskala för felkorrektion och anslutningsprocess för noder) genererar fundamentaltskilda prestandamått. Vi verifierar vår analytiska model med simuleringar.I det andra scenariot undersöker vi betydelsen av NATs (networkadress translators) i nätverksmodellen. Förekomsten av dessa tar bort dentransitiva egenskapen hos nätverkstopologin och vi undersöker hur detta påverkarlookup-kostnad, datakonsistens och lastbalans. Denna analys är främst simuleringsbaserad.Även om dessa två studier fokuserar på en specifik DHT såkan de flesta resultat och metoden som sådan överföras på andra liknanderingbaserade DHTer med långa länkar och även andra geometrier.Den andra klassen av system som analyseras är ostrukturerade gossip protokolli form av den välkända Belman-Ford algoritmen. Algoritmen, GAP,skapar ett spännande träd över systemets noder. Problemställningen vi studerarär hur tillförlitlig denna struktur, med avseende på precisionen på aggregatvid rotnoden, är i ett dynamiskt nätverk. Samtliga analytiska resultatverifieras i simulator.Det tredje systemet vi undersöker är ett CDN (content distribution system)med en hierarkisk cache struktur i sitt distributionsnät. I den här modellenefterfrågas data från löven på cache-trädet. Antingen kan förfrågan servas avcacharna på de lägre nivåerna eller så skickas förfrågan vidare uppåt i trädet.Vi analyserar två fundamentala heuristiker, LRU och LFU. Vi jämför våraanalytiska resultat med tracedata från riktiga cachesystem.Till sist analyserar vi en heuristik för last distribution i TileraPro64 arkitekturen.Systemet har ett centralt delat minne och är därför att betrakta somparallellt. Vi skapar här en model för den dynamiska genereringen av lastsamt hur denna distribueras till de olika noderna på chipet. Vi studerar hur heuristiken skalar när antalet noder överstiger antalet på chipet (64) samtjämför prestanda hos olika heuristiker. Analysen är simuleringsbaserad. / <p>QC 20131128</p>
2

Necessary and sufficient conditions on partial orders for modeling concurrent computations

Chauhan, Himanshu 03 October 2014 (has links)
Concurrent computations have been modeled using partial orders in both event based and state based domains. We give necessary and sufficient conditions on partial orders for them to be valid state based or event based models of concurrent computations. In particular, we define notions of width-extensibility and interleaving-consistency of partial orders, and show that a partial order can be valid state based model of a concurrent computation iff it is width-extensible. Distributed computations that involve asynchronous message passing are a subset of concurrent computations. For asynchronous distributed computations, a partial order can be a valid state based model iff it is width-extensible and interleaving-consistent. We show a duality between the event based and state based models of concurrent computations, and give algorithms to convert partial orders from the event based domain to state based domain and vice-versa. / text
3

OurFileSystem

Gass, Robert Benjamin 21 April 2014 (has links)
OurFileSystem (OFS) is a peer-to-peer file and metadata sharing program. Peers freely join the network, but must be granted access to groups in which metadata and files are shared. Any peer may create a group and grant others access to the group. Group members have different degrees of authority to grant others access and set their authority. Metadata for files is created by users within the context of a group and distributed to all members of the group in the form of a post. Post templates can be created to set fields of metadata. Templates are distributed to all members of a group, and one can be selected when creating a post or searching for files. Metadata in posts is indexed, and sophisticated search on the metadata can be performed locally to help users find files of interest quickly. Files found during a search may be downloaded from peers upon request. Pieces of files are downloaded from as many different peers as possible to maximize bandwidth. Peers within a group may also be marked as bad locally. If a user marks another peer as bad within the context of a group, posts from that peer to the group are deleted and not shared with others. Furthermore, any peer that was granted access by a peer marked as bad is also marked bad. No further posts or authorizations are ever accepted from any peer marked as bad. OFS also supports small public and private messages, which are distributed to all peers in the network. Private messages are encrypted so only the intended peer can decrypt the message. Lastly OFS integrates well with anonymous overlay networks that support SOCKS proxies, such as TOR. I2P support has also been explicitly added. / text
4

Alternative implementations for storage and communication abstractions in distributed systems

Aiyer, Amitanand S. 13 December 2010 (has links)
Abstractions are widely used in building reliable distributed systems as they simplifies the task of building complex systems and aid in reasoning about them. Implementing these abstractions, however, requires making certain assumptions about the environment in which they will be used. We find that there is a mismatch in the set of assumptions used to implement abstractions in the different layers of a distributed system. This leads to a costlier design and may render the implementation unusable in situations where the assumptions do not hold. In this dissertation we provide alternative implementations for the abstractions of distributed registers and communication channels that rely on a unified set of assumptions across the different layers of a distributed system. / text
5

Fault-tolerant group communication protocols for asynchronous systems

Macedo, Raimundo Jose de Araujo January 1994 (has links)
It is widely accepted that group communication (multicast) is a powerful abstraction that can be used whenever a collection of distributed processes cooperate to achieve a common goal such as load-sharing or fault-tolerance. Due to the uncertainties inherent to distributed systems (emerging from communication and/or process failures), group communication protocols have to face situations where, for instance, a sender process fails when a multicast is underway or where messages from different senders arrive in an inconsistent order at different destination processes. Further complications arise if processes belong to multiple groups. In this thesis, we make use of logical clocks [Lamport78] to develop the concept of Causal Blocks. We show that Causal Blocks provide a concise method for deducing ordering relationships between messages exchanged by processes of a group, resulting in simple methods for dealing with multiple groups. Based on the Causal Blocks representation, we present a protocol for total order message delivery which has constant and low message space overhead (Le. the protocol related information contained in a multicast message is small). We also present causal order protocols with different trade-offs between message space overhead and speed of message delivery. Furthermore, we show how the Causal Blocks representation can be used to easily deduce and maintain reliability information. Our protocols are faulttolerant: ordering and liveness are preserved even if group membership changes occur (due to failures such as process crashes or network partitions). The total order protocol, together with a novel flow control mechanism, has been implemented over a set of networked Unix workstations, and experiments carried out to analyse its performance in varied group configurations.
6

Naming issues in the design of transparently distributed operating systems

Stroud, Robert James January 1987 (has links)
Naming is of fundamental importance in the design of transparently distributed operating systems. A transparently distributed operating system should be functionally equivalent to the systems of which it is composed. In particular, the names of remote objects should be indistinguishable from the names oflocal objects. In this thesis we explore the implication that this recursive notion of transparency has for the naming mechanisms provided by an operating system. In particular, we show that a recursive naming system is more readily extensible than a flat naming system by demonstrating that it is in precisely those areas in which a system is not recursive that transparency is hardest to achieve. However, this is not so much a problem of distribution so much as a problem of scale. A system which does not scale well internally will not extend well to a distributed system. Building a distributed system out of existing systems involves joining the name spaces of the individual systems together. When combining name spaces it is important to preserve the identity of individual objects. Although unique identifiers may be used to distinguish objects within a single name space, we argue that it is difficult if not impossible in practice to guarantee the uniqueness of such identifiers between name spaces. Instead, we explore the possibility of Using hierarchical identifiers, unique only within a localised context. However, We show that such identifiers cannot be used in an arbitrary naming graph without compromising the notion of identity and hence violating the semantics of the underlying system. The only alternative is to sacrifice a deterministic notion of identity by using random identifiers to approximate global uniqueness with a know probability of failure (which can be made arbitrarily small if the overall size of the system is known in advance).
7

Constructing reliable distributed applications using actions and objects

Wheater, Stuart Mark January 1989 (has links)
A computation model for distributed systems which has found widespread acceptance is that of atomic actions (atomic transactions) controlling operations on persistent objects. Much current research work is oriented towards the design and implementation of distributed systems supporting such an object and action model. However, little work has been done to investigate the suitability of such a model for building reliable distributed systems. Atomic actions have many properties which are desirable when constructing reliable distributed applications, but these same properties can also prove to be obstructive. This thesis examines the suitability of atomic actions for building reliable distributed applications. Several new structuring techniques are proposed providing more flexibility than hitherto possible for building a large class of applications. The proposed new structuring techniques are: Serialising Actions, Top-Level Independent Actions, N-Level Independent Actions, Common Actions and Glued Actions. A new generic form of action is also proposed, the Coloured Actions, which provides more control over concurrency and recovery than traditional actions. It will be shown that Coloured Actions provide a uniform mechanism for implementing most of the new structuring techniques, and at the same time are no harder to implement than normal actions. Thus this proposal is of practical importance. The suitability of new structuring techniques will be demonstrated by considering a number of applications. It will be shown that the proposed techniques provide natural tools for composing distributed applications.
8

SageFS: the location aware wide area distributed filesystem

Tredger, Stephen 24 December 2014 (has links)
Modern distributed applications often have to make a choice about how to main- tain data within the system. Distributed storage systems are often self- contained in a single cluster or are a black box as data placement is unknown by an applica- tion. Using wide area distributed storage either means using multiple APIs or loss of control of data placement. This work introduces Sage, a distributed filesystem that aggregates multiple backends under a common API. It also gives applications the ability to decide where file data is stored in the aggregation. By leveraging Sage, users can create applications using multiple distributed backends with the same API, and still decide where to physically store any given file. Sage uses a layered design where API calls are translated into the appropriate set of backend calls then sent to the correct physical backend. This way Sage can hold many backends at once mak- ing them appear as the same filesystem. The performance overhead of using Sage is shown to be minimal over directly using the backend stores, and Sage is also shown to scale with respect to backends used. A case study shows file placement in action and how applications can take advantage of the feature. / Graduate
9

Physical design of distributed object-oriented software

Durrant, Jonathan M. January 1998 (has links)
No description available.
10

Observation spaces and timed processes

Jeffrey, Alan January 1991 (has links)
No description available.

Page generated in 0.1189 seconds