• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 34
 • 28
 • 22
 • 6
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 108
 • 108
 • 52
 • 51
 • 48
 • 35
 • 35
 • 24
 • 22
 • 21
 • 21
 • 16
 • 14
 • 12
 • 12
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
61

The agile methods : an analytical comparison of five agile methods and an investigation of their target environment : a thesis presented in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Information Sciences in Information Systems at Massey University, Palmerston North, New Zealand

Strode, Diane Elizabeth Unknown Date (has links)
This study defines the systems development methodologies named agile methods and investigates the environmental conditions where agile methods are most suitable. A definition of agile methods was developed using an analytical comparativeframework to investigate five of the earliest published agile methods; Dynamic SystemsDevelopment Method, Extreme Programming, Scrum, Adaptive Software Development,and Crystal Methods. The framework decomposed each method into its componentparts; philosophy, models, techniques, tools, scope, outputs, practice, and the extent towhich the method may be adapted to a situation. Based on this analysis and a literaturereview, a theoretical model of the target environment for agile methods was developed.This theoretical model is a proposed set of organisation, people, project, technology,and domain factors that relate to the successful use of an agile method.A mixed method research methodology was used. A qualitative design, consisting ofpositivist case studies, was used to test the theoretical model. Data was gathered fromnine software development projects, both agile and non-agile, using questionnaires andinterviews of project leaders. Then cross-case analysis was carried out on each projectfactor in the theoretical model. The relationship between environmental factors andagile method usage was investigated using non-parametric quantitative data analysis.This led to a revised model of the target environment for agile methods. The empiricaldata showed that specific organisational culture factors correlate with effective use of anagile method. These include the organisational characteristics of feedback and learning,teamwork, empowerment of people, collaboration, leadership, loyalty, and a resultsorientedculture that values entrepreneurship, innovation and risk taking.This research is significant for method users, those carrying out empirical research into agile methods, and those carrying out studies of systems development methodologies.
62

Towards a philosophical understanding of agile software methodologies the case of Kuhn versus Popper /

Northover, Mandy. January 2008 (has links)
Thesis (MSc (Computer science))--University of Pretoria, 2008. / Includes bibliographical references.
63

Vilka nödvändiga kompetenser krävs av systemutvecklare som använder XP? : en kvalitativ studie bland svenska systemutvecklare

Velic, Haris January 2008 (has links)
<p>Examensarbetet har sin ansats i utvecklingsmetoder närmare bestämt den lättrörliga utvecklingsmetoden Extreme Programming (XP). Beståndsdelen i en utvecklingsmetod är människorna, deras erfarenheter och kunnande samt deras förmåga att skapa idéer och lösa problem såväl enskilt som tillsammans. Utan nödvändig kompetens inom utvecklingsteamen ökar risken att utvecklingsprojekten misslyckas eller försenas. Syftet med detta arbete är att utifrån intervjuer med systemutvecklare undersöka vilka nödvändiga kompetenser som är nödvändiga för att XP skall kunna användas på ett effektivt sätt, även att uppmärksamma vilka problem som kan uppstå då den sociala kompetensen saknas. Metoden som har använts för att undersöka vilka faktorer som är nödvändiga i avseende till kompetenser är baserad på en kvalitativ ansats. Undersökningen har gjorts på två medelstora företag som använder XP vid utveckling av programvara. I stora drag har resultatet från denna undersökning utifrån intervjuer visat att social kompetens är viktig hos medarbetarna för att uppnå ett lyckat resultat. I ett projekt där samarbete med kunden sker kontinuerligt är det nödvändigt att systemutvecklarna har en god kommunikation vilken grundar sig på den sociala kompetensen. Slutsatser som kan dras från denna undersökning utifrån det empiriska materialet visar att social kompetens utgör en central roll inom XP. Systemutvecklare som använder XP behöver kunna kommunicera på ett klart och tydligt sätt, samt kunna samarbeta med övriga gruppmedlemmar för att projekten skall drivas framåt. I resultaten berörs även ytterligare kompetenser som kan vara till nytta vid användning av XP. Vidare redogörs för faktorer som kan vidtas för att uppnå kraven.</p>
64

Using eXtreme Programming in a StudentEnvironment: A Case Study

Becker, Christian Heinrich January 2010 (has links)
<p><em>With the advent of shorter time to market of software products there an increasing requirement for techniques and methods to improve the productivity levels in software development together with a requirement for increased flexibility and the introduction of late changes. This in turn has lead to the introduction of a set of techniques known as ―Agile methods which include one methodology known as ―eXtreme Programming. This is a collection of values, principles, and practices. Since these methods are becoming more common in industry, is has become more important to introduce these ideas in the undergraduate curriculum. This case study analysed whether or not it is possible to teach eXtreme Programming at a university by means of a course that presents a mixture of theory and practice within eXtreme programming. In this context, a case study was carried out to determine which of the practices of eXtreme Programming are more appropriate to university projects. The case study indicates that it is worth investing the effort to teach eXtreme Programming to students to enable them to apply eXtreme Programming or at least some of its practices in future business and university projects.</em></p>
65

Dynamiska metoder för små systemutvecklingsprojekt

Ahmed, Reham January 2003 (has links)
<p>Litteratur inom systemutvecklingsområdet visar behov av nya snabbare systemutvecklingsmetoder. Orsaken är komplexiteten både i systemutvecklings</p><p>projekten och i organisationer, där systemutveckling sker. Nu föredras små projekt, som omfattar färre än tio deltagare och genomförs på mindre än ett år. De traditionella systemutvecklingsmetoder anses vara lämpliga för stora projekt. Det finns nya systemutvecklingsmetoder, som får benämningen dynamiska metoder, för små projekt. I detta examensarbete studeras faktorer för två dynamiska metoder som gör dem lämpliga för små projekt. De två dynamiska metoderna som kommer att studeras är Extreme Programming och en specifik dokumenterad anpassning av RUP.</p><p>Syftet med detta examensarbete är att studera metoddokumentationen för två dynamiska metoder för att reda ut i vilken utsträckning de passar för små projekt. Ett ytterligare syfte är att genom analys av andras erfarenheter om tillämpningar av de två metoderna redogöra för det som styrker argumenten om deras lämplighet för små projekt.</p><p>För att besvara frågeställningen studerades litteratur och ett antal artiklar. Två telefonintervjuer genomfördes också för att besvara en av de två delfrågorna, som tillsammans utgör frågeställningen för denna studie. Resultatet visar att den specifikt dokumenterade anpassade RUP inte följer alla aspekter för små projekt. Däremot följer Extreme Programming alla de aspekterna.</p>
66

eXtreme Programming vs. etablerade systemutvecklingsmetoder : en jämförelse

Johansson, Carolin January 2004 (has links)
<p>Allt sedan 1960-talet har det utvecklats så många systemutvecklingsmetoder att det kan vara svårt, som systemutvecklare, att välja rätt metod till det utvecklingsprojekt som ska genomföras. För att underlätta valet av systemutvecklingsmetod kan ett jämförelseramverk vara användbart. Detta för att lättare kunna sätta sig in i de utvecklingsmetoder som finns till hands att välja mellan.</p><p>Denna rapport fokuserar på att jämföra systemutvecklingsmetoden eXtreme Programming med Structured Systems Analysis and Design Method (SSADM) och Rational Unified Process (RUP). Detta görs med hjälp av ett jämförelseramverk. Syftet är att erhålla en djupare kunskap om vad eXtreme Programming är för en typ av systemutvecklingsmetod och vad den har att erbjuda som de mer etablerade metoderna, SSADM och RUP, inte kan erbjuda och vise versa.</p><p>Resultatet av rapporten är ett jämförelseramverk som kan användas på ett strukturerat sätt för att erhålla information om systemutvecklingsmetoder. Vidare erhåller läsaren en djupare kunskap om en relativt ny systemutvecklingsmetod eXtreme Programming.</p>
67

Agila metoders påverkan på testare / How agile methods affect testers

Chazarreta, Jasmin, Johansson, Mari January 2008 (has links)
<p>To assure good quality the software needs to be tested to find errors and to verify that the programme meets the customer’s expectations. Traditional methods are usually used in software development and means that a number of predetermined steps are followed. By using agile methods the development can more easily be adapted to the changes on the market. With these methods the testing is carried out continuously throughout the project. This may affect both developers and testers in different ways. Most studies focus on how agile methods affect developers but there are no studies on how testers are affected by these methods. The purpose of this master thesis is therefore to study how the testers are affected when adopting the agile methods.</p><p>The study was based on a theoretical and an empirical study consisting of interviews. These studies indicate five areas to investigate further, these areas were: test process, collaboration and communication, psychological effects, exchange of knowledge and education. After contacting a number of interviewees a decision was made to only study the agile methods Extreme programming and Scrum. Interviews were carried out at six different companies, where all interviewees had experience of testing in agile projects. The questions were open-ended questions and the answers were compiled to be compared with the theory in an analysis.</p><p>The result showed that tests are carried out early and continuously throughout the entire development process. Since the testing is carried out parallel to the development the tester gains a better understanding for the product and there is a smaller risk for unnecessary tests to be written. The documentation produced during the test process is not affected by the agile methods but is rather dependent on other factors. These factors could be demands or the company’s business area. Collaboration and communication between testers and developers is improved since they are sitting together and have daily meetings. This also results in an increased exchange of knowledge within the team and that the team members are more informed about each others work. The result also showed that agile methods have psychological effects on the tester. Since the tester often has a unique role in the team the feeling of loneliness is larger and the opportunities to discuss tests are less than if there would have been other testers in the team. The role as a tester means to work independently with both developers and product owners to satisfy the interests of both sides. Finally, the study showed that the team needs an education when adopting agile methods to make sure that all team members have the same understanding of the methods.</p> / <p>För att kunna säkerställa god kvalité på mjukvara krävs att den testas för att hitta fel och visa att programmet uppfyller kundens förväntningar. Vanligen sker mjukvaruutveckling enligt så kallade traditionella metoder som innebär att ett antal förutbestämda steg följs. För att kunna anpassa mjukvaruutvecklingen efter förändringar som ständigt uppstår på marknaden används i stället agila metoder. Dessa metoder innebär bland annat att testningen sker parallellt med utvecklingen vilket kan komma att påverka utvecklarna och testarna på flera olika sätt. De flesta studier kring agila metoders påverkan fokuserar på utvecklarna och studier som visar hur testarna påverkas saknas. Syftet med examensarbetet var därför att undersöka hur testarna påverkas av införandet av agila metoder.</p><p>Undersökningen baserades på teoristudier och en empirisk studie bestående av intervjuer. Dessa studier visade på fem områden att undersöka närmare, dessa var: testprocessen, samarbete och kommunikation, psykologiska effekter, kunskapsutbyte samt utbildning. Efter kontakt med ett antal intervjuobjekt beslöts att avgränsa studien till att endast studera de agila metoderna Extreme programming och Scrum. Personer från sex olika företag intervjuades, där alla intervjuobjekt hade erfarenhet av test inom agila projekt. Intervjufrågorna var fasta med öppna svarsalternativ och svaren sammanställdes sedan för att, i en analys, jämföras med den teoretiska bakgrunden.</p><p>Resultatet visade att testaren utför tester tidigt och kontinuerligt genom hela utvecklingsprocessen. Genom att testningen sker parallellt med utvecklingen får testaren en ökad förståelse för produkten och risken minskar för att onödiga tester skrivs. Dokumentationen som produceras under testprocessen påverkas inte av de agila metoderna utan beror i stället på andra faktorer. Dessa faktorer kan vara efterfrågan eller vilken bransch företaget är verksam i. Samarbete och kommunikation mellan testare och utvecklare förbättras då de sitter tillsammans och har dagliga möten. Detta leder även till att kunskapsutbytet inom teamet ökar och att teammedlemmarna blir mer insatta i varandras arbeten. Resultatet visade även att agila metoder har vissa psykologiska effekter på testaren. Eftersom testaren oftast har en unik roll i teamet känner denne i större grad ensamhet i sitt arbete och tillfällena att diskutera test blir färre än om det hade varit fler testare i teamet. Rollen som testare innebär att arbeta oberoende med både utvecklare och produktägare samtidigt som båda parter ska bli nöjda. Slutligen visade undersökningen att teamet behöver utbildning vid införandet av agila metoder. Utbildningen ska ge en korrekt bild av metoderna för att alla i teamet ska få samma syn på dessa.</p>
68

極致編程(XP)於校園內軟體開發專案之應用

王琮信, Wang,Tsung Hsin Unknown Date (has links)
現今軟體開發專案普遍有時程延宕、預算及人&#63882;&#63847;足、軟體品質低&#63768;、無法應付客戶頻繁的需求變動等問題。為思考相關解決之道,本研究&#63851;考極致編程(Extreme Programming,簡稱XP)軟體開發方法,於校園內選擇特定專案,配合XP的四個核心價值觀與十二項實&#64008;原則實際進&#64008;軟體開發。於專案導入XP後,透過對開發過程的觀察、記&#63807;、資訊蒐集,及針對開發團隊所作的深入訪談,本研究綜合分析與評估XP於校園內軟體開發專案之適用性,並發掘可能的問題。  研究中發現XP在校園內&#63847;&#63968;達到完美實踐之目標,適用性&#63847;高,主要受限於時空環境難以配合、團隊專案經驗&#63847;足、缺乏激&#63871;誘因、缺乏團隊約束&#63882;等因素;&#63847;過施&#64008;XP也改善&#63930;團隊內外部的溝通與協調機制,促進團隊成員之間的知&#63996;與經驗分享,亦有&#64023;於系統架構之完整性。  本研究排除&#63930;完全無法實施的要項之後,依團隊實際情況提出&#63860;干改善及彈性應變之建議做法,以期將XP進一步應用於業界個案及後續學術研究。
69

Jdp: A Tool To Support Pair Programming In Distributed Environments

Karapinar, Hasan Turan 01 July 2005 (has links) (PDF)
This thesis focuses on the development of a distributed pair programming tool that enables two programmers to generate code together in JBuilder editor over the web. First, software development processes are generally reviewed and Extreme Programming, Distributed Extreme Programming, and Distributed Pair Programming issues are examined. The tools that enable Distributed Pair Programming are compared. This thesis also specifies the functional requirements of the newly presented tool and includes information about its design and implementation processes. Finally, an evaluation is given by indicating the positive and negative sides of the tool.
70

[en] A CONTROLLABLE SOFTWARE DEVELOPMENT PROCESS WITH EMPHASIS ON QUALITY ASSURANCE IN SMALL PROJECTS / [pt] UM PROCESSO CONTROLÁVEL DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE FOCADO NA GESTÃO DA QUALIDADE EM PEQUENOS PROJETOS

DANIEL CATUNDA MARRECO 16 October 2006 (has links)
[pt] O trabalho a seguir apresenta uma proposta de metodologia de gerência de projetos de software aderente a pequenos projetos e fortemente inspirada em metodologias já consagradas como Unified Process e eXtreme Programming. O objetivo é prover um processo ágil, adaptável porém prescritivo. Chegaremos a um processo de fácil implantação e controle e menos dependente da qualidade técnica da equipe de desenvolvimento. A seguir, será apresentado um estudo de caso conduzido em ambiente real, por uma equipe de um pequeno empreendimento que consiste no relato do processo de amadurecimento e implantação do processo proposto, com uma análise do trabalho de implantação de processos de desenvolvimento em empreendimentos emergentes na área de TI. / [en] The following work presents a proposal of software project management methodology applicable to small projects and strongly inspired by already well established methodologies such as the Unified Process and eXtreme Programming. The objective of this proposal is to provide an agile process that is adaptable yet prescriptive. Through this one plans to arrive at a process of easy implementation and control, and less dependent on the technical quality of the development team. Subsequently, a case study will be presented that was conducted in a real environment, on a small enterprise development team. It consists of a report on the maturing and implementation of the proposed process and an analysis of the work of implementing development procedures in emerging enterprises in the IT area.

Page generated in 0.1785 seconds