• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 523
 • 268
 • 208
 • 80
 • 50
 • 49
 • 39
 • 25
 • 17
 • 15
 • 12
 • 9
 • 9
 • 9
 • 6
 • Tagged with
 • 1500
 • 312
 • 221
 • 186
 • 177
 • 165
 • 156
 • 156
 • 153
 • 153
 • 142
 • 130
 • 108
 • 97
 • 90
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Entwicklung und Charakterisierung mikrostrukturierter thermoelektrischer Generatoren in Silizium-Halbleitertechnologie

Strasser, Marc. January 2004 (has links) (PDF)
München, Techn. Univ., Diss., 2004. / Computerdatei im Fernzugriff.
2

Entwicklung und Charakterisierung mikrostrukturierter thermoelektrischer Generatoren in Silizium-Halbleitertechnologie

Strasser, Marc. January 2004 (has links) (PDF)
München, Techn. Universiẗat, Diss., 2004.
3

Katalytische Verbrennung zur Stromerzeugung : Studien zu Thermogenerator, Gasoxidation und Injektorbrenner /

Sütterlin, Ewald Maria. January 2008 (has links)
Fachhochsch., Diplomarbeit--Furtwangen, 1995.
4

Fjärrvärme som möjlighet till reservdrift av elproduktion

Hörnfeldt, Robert January 2014 (has links)
Rapporten är en utvärdering av möjligheten att generera elektrisk energi från fjärrvärme med Seebeck-effekten och görs på uppdrag av Skellefteå Kraft. Kursen är examensarbete för högskoleingenjörsexamen i Elkraftteknik, 5EL210 vid institutionen tillämpad fysik och elektronik på Umeå Universitet under vårterminen 2014.En termoelektrisk generator fungerar enligt Seebeck-effekten och genererar en elektrisk spänning som är linjär mot temperaturskillnaden mellan sina två metallytor. För att få en temperaturskillnad så krävs ett kylmedium vilket skapar ett värmeflöde från den varma energikällan till kylmediumet. Utan kylmediumet så kommer temperaturerna gå mot samma värde. Ett kylmedium kan till exempel vara snö, markgrunden eller vattenradiatorer. Eftersom en termoelektrisk generator är väldigt ineffektiv så lämpar det sig inte att använda markgrunden eller snö som kylmedium för att endast generera upp till 4% el av den tillförda värmeenergin och resten går till förluster. Av denna anledning valdes radiatorerna i villan som kylmedium för detta examensarbete.En teoretisk experimentuppställning gjordes med 16 stycken termoelektriska generatorer. Resultatet visade att värmeöverföringen genom de termoelektriska generatorerna begränsades till ca. 250W värmeenergi. Med relativt låga temperaturer så är effektiviteten endast 2% vilket genererar ca. 5W elektrisk energi.Slutsatsen är att med denna experimentuppställning så genereras inte tillräckligt med energi för att driva en cirkulationspump. Effektiviteten av de termoelektriska generatorerna är för dålig och de leder värme dåligt på grund av dess höga termiska resistans.
5

STUDIES IN COMPACT EM GENERATORS FOR FUZE APPLICATIONS

Hooks, Clayton A. 01 December 2013 (has links)
For artillery and medium caliber munitions utilizing electronic fuze assemblies, numerous methods exist for collection or generation of the electrical energy required to power the fuze during flight. One general method of harvesting energy from the launch event is to employ the inertia of a movable generator component to effect a change in an electrically-coupled magnetic circuit. This paper describes methods of parameter selection and model-based design for the development of a switched-flux linear electric generator (LEG) of desired characteristics. Specifically, the tasks entailed development of a dynamic model for system-level simulation and the estimation of device flux and inductance profiles from finite element models for selected material characteristics. Single-magnet and dual-magnet designs, respectively capable of unipolar or bipolar flux operation were investigated. An experimental variant of the final dual-magnet LEG design was fabricated and analyzed. Recommendations for future design tasks are discussed. Also included is a brief overview of an inertial generator concept based on the angular acceleration of a magnetic rotor. A simple example of such a transverse-flux alternator is included and analyzed with discussion of the challenges facing further design.
6

An investigation of the use of multiple processors in adaptive systems

Anderson, A. J. January 1991 (has links)
No description available.
7

The operation of small synchronous generators with particular reference to the excitation system control

Bati, A. F. January 1988 (has links)
No description available.
8

An investigation into stability improvement through interlinking excitation systems of synchronous generators

Omoigui, M. O. January 1986 (has links)
No description available.
9

Calculation of operational inductances of turbogenerators and their use in frequency domain transient analysis

Bedford, T. J. January 1985 (has links)
No description available.
10

Identification of large turbogenerator units

Swidenbank, E. January 1984 (has links)
No description available.

Page generated in 0.0772 seconds