• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 1718
 • 1199
 • 353
 • 201
 • 139
 • 79
 • 75
 • 53
 • 39
 • 28
 • 27
 • 25
 • 18
 • 17
 • 15
 • Tagged with
 • 4523
 • 4523
 • 1280
 • 1217
 • 1172
 • 877
 • 675
 • 500
 • 462
 • 431
 • 412
 • 409
 • 385
 • 373
 • 353
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Human rights in crisis Is there no answer to human violence ? A cultural critique in conversation with René Girard and Raymund Schwager /

Stork, Peter R. January 2006 (has links)
Thesis (PhD) -- Australian Catholic University, 2006. / Submitted in total fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy. Bibliography: p. 337-361. Also available in an electronic format via the internet.
2

Response of Asean to human rights violations in Southeast Asia : case studies of Cambodia and East Timor /

Sunsanee Sutthisunsanee, Sriprapha Petcharamesree, January 2006 (has links) (PDF)
Thesis (M.A. (Human Rights))--Mahidol University, 2006. / LICL has E-Thesis 0019 ; please contact computer services.
3

Particularity as universality the politics of human rights in the European Union /

Leino-Sandberg, P̈äivi. January 1900 (has links) (PDF)
Dissertation (LL.M.)--University of Helsinki, April 2005. / Title from PDF title page (viewed May 18, 2006). Includes bibliographical references.
4

Identity and community solidarity counter-spectacle, power, and resistance in the mass funeral of the "Guguletu Seven," March 15, 1986 /

Ciola, Ann M. January 2006 (has links)
Thesis (Ph. D.)--State University of New York at Binghamton, Art History Dept., 2006. / Includes bibliographical references.
5

Human rights education or human rights in education a conceptual analysis /

Keet, Andre. January 2006 (has links)
Thesis (D. Ed.)--University of Pretoria, 2006. / Includes bibliographical references. Available on the Internet via the World Wide Web.
6

Particularity as universality : the politics of human rights in the European Union /

Leino-Sandberg, Päivi. January 2005 (has links) (PDF)
Thesis (doctoral)--University of Helsinki, 2005. / Includes bibliographical references. Also available online.
7

Maternal Mortality in Guatemala from a Human Rights Perspective

Belfrage, Amanda January 2015 (has links)
No description available.
8

Ucwaningo ngomonakalo owenziwe ngamalungelo esintu

Mbatha, Lindiwe Theodora January 2009 (has links)
Submitted in partial fulfillment for the requirements of the degree of Master of Arts in the Department of IsiZulu namaGugu in the Faculty of Arts at the University of Zululand, 2009. / Ekugunyazweni ngokusemthethweni kwamalungelo abantu, uyabonakala umonakalo odalwa ukusetshenziswa kabi kwamalungelo. Ucwaningo lugxile kulowo monakalo obonakalayo nokuthi yini engenziwa ukwenza ngcono ukusetshenziswa kwamalungelo angezukuhlukumeza omunye umuntu, kodwa avikele wonke umuntu njengesakhamuzi nesidalwa esingumuntu esimele ukuphila impilo ecocekile. Isahluko sokuqala kuhlahlwe indlela yocwaningo, kuvezwa inhloso enkulu yalolu cwaningo kanye nentshisekelo okuwukuqwashisa isizwe ngenhlekelele engavezwa ukusebenzisa kabi amalungelo. Umklamo uqoqile lokho okuzodingidwa ngamalungelo. Ucwaningo luvezile ukuthi obani okumele bahlomule. Imibono yongoti ilunothisile ucwaningo. Isahluko sesibili siveza amalungelo aphathelene nezakhamuzi kanye nezombusazwe, kwagxilwa kulawo malungelo okubonakala kuwo umonakalo. Ucwaningo luvezile izindlela ezehlukene ezehlisa isithunzi somuntu ngokusebenzisa kabi amalungelo, ukungabekezelelani emikhakheni enhlobonhlobo yempilo okuletha ukudideka okukhulu ngamalungelo. Isahluko sesithathu sidingida amalungelo aphathelene nenhlalakahle kanye nezomnotho. Ucwaningo luvezile ukuthi yiziphi izinto ezikhinyabeza inhlalakahle yabantu nokuthi isimo sezomnotho sinamuphi umthelela kuyinhlalakahle yabantu. Ucwaningo lucacise ngokusobala ukuthi nakuba abantu yenziwa imizamo yokulwa nobubha, basayenza inkohlakalo ebabeka engcindezini yokuhlupheka. Isahluko sesine kucutshungulwe amalungelo aphathelene nemvelo, ukuzithuthukisa kanye nelungelo eliphathelene nesiko. Ucwaningo lugxilile kumonakalo owenziwa kuyimvelo, ziveziwe izindlela zokuzithuthukisa. Umonakalo uveziwe yilolu cwaningo mayelana nesiko elibukeka kungeyona indlela yempilo ngoba kukhonzwe amasiko ezinye izizwe. Isahluko sesihlanu siqukethe isihlaziyo socwaningo, kuvezwa konke okuthiwe kuzolandelwa okukhombisa umonakalo. Ucwaningo lwenze iqoqa lawo wonke umonakalo ovele ezahlukweni ezehlukene. Ucwaningo lubuye lwadingida izincomo ezihambisana nawo wonke umonakalo ovezwe ezahlukweni ezehlukene. Ucwaningo belungahlabi ngqo ilungelo kodwa bekwenziwa izichibiyelo zokulungisa lokho okubonakala kuwumonakalo ngenxa yokusebenzisa ilungelo kabi. Esiphethweni salolu cwaningo zinconyiwe izinhlelo ezinegalelo ekususeni inkungu yokungazi ngamalungelo ukuthi kumele asetshenziswe kanjani.
9

Does the 1951 UN Convention Relating to the Status of Refugees adequately protect refugess from refoulement?

Jaravani, Motion January 2013 (has links)
Includes bibliographical references.
10

An evaluation of the law and practice in Tanzania in realising the rights of vulnerable children in street situations

Kisinza, Mercy-Grace Lameck January 2015 (has links)
This dissertation examines the plight of children in street situations in Tanzania. It also examines the obligations the State owes to children in street situations, what it has done to fulfil those obligations. It analyses the effectiveness and impact of the steps and actions undertaken to fulfil the obligations towards children in street situations.

Page generated in 0.0767 seconds