• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 12
 • Tagged with
 • 12
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

När okej inte räcker till : En FAMM-baserad fallstudie av en organisation i upplevelsebranschen

Berlin, Joakim, Olsson, Christine January 2014 (has links)
No description available.
2

Restaurangpersonalens yttre stil : En viktig del i helheten

Andersson, Hanna, Fellman, Selinda January 2015 (has links)
No description available.
3

Familjemåltiden i Bergslagen

Nilsson, Johanna, Virtanen, Gina January 2016 (has links)
No description available.
4

Hållbar odling i urban miljö : Möjligheter och utmaningar för restaurangbranschen

Alterstav, Malin, Åkerlind, Siri January 2018 (has links)
No description available.
5

Smaker av Sverige : En konsumentundersökning

Ahlström, Amanda, Södergren, Alexandra January 2014 (has links)
No description available.
6

Musik som "krydda" : En studie i hur musik kan användas på stjärnkrogar för att förhöja upplevelsen av mat och dryck

Pettersson, Kristian January 2016 (has links)
När restaurangguiden Guide Michelin utdelar de prestigefyllda stjärnorna är det endast matenoch drycken som ska bedömas. Vid ett besök på en stjärnkrog möter vi emellertid en helhet iform av en atmosfär som vi upplever genom våra sinnen (syn, hörsel, känsel, lukt och smak).Upplevelsen av mat och dryck är en multisensorisk upplevelse som skapas via neurologiskaprocesser i hjärnan. Det innebär att allt runtomkring oss som vi registrerar med våra sinneninnan, samt medan vi äter och dricker kommer att påverka hur vi upplever maten ochdrycken. Därför kan det ifrågasättas om det möjligtvis kan finnas andra faktorer som påverkarGuide Michelins bedömning? Kan musik ha en inverkan?Denna studie har undersökt hur stjärnkrogar kan utveckla måltidsupplevelsen med inriktningpå hur musik kan förhöja upplevelsen av mat och dryck.Semistrukturerade intervjuer har genomförts med fyra stjärnkrogar i Stockholm. Dessutom görstudien en kartläggning av och ger en inblick i den forskning som försöker hitta sambandmellan musik, mat och dryck.Resultatet från studien visar att det är möjligt för stjärnkrogar att använda sig av musik iutformandet av måltidsupplevelsen för att förhöja upplevelsen av mat och dryck. Det har dockinte varit möjligt att utforma en konkret modell för hur det ska gå till, utan endastrekommendationer och förslag ges. Rekommendationerna och förslagen skulle även innebäraatt de undersökta stjärnkrogarna behöver ändra sina nuvarande arbetssätt.Ett behov av ytterligare forskning ses som nödvändig innan forskningen om hur musik kanpåverka upplevelsen av mat och dryck kan få ett större praktiskt tillämpningsområde. / When the restaurant guide Michelin awards its prestigious stars, the review is to be based solelyon the quality of food and beverages. However, visiting a starred restaurant, the visitor enters awhole atmosphere experienced through all senses (sight, hearing, touch, smell and taste). Theexperience of food and beverages is multi-sensorial stemming from neurological processes inthe brain. Hence, everything our senses register before and during the meal will affect ourexperience of what we are eating and drinking. In light of this, questions can be raised aboutthe reviews of the Michelin Guide – are there perhaps other factors besides the quality of thefood and beverages influencing the assessment of the restaurants? Can music be such aninfluence?This study has examined in which ways Michelin starred restaurants can develop the mealexperience, specifically how music can enhance the experience of food and beverages.Semi-structured interviews have been conducted with four Michelin starred restaurants inStockholm. Moreover, the study aims to outline previous research connecting food, beveragesand music.The result of the study shows the possibility for Michelin starred restaurants to use music as anenhancement in the creation of the experience of food and beverages. A construction of anexplicit model for restaurants hasn't been possible. The study contains generalrecommendations and suggestions, which in turn would require changes in star restaurants’work methods.Additional research is seen as necessary before the study of the influence of music on the mealexperience can have a broader practical application.
7

Nyanländas måltidsupplevelse i skolan : En studie om hur nyanlända ungdomar upplever och uppfattar den svenska måltiden i skolan

Doyle, Daniel, Ndolo Agbor, Jessie January 2018 (has links)
No description available.
8

FAMM i vården : En kvalitativ studie av måltiden vid Sveriges universitetssjukhus

Mannerstråle, Christofer January 2020 (has links)
No description available.
9

Provokativa ätredskap : En studie i måltidsuppllevelsens estetik

Henriksson, David, Österlund, Sandra January 2011 (has links)
Bakgrund Till grund för detta arbete ligger ett forskningsprojekt om måltidens estetiska rörelseschema, som syftar till att ta fram idéer för ätredskap som kan förändra en måltidsupplevelse. Ett sätt som effektivt skapar förutsättningar för ett öppnare sinne, och därmed kreativa idéer, är att arbeta med provokationer. Syfte Att undersöka vilken effekt provokativa ätredskap har på måltidupplevelsen, samt att integrera estetiska och sensoriska metoder för att belysa estetikens betydelse för måltidskunskapen. Metod/material Arbetet bygger på två typer av laborationer, en sensorisk och en estetisk, som dokumenterades genom frågeformulär och filmning. I de sensoriska laborationerna fick deltagarna sätta ord på vad de upplevde då de åt mat med olika konsistens endast med hjälp av tre redskap som i normala fall ej förknippas med måltid. I de estetiska laborationerna skapades en måltidssituation där både maten och ätredskapen var en del av gestaltningen. Resultat Den sensoriska laborationen gav upphov till både känslomässiga och funktionsrelaterade ord som beskrev deltagarnas upplevelse. En splittring fanns i deltagarnas inställning till ätredskapen, där vissa blev positivt överraskade och andra skeptiska. Viktiga egenskaper hos föremålen framkom som sedan fanns i åtanke då maten till den estetiska laborationen utformades. Den estetiska laborationen påverkades alltså av reaktionerna vid den sensoriska och genererade idéer om måltiden och dess gestaltning. Slutsatser Resultatet visar att provokativa ätredskap i måltidssammanhang kan ge upphov till starka reaktioner, både positiva och negativa. Det oväntade momentet kan även frammana idéer till förhöjda måltidsupplevelser. Genom att kombinera sensoriska och estetiska metoder kan båda disciplinerna utvecklas
10

Vilka omvårdnadsåtgärder kan vidtas för att främja näringsintaget hos äldre?

Linde, Caroline, Weideberg, Marie January 2021 (has links)
Bakgrund: Även om den äldre människan är mindre fysisk aktiv än den yngre kan ändå näringsbehovet vara större. Näringsintaget påverkar flera områden hos den äldre och med ett sämre näringsintag finns risker som undernäring, trycksår och fallrisk. Syfte: Syftet med studien var att beskriva vilka omvårdnadsåtgärder vårdpersonal på äldreboende kan vidta för att främja näringsintaget hos äldre. Metod: Beskrivande litteraturstudie som inkluderade 12 artiklar, sex artiklar med kvalitativ ansats, fyra artiklar med kvantitativ ansats och två mixed ansats inkluderades. Artikelsökning genomfördes i databasen PubMed och Cinahl. Resultat: Resultatet visade att genom användande av olika hjälpmedel går det att främja näringsintaget och öka aptiten. Bland annat med hjälp av trevliga och hemliknande miljöer i matsalen med fint dukade bord eller bekant bakgrundsmusik. Slutsats: Behov av ökad kunskap för nutrition är stor då det både motverkar sjukdomstillstånd men också främjar livskvalitet. Denna litteraturöversikt kan bidra till att omvårdnadspersonal får en ökad förståelse till att vara observanta på de äldres psykiska och fysiska hälsa och sambandet mellan det och nutrition. / Background: The nutrition intake can be greater for an elderly person, even if they are less physically active. A low nutrition intake can increase the risk of malnourishment, pressure ulcers and the risk of falling. Aim: The aim of this study was to describe which nursing measures healthcare staff in nursing homes can take to promote the nutritional intake of the elderly. Method: Descriptive literature study that included 12 articles, six articles with qualitative approach, four articles with quantitative approach and two mixed approaches were included. Article search was performed in the database Pubmed and Cinahl. Results: The results showed that with the use of different aid it's possible to promote nutrient intake and increase appetite. Among other things, with the help of pleasant and home-like environments in the dining room with nicely set tables or familiar background music. Conclusion: Understanding the need of nutrition is vital to prevent sickness and increase the overall quality of life. This literature study can help healthcare staff get a wider understanding of the connection between mental and physical health and the nutrition intake.

Page generated in 0.0868 seconds