• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 19
 • 12
 • 11
 • 9
 • 5
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 64
 • 22
 • 18
 • 15
 • 14
 • 14
 • 13
 • 12
 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
31

Människan med stomi och upplevelsen av sexualitet

Johansson, Karin, Samuelsson, Ida January 2017 (has links)
När en människa integreras med en stomi inom kroppsbilden kan sexualiteten förändras. Bakomliggande sjukdomsbild, komplikationer av operationen eller varandet med stomin kan utgöra ett hinder för utövande av människans sexualitet. Syftet med litteraturstudien har varit att beskriva vad sexualitet är för en människa med stomi. Litteraturstudien genomfördes med 10 vetenskapliga artiklar som analyserades till resultatet. Fem teman kunde urskiljas: Förlust, Oro, Ömsesidig öppenhet, Ny verklighet och Mindre annorlunda. Förekommande utmaningar för människan med stomi kan vara sexuella dysfunktioner samt intimitet. En oro kring läckage samt gas kan upplevas inom intima relationer samt att inte vara sexuellt attraktiv. Stomin kan uppfattas genant, både till utseende samt genom förlorad kroppsfunktion. Att inte se stomin som ett hinder kan människan uppleva en ny verklighet. Genom olika strategier kan människan med stomi underlätta sexuella relationer. Det påvisas brister inom informationshantering relaterat till sexualitet inför en människa ska integreras med en stomi. Aktuella omvårdnadsmodeller belyser vikten av att bedöma patientens sexualitet. En påverkad sexualitet kan uppstå hos en människa som integrerats med stomi, något som bör uppmärksammas inom omvårdnadsprocessen samt i vidare omvårdnadsforskning. / When a human is integrated with an ostomy on its body image, sexuality can change. Underlying illness, complications from surgery or the existence of the ostomy can constitute an obstacle for the human to exercise sexuality. The objective of this study was to describe what sexuality is for a human with an ostomy. The literature review was conducted by 10 scientific articles to the result. Five themes compiled: Loss, Anxiety, Mutual openness, New reality and Less different. Challenges for the human with an ostomy might be sexual dysfunctions and intimacy. One concern may be experienced around the leakages and the gas within intimate relationships also not being sexually attractive. The ostomy can be considered an embarrassment, both in appearance and by loss of body function. By not seeing the ostomy as an obstacle, the human can experience a new reality. Through various strategies, can a human with an ostomy, facilitate sexual relationships. Research highlights gaps in information related to sexuality before the surgery. Contemporary nursing models emphasize the importance of assessing the patient’s sexuality. An affected sexuality can occur amongst a human with an ostomy and something that should attend in the nursing process and in further research.
32

Hur är det att leva med stomi : ett förändrat liv / How it is to live with a stoma : a changed life

Abdi, Samar, Stang, Inka Emese January 2017 (has links)
Bakgrund: Det finns flera sjukdomar som kan orsaka att en person behöver gå igenom en stomioperation. De personer som går igenom en stomioperation kan behöva anpassa sitt liv utifrån nya förutsättningar. Att få adekvat information, stöd och omvårdnad från sjuksköterskan kan vara till en stor hjälp för de personer som nyligen fått en stomi. Syfte: Syftet var att beskriva hur det är att leva med stomi. Metod: En litteraturöversikt utfördes där elva vetenskapligt granskade artiklar söktes fram i tre databaser. Artiklarna analyserades, granskades och sammanställdes. Skillnader och likheter som framgått i tidigare forskningen eftersöktes och bildade underlaget till resultat. Resultat: Fyra teman identifierades: Det första var Livsförändringar, den andra Sexualitet och intimitet, den tredje Stöd från sjuksköterskor och närstående och den sista Acceptera att leva med stomi. Diskussion: I ljuset av Katie Erikssons teorier gällande vårdrelationer och hälsa bör aspekter som lidande och medvetenhet om att ökad kunskap och förståelse om människors egna upplevelser, känslor och tankar bidrar till att främja hälsan och lindra lidandet. / Background: There are several diseases that may cause a person to undergo a stoma surgery. Those who get a stoma surgery may need to adjust their lives based on new conditions. Getting adequate information, support and care from the nurse can be of great help to those people who recently received a stoma. Aim: The aim was to describe how it is to live with a stoma. Method: A literature review was conducted where eleven peer reviewed articles were sought from three databases. The articles were analysed, reviewed and compiled. Differences and similarities identified in the previous research were sought and formed the basis for results. Results: Four themes were identified: The first was Life changes, the second: Sexuality and intimacy, the third: Support from nurses and allied and finally: Accept living with the stoma. Discussion: In the light of Katie Eriksson`s theories regarding health care and health, aspects such as suffering and awareness that increased knowledge and understanding of people`s own experiences, feeling and thoughts should help to promote health and relieve suffering.
33

Unga kvinnors upplevelser av att leva med stomi : en studie om bloggar / Young women's experiences of living with stoma : a study about blogs

Lindroth, Evelina January 2017 (has links)
No description available.
34

Patient upplevelsen av att leva med tarmstomi : En litteraturöversikt / Patient experience of living with an intestinal stoma : A literature review

Amir, Catrine, Ringvall, Carolina January 2016 (has links)
Bakgrund: En tarmstomi kan innebära stora fysiska och psykiska förändringar samt begränsningar i en patients liv. Kolorektalcancer och inflammatoriska tarmsjukdomar är de vanligaste orsakerna till tarmstomi. Stomiterapeuter är specialutbildade sjuksköterskor, när denna personalgrupp inte finns att tillgå, är det grundutbildade sjuksköterskors som tillgodoser omvårdnaden för patienten. Syfte: Att belysa patientens upplevelse av att leva med tarmstomi. Metod: En allmän litteraturöversikt baserad på elva kvalitativa artiklar. Resultat: Analysen resulterade i fyra teman. Påverkan i det dagliga livet, förändrade vanor som påverkade patientens liv. Kroppsuppfattningen, tarmstomin förändrade patientens syn på sin kropp. Stöd, om vikten av sjuksköterskans roll i omvårdnaden. Information, från sjuksköterskan utgjorde en viktig del i omvårdnaden av egenvård. Slutsats: Det är viktigt att sjuksköterskan i sin roll anpassar omvårdnaden individuellt samt beaktar patienten utifrån patientens individuella behov. Sjuksköterskans kan i sin roll motivera patienten till delaktighet i sin egenvård samt ge stöd för patienten till anpassningen av tarmstomin. Genom att förhålla sig till den personcentrerade vården kan sjuksköterskan beakta hela patientens upplevelse samt få en djupare kunskap av att förstå patientens upplevelse av att leva med tarmstomi. Fortsatt forskning: Som sjuksköterska är det viktigt att hela tiden ta del av aktuell forskning i syfte att förbättra omvårdnaden av patienter med tarmstomi. Vidare forskning behövs, då specifikt forskning saknades inom område personcentrerad- och tarmstomivård. / Background: An intestinal stoma could mean great physical and mental changes and restrictions in a patient's life. Colorectal cancer and inflammatory bowel diseases are the most common causes of intestinal stoma. Stoma therapists are specially trained nurses, when they are not available, it is ordinary nurses that cater to the care of the patient. Aim: To illuminate the patient's experience of living with intestinal stoma. Method: A general literature review based on eleven qualitative articles. Results: The analysis resulted in four themes. Impact on daily life, change of habits that affect the patient's life. Body image, intestinal stoma changed the patient’s view of their body. Support, the importance of the nurse's role in nursing. Information, provided by the nurse was an important element in the self-care. Conclusion: It is of importance that the nurses in their role adapts the care individually and take into account the patient based on the patient’s individual needs. The nurse can also motivate the patient to participate in self-care and provide support for the patient to the adjustment of the intestinal stoma. By relating to the person-centered care the nurse can take the patient’s whole experience into account and gain a deeper knowledge of understanding the patient’s experience of living with an intestinal stoma. Continued research: As a nurse, it is important to always take note of current research in order to improve the care of patients with intestinal stoma. Further research is needed, since specific research was lacking in the area person-centrered and intestinal stoma care
35

Patienters upplevelser av information från och interaktion med sjuksköterskan i samband med en stomioperation : En litteraturstudie

Persson, Fanny, Gahnström, Åsa January 2017 (has links)
Bakgrund: Tarmsjukdomar är en bakomliggande orsak till att patienter ibland måste genomgå en stomioperation, akut eller elektivt. Stomin anläggs i permanent eller temporärt syfte. En stomioperation innebär en livsomställning för patienten, vilket kan medföra både fysiska och psykiska påfrestningar. Kroppsuppfattning och självkänsla hos en patient som genomgår en stomioperation förändras, men med hjälp och stöd från sjuksköterskan kan patienten återfå kontroll och höja känslan av egenvärde. Syfte: Syftet var att beskriva hur patienter upplever den information de får från och interaktionen de upplever med sjuksköterskan i samband med stomioperation. Metod: Kvalitativ litteraturstudie där 10 kvalitativa artiklar kvalitetsgranskats med hjälp av Forsberg och Wengströms (2013) checklista och analyserats utifrån Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning. Resultat: Resultatet delades in i två huvudkategorier och åtta underkategorier. Studien påvisar att patienternas upplevelser av information och interaktion i samband med en stomioperation från sjuksköterkan påverkar deras anpassning till stomin och det dagliga livet. Resultatet visar en bristande kompetens hos sjuksköterskor i att informera och att interagera med patienterna. Slutsats: Patienterna upplevde på varierande sätt brister i information från och interaktion med sjuksköterskor i samband med stomioperation. Bristerna påverkade patienternas anpassning till stomin negativt och de kände sig inte redo att ta hand om egenvården hemma. Kommunikation är, enligt Travelbee, det viktigaste verktyget en sjuksköterska kan använda sig av för att etablera en god relation med en patient. / Background: Intestinal diseases may require patients to have a stoma surgery, acute or elective. The ostomy is either for a permanent or a temporary purpose. A stoma surgery is a life changing event for a patient, which can cause physical and psychological stress. Body image and self-esteem of the patient who are going through a stoma surgery changes and with the help and support from the nurse can help the patient to regain control and raise the sense of intrinsic value. Aim: The aim was to describe how patients perceive the information they received from and the interaction they experience with the nurse in conjunction with a stoma surgery. Method: A qualitative literature study, where 10 qualitative articles were quality reviewed with help from Forsberg and Wengströms (2013) checklist and analyzed using Graneheim and Lundmans (2004) description. Results: The result was divided in to two main categories and eight subcategories. The study indicate that patients' experiences of information and interaction in connection with stoma surgery from nurses affect their adaptation to the stoma and daily life. The results show a lack of competence from nurses to inform and to interact with patients. Conclusion: Patients experienced, in varying ways, deficits in information from and interaction with nurses in regard to a stoma surgery. These deficits affected the patients' adaptation to the ostomy negatively and they did not feel ready to perform the self-care at home. Communication is, according to Travelbee, the most important tool a nurse can use to establish a good relationship with a patient.
36

Depression, Perceived Financial Burden, and Psychological Well-Being among Long-Term Rectal Cancer Survivors

Chongpison, Yuda January 2016 (has links)
Background: Rectal cancer 5-year survival has increased from 58% of those diagnosed in 1987-1989 to 68% of those diagnosed in 2003-2009. Rectal cancer patients commonly receive one of two surgical treatments: permanent ostomy (a resection of tumor following by a stoma) or anastomosis (a resection followed by a reconnection with or without a prior temporary ostomy). The multifaceted consequences of both types of surgery potentially can affect both long-term psychological well-being and financial concerns of patients and their families. The overall goal of this dissertation is to increase the understanding of the impact of depression on the quality of life of rectal cancer survivors. Methods: The research data were based on a quality of life survey conducted in 2010-2011 among long-term survivors (≥ 5 years post-diagnosis) of rectal cancer. Participants were identified through the Kaiser Permanente (KP) health systems in Northern California and Southwest Washington/Oregon. Data included both the 2010/2011 survey data and KP electronic medical records (EMRs). Results: 1) The 24.7% prevalence of self-reported current depression among long-term rectal survivors was observed with a higher prevalence of 31% among those with permanent ostomies. Although average perceived financial burden level was low in this population of insured cancer survivors, 20% still reported moderate-to-high burden. Perceived financial burden was especially high among those who recalled having depression immediately after surgery and reported depression at the time of survey.2) All self-reported measures showed low sensitivity varying from 26% to 56% and high specificity from 77% to 82.7% against either diagnostic scheme from EMRs. Using either diagnostic scheme, the MCS-12 measure, a Mental Composite Summary (MCS) score from the 12-item Short-Form Health Survey with a cut-off point of≤45.6 for a self-reported depression, performed better as compared to the other two self-reported measures. 3) Approximately one in six rectal cancer survivors experienced depression after their surgery of sufficient severity to result in a depression diagnosis. Among survivors with recurrent depression diagnoses, those with a permanent ostomy reported significantly lower psychological well-being than those with an anastomosis. Conclusions: Depression burden is elevated after receiving surgery and remains a problem long after cancer diagnosis and treatment. Types of rectal cancer surgery received and gender of survivors may complicate the extent of depression burden. Among long-term rectal cancer survivors, having depression is associated with higher perceived financial burden. Chronic or recurrent course of depression may exist in this group of rectal cancer survivors and has significant impact on long-term psychological well-being. Self-reported measures for depression, such as MCS-12 measure with a cutoff point≤45.6, have the potential to be utilized for epidemiological studies when common screening instruments, electronic medical records, or administrative databases are not available. Implications: These findings underline the significance of depression assessments after surgery for this population of rectal cancer survivors and the importance of symptoms monitoring throughout the cancer survivorship continuum. Depressive symptoms should be monitored and managed as early as after cancer diagnosis and surgery to optimize survivors' long-term emotional well-being. In addition, depression screening and treatment as well as discussion of financial issues may have important roles in long-term survivorship care planning, particularly for those with permanent ostomies.
37

Livet med en påse på magen : Upplevelser av att leva med en tarmstomi

Adrovic, Ninella, Fasth Nilsson, My January 2018 (has links)
Under 2015 uppskattades det finnas 43 000 individer med stomi i Sverige och denna siffra har sedan 2006 ökat successivt i hela landet. Stomin inverkar på individens sociala och intima liv och påverkar vardagliga aktiviteter och dagliga rutiner. Litteraturstudiens syfte är att beskriva upplevelser av att leva med en tarmstomi. Resultatet presenteras utifrån tre teman: upplevelser av stöd och information, upplevelser av att vara annorlunda och upplevelser av en ny livssituation. Nio underteman bildades utifrån dessa rubriker. Resultatet visar att tarmstomi innebär en stor förändring som påverkar individernas liv på olika sätt. Det konstateras att tarmstomi har en negativ inverkan i de flesta fall. Familj, närstående och sjuksköterskor har en betydelsefull roll för att individerna ska uppnå hälsa och välbefinnande.
38

Význam stomické sestry pro chirurgické oddělení / The importance of the ostomy nurse for the surgical department

ZRONKOVÁ BROŽOVSKÁ, Alena January 2014 (has links)
Surgical procedures of gastrointestinal diseases often lead to the creation of an ostomy. The number of clients with an ostomy is increasing as the Czech Republic ranks among the countries with the largest incidence of malignant colon disease. Health care professionals in any field can often encounter the client with a stoma. Therefore, it is essential for them to understand and manage this issue well. Nursing care of such individuals is very extensive and specialized. Nursing team usually focuses only on physical care but other problems associated with stomas are pushed aside. The only highly knowledgeable and qualified expert in this area is a stoma nurse specialist (an ostomy nurse). This thesis deals with the importance of the role of the stoma nurse specialist in the postoperative phase from the perspective of nurses from surgical departments as well as from the perspective of patients with a colostomy. The thesis is divided into theoretical and empirical part. The theoretical part is further divided into four chapters: colostomy, care about stoma patients, life with a colostomy, an ostomy nurse. Two objectives were determined for processing of the empirical part. We used a combination of quantitative and qualitative research to achieve our goals. The first objective was to determine whether general nurses have the knowledge to care for a client with colostomy in the postoperative phase. To obtain data for the quantitative part of the survey the method of anonymous interviews using a questionnaire, in which the research group was formed by general nurses, was selected. The survey results revealed that nurses have sufficient knowledge to treat and educate clients with a stoma. Although not all general nurses encounter colostomy patients, they widely believe the knowledge of this issue is important for the occupation of a nurse. For the quantitative part three hypotheses were selected and tested statistically. Hypothesis 1: General nurses have the knowledge to treat the client with a colostomy. It was confirmed. Hypothesis 2: General nurses have enough knowledge to educate the client with a colostomy. It was confirmed. Hypothesis 3: General nurses positively evaluate the benefits of an ostomy nurse in care for stoma patients in the postoperative phase in the surgical department. It was confirmed. The second objective was to determine the significance of the stoma nurse for clients with a colostomy. For the qualitative part of the survey the method of direct questioning by means of a semi-structured interview with open questions was chosen. The study group consisted of patients with a colostomy. For this part of the survey a research questions was specified: What is the importance of an ostomy nurse for the stoma patient in the postoperative period? We concluded that the ostomy nurse is viewed as an educator, counselor and psychological support. The ostomy nurse is the only one who can provide stoma clients with coherent and comprehensive information they need to live with a colostomy. Both groups of respondents agree that the stoma nurse is the irreplaceable specialist. Shift nurses fail to provide comprehensive care stoma patients need. An ostomy nurse needs to be a part of nursing care not only in the postoperative phase, but also in the preoperative period. There is need for closer cooperation between general nurses and the ostomy nurse. Nurses indicate their willingness to be educated in this area, while preferring seminars, lectures and conferences. The results also led us to create information material Care of the client with colostomy, as the nurses indicated that they would welcome a brief, clear, visual information material.
39

Problematika přijetí sebepéče o stomii u pacientů po operaci střev / The issue of acceptance of self-care about stoma after intestinal surgery.

MOCKOVÁ, Jana January 2016 (has links)
Basic theoretical background: Stoma as a part of the surgical treatment of digestive tract diseases usually radically affects the life of the patient and his relatives. The patient has to face not only the severe diagnosis but also the result of the surgery concerning one of the most intimate human spheres. A significant part in the return to a full life is the acceptance of the stoma by the patient and his ability of being active when taking care of stoma. The theoretical part in the introduction describes the Theory of self-care deficit. The second part of the theoretical work summarizes basic information regarding the issue of derivation of intestinal stoma and the issue of acceptance of the changed body image and self-care. Objectives and hypotheses: The aim of this work is to find out differences in the acceptance of stoma and care for stoma among patients after intestinal surgery. To achieve the objective of the work, there were set three hypothesis. H1: Patients with a permanent stoma experience major changes in the psychosocial area than patients with temporary stoma. H2: In the postoperative period, women approach practising the stoma care differently than men. H3: Patients under 55 have more information about living with stoma than older patients. Methodology: The research part of the work has been carried out through quantitative research. The form of data gathering was an anonymous questionnaire. The only criterion of the selection of the respondents was the state of health after the intestinal surgery with the subsequent stoma. During the search of the respondents were addressed organizations joining the patients with stoma, stoma and proctologic ambulances of selected hospitals, hospices and homes for elderly people. The obtained data were processed by descriptive statistics in graphs by the help of Microsoft Office Excel 2010. Further on, the statistical evaluation of hypotheses was carried out. Hypotheses were tested by chi-square test in a PivotTable, the average values were compared by T-test. The chosen significance level was 5 %. Conclusion: The work provides a comprehensive look at the issue of acceptance of stoma self-care after intestinal surgery. Creating of stoma, regardless of age or sex of the patient and also regardless of its eventual duration radically influences the patient's life. This is necessary to remember all the time from the long lasting preoperative preparation to aftercare when the stoma patient should be provided by comprehensive care by nurses. The nurse should also help the patient to return to a normal life.
40

Att kunna anpassa livet med stomi till vardagen / To adjust to an everyday life with a stoma

Karlsson, Sara, Karlsson, Johannes January 2016 (has links)
Bakgrund: Stomi innebär en konstgjord öppning på buken. Vanligaste orsakerna till att en person får stomi är kolorektal cancer, blåscancer, chrons sjukdom och ulcerös kolit. Den stomiopererade personens vardag påverkas ofta på grund av kroppsförändringar. Dessa kroppsförändringar innebär exempelvis nya hygienrutiner samt förlust av kroppsfunktion. Syfte: Att beskriva hur vuxna personer med stomi upplever sin vardag. Metod: Litteraturöversikt med induktiv ansats. Insamling av kvalitativa artiklar genom sökning i databaserna Cinahl och Medline. Sammanlagt användes nio vetenskapliga artiklar i litteraturöversiktens resultat. Artiklarna analyserades med hjälp av Fribergs tre-stegsmetod. Resultat: Tre huvudteman identifierades vilka var psykologiska aspekter, fysiska aspekter samt sociala aspekter. Under dessa framkom subteman som visade på att personer med stomi bland annat upplevde rädsla och oro i vardagen, begränsning i klädval samt aktiviteter. Resultatet visade även en påverkan i intima situationer. Slutsatser: Upplevelse av begränsning ses som vanligt förekommande hos stomiopererade personer och påverkar deras vardag. Stöd från sjuksköterska, familj samt vänner är betydelsefullt och kan hjälpa till att hantera situationen. / Background: Stoma is an artificial opening in the abdomen. Common reasons why a person might acquire stoma is colorectal cancer, bladder cancer, Crohn's disease and ulcerative colitis. The everyday life for a person with a stoma is often affected due to body changes. These body changes mean, for instance, new hygiene routines and loss of body function. Aim: To describe how adults with a stoma experience their everyday life. Method: Literature review with inductive approach. Qualitative articles were collected through searches in the databases Cinahl and Medline. In total, nine scientific articles were used as a result of the literature review. The articles were analyzed using Friberg´s three-step method. Result: Three main themes were identified; psychological aspects, physical aspects and social aspects. Under these main themes subthemes emerged that showed that people with a stoma among other experienced for instance fear and concern of everyday life, limited in choice of clothes and activities. The results also exposed an effect in intimate situations. Conclusion: Experience of limitation is common among persons with a stoma and affect their everyday life. Support from a nurse, family and friends are significant and can help the person with a stoma to manage the situation.

Page generated in 0.0478 seconds