• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 54
 • Tagged with
 • 54
 • 20
 • 17
 • 16
 • 14
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
41

Vem är du? : En diskursanalytisk studie om transpersoners upplevda bemötande i feministiska forum på nätet / Who are you? : A discursive study of transgender people's different experiences in web-based feminist discussion groups

Hammarling, Josefine, Holmstedt, Charlie January 2015 (has links)
The idea for this study was evoked from a number of observations that we did in relation to our personal interest for feminism and gender studies. We have noticed tendecies of identity politics in feminist web­based discussion forums, which have led to intermutual conflicts within the feminist movement. Discussions of great importance between the members of these discussion forums, have oftentimes ended up being matters of interpretative prerogative, and to whom it belongs, as well as questions about who holds authority to claim which opinion, and why one holds authority to claim any opinion at all. We read this phenomenon as a matter of power configuration ­ for even within these formed groups of people that are oppressed in the western majority culture, relations including roles with oppressing positions as well as roles with oppressed positions emerge. In this study we have chosen to focus on a certain type of identities that are frequently stressed when conflicts emerge in these web­based forums, namley transgender identities. The purpose of this paper is to bring forward the narratives of people with transgender identities, about their experienced possibilites to word in feminist web­based discussion forums, as well as analyze the discourses of power that figures in these forums. The material for this study was collected through qualitative interviews, which were made with four different respondents. All of which having experience of being transgender and members of different feminist web­based forums. The analysis in turn consists of essential recitals by the respondents, which are resolved from a discourse theoretical perspective. According to discourse theory, power configurations between people are made from a variation of factors that determine the directions of power, and are constantly reformed from one moment to another. From the recitals of our respondents we understand that there are several power discourses prevailing concurrently in the feminist web­based discussion forums, and that there is no binary and consistent divergence between the oppressing position and the oppressed position. A person whose identity validates its power in one discussion, can be totally powerless because of its identity in another.
42

Inkluderad och osynlig : En kvalitativ analys om hur transpersoner förhåller sig till representationen av trans i nyhetsartiklar

Fanny, Selemark Södergren January 2017 (has links)
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur representationen av transpersoner uppfattas i nyhetsmedia genom en jämförelse mellan transpersoners egna upplevelser av att vara trans med representationen av trans i nyhetsartiklar och därmed urskilja om normativa och stereotypa föreställningar om trans existerar i framställandet. Empirin utgörs av intervjuer med fem stycken transpersoner. Dessa intervjuer har därefter analyserats med hjälp av ”The constant comparative method” och satts i relation till följande teoretiska ramverk: “annangörande”, performativtetsteori, queerteori, transstudier och genus i media. Empirin har även kopplats till tidigare forskning som berör binära könsnormen och mönster i journalisters källanvändning. I resultatet går det att urskilja att respondenternas egna upplevelser av att vara trans, inte överensstämmer med hur trans framställs i artiklarna. Det första huvudtemat i analysen - den binära könsnormen - visar att respondenterna har ett godtyckligt förhållningssätt till användandet av pronomen. Trots detta är samtliga respondenter eniga i sin kritik av hur transpersoner framställs i nyhetsartiklarna utifrån diskussionen kring kroppen och könsuttryck. I den andra huvudtemat - problematiken med tolkningsföreträde - påpekar respondenterna att representationen i artiklarna kan vara ett resultat av både journalistens och intervjuobjektets okunskap. Detta medför att intervjuobjektet ges tolkningsföreträde att tala för alla transpersoner i generella termer. Detta medför att artiklarna generaliserar transbefolkningen och att transcommunityt reduceras till vissa könsidentiteter där andra identiteter osynliggörs. Respondenterna påpekar även att intervjuobjekten och journalisterna anammar CIS-normativa föreställningar om kön och att detta kan vara en förklaring till varför respondenterna och intervjuobjekten har olika uppfattningar om vad det innebär att vara trans. Resultatet av studien visar att när transpersoner framställs inom den binära könsnormen för att få en ”plats” i förhållande till CIS – personer (alla personer som inte är trans), utesluts vissa köns- och transidentiteter. Transbefolkningens könsidentiteter underkänns därmed i ett försök att vara inkluderande och synliggörandet resulterar därmed i ett osynliggörande.
43

”Ibland känns det som om att det finns en dragkedja i mig” : En undersökning av porträtteringen av transmän i filmernaPojkarna och Boys Don’t Cry

Thorslund, Linnéa, Bergman, Sofia January 2018 (has links)
Denna uppsats behandlar porträtteringen av transmän i filmerna Pojkarna (2015) och Boys Don’t Cry (1999). Syftet är att undersöka hur karaktärernas könsidentiteter är porträtterade och även att kunna bidra med kunskap till filmskapare om hur man kan utveckla porträtteringar av transmän i film. Analysen skrivs ur ett queerteoretiskt och normkritiskt perspektiv och genomförs med hjälp av Jens Eders analysmetod Karaktärsklockan. Maskulinitetsteori används för att undersöka karaktärernas maskulina uttryckssätt. Resultatet av denna undersökning visar att karaktärerna är nyanserade men att filmskaparna berövar karaktärerna rätten till sina könsidentiteter genom att de ständigt behöver rättfärdiga sig själva och sedan avslutar de filmerna med en tragisk eftersmak. Att karaktärerna berövas ett lyckligt slut kan skapa reflektioner om att det är ouppnåeligt att leva ett bra liv som transperson. / This thesis will examine the portrayal of trans men in the films Girls Lost (2015) and Boys Don’t Cry (1999). The purpose is to analyse how the characters’ gender identities are portrayed, and be able to contribute with knowledge of how to further advance the portrayal of trans men in film. The analysis is written from a queer theoretical and norm-critical perspective, with support from Jens Eder’s method of analysis Clock of Character. Masculine theory is used in order to examine how the characters express their masculine traits. The result of this study shows that the characters are nuanced, though, the filmmakers deprive them of their right to their gender identities as they constantly need to justify themselves, as well as ending both films with a tragic aftertaste. As the characters are deprived of a happy ending, this might create reflections that a good life as a trans person is unachievable.
44

Transinkludering i praktiken : En undersökande intervjustudie hur verksamheter inom socialt arbete bemöter transpersoner

Lundgren, Linnéa, Nordberg, Ann-Sofie January 2018 (has links)
The aim for this study was to investigate how social workers perceive that they are responding to clients who define themselves as transgender. The study has a qualitative basis with six semistructured interviews based on an elaborated vignette method. The selection of interviewees was social workers, three in the field of public authority and three workers at various excutive agencies. The material have been analyzed based on Queer theory and Honneths Recognition Theory. The findings indicate that social work organizations are lacking in knowlege of transgender people and their experiences. There is also a lack of evidence-based procedures, action plans and policies to respond to transgender people within the organizations. The findings also implies that social workers can respond to transgender people and address them more empathically, with greater acceptance as well as recognition through a professional self-reflection and a humble attitude. / Denna studies syfte har varit att undersöka hur verksamma inom socialt arbete uppfattar att de själva tillika verksamheten i stort bemöter transpersoner. Studien har en kvalitativ grund och baserar sig på sex semistrukturerade intervjuer med vinjettmetod. Urvalet av intervjupersoner är verksamma inom socialt arbete, tre inom myndighetsutövning och tre arbetande på olika utförarinstanser. Materialet har analyserats utifrån Queerteori och Honneths erkännadeteori. Resultatet visar bland annat att verksamheter inom socialt arbete brister i sin kunskap kring transpersoner och deras upplevelser samt saknar evidensbaserade rutiner, handlingsplaner och policys för att bemöta transpersoner inom organisationen. Resultatet visar även att yrkesverksamma inom socialt arbete kan bemöta transpersoner mer inkännande, med större acceptans och med en erkännande karaktär genom en självreflekterande och ödmjuk attityd.
45

Flexibla identiteter i formella system : En idealtypsanalys avseende klassificering av kvinnor och kvalificering för kvotering / Flexible identities in formal systems : An ideal type analysis regarding klassification of women and qualification for quota

Ezimoha, Stella January 2018 (has links)
There are two parallel developments in European and, particularly important for this study, Swedish policy. The trend is that the individual's self-determination of his gender identity, rather than psychological investigations, medical assessments and legal sections, should be legitimate in recognizing gender identity. Furthermore, there are intensive political debates on positive discrimination of women as a tool for achieving gender equality in response to that men and masculinity are still claiming and maintaining a leading role in society. This study takes root in these two political developments and investigates how two Swedish parliamentary parties, Vänsterpartiet and Socialdemokraterna, take position to transgender womens’ right to determine their gender identity and, at the same time, determine which women should be able to be gender quoted. The result showed that the parties, in political material regarding transgender, assume a trans-inclusionary attitude towards trans women in relation to women as a group, whereas the political material on gender equality of women has a trans-exclusionary approach. The conclusion is that there is a need for a political strategy for managing flexible identities in formal systems.
46

Om man inte ens har begreppet, så är man bara annorlunda liksom : En studie av transsexuellas identitetsskapande i en heteronormativ skola

Frisén Vastesson, Leonor January 2010 (has links)
Den här uppsatsen har haft som syfte att undersöka hur fem unga transsexuella upplevt sin skoltid och hur detta har påverkat deras identitetsskapande. De tre frågeställningarna har varit: Hur har intervjupersonerna skapat sin könsöverskridande identitet i en skolkontext? Vilka är de praktiker och diskurser som de format och formar sina "jag" genom? Mot vilka diskurser, om några, gör de intervjuade personerna motstånd genom sitt identitetsskapande? Uppsatsen poängterar att forskning inom utbildningsvetenskap med koppling till sexualitets- och identitetspolitik är essentiellt för lärarutbildningens och läraryrkets utveckling. Det finns redan uttryckligen formulerat i styrdokumenten men verkligheten i verksamheten tycks se annorlunda ut. Skolan har ansvar för alla barn och unga som befinner sig i verksamheten. Man kan därför inte blunda för de rapporter om ohälsa och utsatthet som redovisats av statliga institutioner såsom Folkhälsoinstitutet och Ungdomsstyrelsen. / This thesis originates from an experienced lack of knowledge within the teacher trainee program. The lack consists of a close to non-existent information of the LGBT-group as a norm breaking group of students in our schools. This essay focuses in particular on the transgender group. The essay claims that this lack of knowledge within our schools leads to discrimination against students which can cause health problems. But most importantly it complicates the identity formation process of young transgender people.
47

Begriplighetsökning i statens regi : Om makt, kunskap och statlig reglering i SOU 2017:92 Transpersoner i Sverige

Odland, Tove January 2018 (has links)
This master’s thesis considers the Official Report of the Swedish Government Transpersoner i Sverige (SOU 2017:92), and its ambitions to increase intelligibility for trans people. Using a discourse-theoretical framework, I study the report’s production of meaning regarding power, norms and knowledge. In my analysis, the constitution of meaning leads to the establishment, in the report, of a specific understanding of intelligibility and of how intelligibility for trans people can and should be increased. Further, I note that ‘knowledge’, in the report, is positioned as beyond power and mobilized to counter the defined problems of unintelligibility. In particular, the report promotes measurable knowledge as the means by which to amend problems concerning lacking descriptions of trans people’s situation. Using Spade (2015) and Butler (1997), I elaborate on the positioning of the state with respect to the report’s project of increasing intelligibility, and show that state power is naturalized. The main conclusion of the thesis is that several of the report’s suggestions serve to legitimize state regulation of gendered subjectivity, specifically with respect to legal genders and their utilization in measurement and surveillance.
48

Respektera mitt pronomen : Transpersoners upplevelser av stöd från sjukvården i sin sexuella hälsa / Respect my pronoun : Transgender people's experiences of healthcare support regarding their sexual health

Hultman, Eddie January 2019 (has links)
Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka hur transpersoner upplever stödet från sjukvården angående sin sexuella hälsa. Jag ville ta reda på om individerna blev erbjuden och/eller önskade stöd från sjukvården och hur det stödet skulle kunna se ut, samt hur det skulle kunna påverka den sexuella hälsan. Med hjälp av tio informanters skrivna narrativ som jag samlade in via en webbenkät beskrivs deras upplevelser. För att tolka och förstå informanternas berättelser tog jag hjälp av tidigare forskning på ämnet samt Judith Butlers teori om kön och genus och en queerfenomenologisk teori. Resultaten visade att ett hetero- och cis-normativt bemötande präglar vården på många håll samt att det finns en mycket stor okunskap kring denna målgrupp både inom vården men även inom tidigare forskning och det sociala arbetet. Det finns även en stor rädsla bland transpersonerna, en rädsla för hut de ska bli bemötta av vårdpersonal och som får konsekvenserna att de avstår från att söka vård vilket kan leda till en försämrad sexuell- och allmän hälsa. / The aim of this study was to examine how transgender people are experiencing the support from healthcare regarding their sexual health. I wanted to find out if the individuals got offered and/or wished to get support from the healthcare, and what kind of support that could be and how other could affect their sexual health. With the help from ten informants written narratives that I collected via a web survey their experiences are described. I took help from previous research of the subject as well as Judith Butler's theory about sex and gender and a queerphenomenological theory to interpret and understand the informants stories. The results showed that a hetero- and cis-normative treatment characterizes the healthcare from many sides and there is also a lot of ignorance around this population, both in the healthcare, previous research and the practical social work. Among the transgender people there is a great fear, a fear of how they will be treated by the healthcare staff, this comes with the consequences that they refrain from seeking care which can lead to an impaired sexual- and general health.
49

Norm och manlighet i ett gayidrottslag - Hur medlemmarna skildrar och ger mening till sitt lag

Ebeling, Sofie January 2012 (has links)
I studien har jag tittat närmare på medlemmarnas i gaylaget Malmö Devilants tidigareidrottserfarenheter och idrottsbakgrund samt undersökt hur de konstruerar sitt lag vad gällernorm och manlighet. För att uppnå detta gjordes intervjuer med sex av medlemmarna somfick svara på frågor utifrån tre teman: idrottsbakgrund, vardagen i föreningen samt idrottensroll i deras liv. Genom att använda de teoretiska begreppen genus och heteronormativitet harjag därefter analyserat och synat svaren. Utifrån intervjuerna kunde utläsas att alla har olikaupplevelser av idrotten och att alla har någon form av tidigare idrottsbakgrund. Medlemmarnaser också sitt lag som en plats där det heteronormativa inte är den rådande normen, där de kanträffa likasinnade individer med likartade erfarenheter och på så sätt vara en i mängden.Genom att utöva en aktivitet som idrott bryter medlemmarna mot den stereotypa bilden av huren homosexuell man är och de upprätthåller då inte den uppdelning och gräns som ärbetydande för heteronormativiteten. Genussystemet och heteronormen med dess ideal för hurman ska vara för att betraktas som en ”riktig” man/kvinna innebär en begränsning somegentligen inte behöver finnas. Bryts dessa normer upp försvinner förmodligen också debegränsande idealen. / In this study I’ve been taking a closer look at the members of the gay team, Malmo Devilantsand their former sports experience, background in sports, and examined how they constructtheir team. To achieve this, interviews were made with six of the members who were asked toanswer questions based on three themes: background in sports, daily life in the team, and therole of sport in their lives. By using the theoretical concepts of gender and heteronormativity,I have analyzed the answers. Based on the interviews I could see that the members all havedifferent experiences of sport and that everyone has some form of previous sportingbackground. They also see their team as a place where the heteronormativity isn’t theprevailing norm, where members can meet like-minded individuals with similar experiencesand thus become one of the crowd. By exercising an activity such as sports challenge thestereotype of how a gay man is and the members do not maintain the division that issignificance for heteronormativity. The gender system and heteronormativity with its ideals ofhow to be to qualify as a “real” man/woman is a limitation that does not really need to exist.The more the norm and the system dissolves our notions of what is considered male or femalewill probably decrease.
50

Transformationer : 1800-talets svenska translitteratur genom Lasse-Maja, C.J.L. Almqvist och Aurora Ljungstedt

Holmqvist, Sam January 2017 (has links)
Literary descriptions of shifting from and transgressing assigned sex were common in 19th Century Sweden. This thesis forms a contribution to the larger project of writing a history of Swedish trans literature, and develops new interpretations of certain works of fiction by applying a transgender studies perspective. Through trans readings the thesis also examines what potential and possible implications literature might have for trans people beyond the literary realm. Trans readings are able to supplement earlier research by providing a nuanced understanding of the production of trans- and cisgenders. The theoretical perspectives used in the thesis are drawn for the most part from queer and transgender studies. The thesis adopts a conceptual understanding of trans as a movement, and aims to widen the scope of what may be considered relevant to a history of trans literature. The primary objects of analysis are the 1833 autobiography of widely known thief and cross-dresser Lasse-Maja (Lars Molin), C.J.L. Almqvist’s Drottningens juvelsmycke (1834), and Aurora Ljungstedt’s Moderna typer (1874). In closing, two texts from the fin-de-siècle are also closely read; Amanda Kerfstedt’s Reflexer (1901) and Frida Stéenhoff’s “Ett sällsamt öde” (1911). A wide range of other fiction is additionally studied in order to establish a contextual pattern of trans literary traditions. The thesis demonstrates that trans permeates all kinds of fiction, and that the characters analysed construct both trans and cis gender categories. It concludes that trans is done in a variety of ways, and with a variety of meanings in 19th and early 20th century literature. Trans is often depicted as a positive, fruitful and desirable act, through trans characters who are both themselves subjects of erotic desire and who become symbols of liberty and emancipation. Other trans figures however are often counter images of what are considered to be correct sexes, and are depicted as threatening and/or ridiculous. Both these negative and positive representations of trans affirm the gender binary. At the same time, they also break and destabilize that same binary, and the trans characters in the study both can and cannot be interpreted as transgressing cis- and heteronormativity respectively.

Page generated in 0.082 seconds