• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 51
 • 25
 • 5
 • 3
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 90
 • 90
 • 90
 • 34
 • 32
 • 32
 • 26
 • 21
 • 20
 • 19
 • 15
 • 15
 • 14
 • 12
 • 12
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
41

Heuristisk Utvärdering av Virtual Reality-Spel / Heuristic Evaluation of Virtual Reality Games

Tjärnberg, Wilmer January 2019 (has links)
Detta arbete undersöker hur User Experience Design-utvärderingsmetoden heuristisk utvärdering kunde anpassas till utvärderingen av TV-spel inom kontexten av immersive Virtual Reality. Rapporten börjar med att redogöra för TV-spel, Virtual Reality och User Experience som fält, med särskild fokus på utvärderingsmetoder. En genomgång av tidigare, relevant litteratur och utförandet av heuristiska utvärderingar ledde till skapandet av en lista med heuristiker utformade för immersive Virtual Reality-spel. En manual med riktlinjer för utförandet av utvärderingar inom en Virtual Reality-kontext skapades också. Både heuristikerna och manualen validerades och reviderades utefter resultaten av de heuristiska utvärderingar som utfördes under arbetets gång. Resultaten visade på att heuristisk utvärdering går att använda inom en VR-spelskontext, men att det kräver vissa modifikationer. Detta har implikationer för användandet av andra utvärderingsmetoder i samma kontext.
42

Content first? : En studie av vilken roll publiceringsmässigt innehåll spelar i den digitala designprocessen / Content First? : A Study of What Part Real Content Plays in the Digital Design Process

Josborg, Louise January 2019 (has links)
Det är innehållet som användarna är ute efter när de besöker en webbplats eller använder en digital tjänst. Med innehåll menas text, bilder, videofiler eller ljudfiler som publiceras i en digital artefakt, till exempel en webbplats eller en digital tjänst. Innehållets kvalitet kan kopplas direkt till både känslan av måluppfyllnad för användare och till intäkter eller annan måluppfyllnad för ägaren av en digital artefakt. Innehållet ställer krav på den digitala designen. Om det till exempel ska publiceras långa texter och bilder av låg kvalitet eller om det ska publiceras bildmaterial av hög kvalitet tillsammans med korta texter i en färdig digital artefakt, så krävs olika designlösningar för att presentera innehållet för användaren på ett effektivt och attraktivt sätt. Designlösningarna skapas av designteam i digitala utvecklingsprojekt. Denna kandidatuppsatsstudie undersöker och behandlar de problem avseende innehållsarbetet som designteamen som deltagit i studien uppfattar i digitala utvecklingsprojekt. Det primära syftet är att identifiera och beskriva problemen. Det sekundära syftet är att lägga grund för diskussion om lösningar på problemen. De två metoder som har använts för insamlingen av empiriska data i studien är fokusgrupper och en personlig intervju. De viktigaste slutsatserna från denna studie är att alla respondenterna uppfattar att det finns ett flertal problem som kan kopplas till innehållsarbetet i digitala utvecklingsprojekt, och att dessa problem exempelvis orsakar förseningar av digitala artefakters lansering, svårigheter att hålla budgeten och missnöjdhet hos digitalbyråernas kundföretag. Problemen som uppfattas av respondenterna i studien kan delas in i tre problemområden. Det första problemområdet är kompetens inom innehållsarbete. Både kundföretag och digitalbyråerna saknar ofta kompetens avseende innehållsstrategi och innehållsproduktion, vilket medför att det är svårt att uppnå hög kvalitet i innehållsarbetet. Det andra problemområdet är involvering av innehållsarbete i digitala utvecklingsprojekt. Innehållsarbetet drivs ofta som ett eget projekt vid sidan om det digitala utvecklingsprojektet och inte som en del av dem. Dessutom är kommunikationen mellan de två projekten ofta bristfällig. Det tredje problemområdet är budget för innehållsarbete. Det saknas ofta estimerade arbetstimmar för innehållsarbetet i offerter och de syns inte tydligt i projektplaner, vilket innebär att innehållsarbetet ofta dyker upp som oväntad kostnad för kundföretag när det digitala utvecklingsprojektet redan startat.
43

Digital freedom in physical form : Developing a flexible model for representation of product series

Björklund, Andreas, Agermo, Erik January 2017 (has links)
This master thesis from Industrial Design Engineering, Product Design, at Luleå University ofTechnology, has been formulated and assigned by Polardörren AB. Today’s manufacturing companiesoften display their products by using sample products in physical stores. Polardörren AB is a doormanufacturing company located in northern Sweden and have a wish to be experienced as a creativeand flexible company. Competitors to Polardörren AB have started using digital software to let theircustomers experiment with the composition of their products. This provides huge possibilities inrepresentation, however, digital is not always better. Digital representations mean a complete lackof feeling for material or quality. Ideally you would be able to combine the freedom of the digitalworld with the feeling of the physical world, and this is where our model fits in perfectly. We havedeveloped a prototype that, with the use of modularity, can represent many of Polardörren AB’sproducts in an effective and compressed way. By using the same type of material as the companyuse in their regular products, we present the user with a similar feeling as from the real products.Neodymium magnets lets a consumer, in an easy way, create and explore custom-made designsbased on their personal needs and wishes. By involving the end-user in the design process, webelieve that the number of purchases of the company’s products, and the general opinion towardsthe company, will increase. This could lead to increased revenue for both resellers and manufacturer.During the development process of this prototype, areas such as industrial design, semiotics, userexperience and usability has been explored. Methods used in this project ranges from brainstormingand brainwriting to computer modelling and CNC-milling. If this prototype would replace one ofthe existing product samples at the reseller today, the cost for representation would be estimated togo down to one third of the cost today. By using material that the company already have in theirproduction today, we make a minimal impact on the environment by preventing excess deliveriesfrom new distributers.
44

Hur bidrar prototyper med olika verklighetsgrader till effektiv kommunikation inom ett produktteam? / How do prototypes with different fidelity contribute to effective communication within a product team?

Rintakoski, Moa January 2020 (has links)
Prototyper är verktyg som UX-designers använder för att diskutera designidéer med intressenter samt för att utvärdera koncept. Prototyper har olika verklighetsgrader och används i olika syften. När en UX-designer arbetar kan denna ingå i ett produktteam. Produktteamet arbetar med att underhålla eller skapa produkter och tjänster utefter de behov som finns, både från företaget och ur kundernas perspektiv. När ett team arbetar tillsammans är effektiv kommunikation viktigt för att missförstånd ska undvikas. Att ha förståelse för hur verktygen som används bidrar till effektiv kommunikation är då en viktig aspekt att beakta. Studiens syfte var att undersöka hur prototyper med olika verklighetsgrader bidrar till effektiv kommunikation inom ett produktteam. Intervjuer utfördes med människor som arbetar inom ett produktteam och för-och nackdelar med prototyper med olika verklighetsgrader identifierades som sedan jämfördes med element som ska beaktas i en effektiv kommunikation. För- och nackdelar var bland annat att lo-fi prototyper är effektiva i fysiska miljöer och mid-fi prototyper ger en helhetsbild över designen och mottagaren kan då enklare ge feedback. Resultatet genererade irekommendationer som kan bidra med vad en UX-designer kan tänka på när prototyper med olika verklighetsgrader används för att bidra till effektiv kommunikation. / Prototypes are tools used by UX-designers to discuss design-ideas with stakeholders and to evaluate concepts. Prototypes have different fidelity of reality and are used for different purposes. When a UX-designer working the designer can work in a Product team. A product team work to maintain or create products that are needed, both from the company and from customers perspective. When a team works together, effective communication is important in order to avoid misinterpretation. Understanding how tools are used for effective communication is an important aspect to consider. The purpose of the study was to investigate how prototype with different fidelity of reality support effective communication within a product team. Interviews where conducted with people who workes in aproduct team and advantages and disadvantages of prototypes with different fidelity of reality were identified which were then compared with elements to be considered in effective communication. Advantaged and disadvantages were among other things, lo-fi prototypes are effective in physical environments and mid-fi prototypes provide a comprehensive picture of the design and the recipient can then more easily give feedback. The result was generated in recommendations that can contribute what a UX-designer can think of when prototypes with different fidelitys of reality are used to contribute to effective communication.
45

Sustainable Water Saving Intervention : A digital user experience solution of more sustainable choice in daily water-use with behavioral change

Zhang, Zihan January 2020 (has links)
In recent years, sustainable thinking has been gradually recognized and accepted by more and more users, enterprises, and stakeholders. However, in daily life, there is often a gap between the value of users’ pursuit of sustainable lifestyles and their behavior habits. Also, the connection between different stakeholders is often ignored. The project started by the observation of unsustainable water usage habits of some tenants in the Växjö local housing company Växjöbostäder, and investigated the gaps in the water supply/toll system of Växjö municipality for some apartment tenants and the limitations of current solutions. Therefore, it is necessary to find a more effective solution. The author attempts to guide and change the user’s behavior through design interventions led by digital user experience design, connect the gap between the user and the system, and provide a more sustainable choice. At the same time, as a precedent, this project’s attempt to apply sustainable behavioral interventions to the field of digital user experience products at the system level can also provide some reference for similar projects or designs that may appear in the future. The aim of this project is trying to find solutions to bridge the existing gap between the water management system and the apartment users’ water consumption behavior. The project studies the relevant theories of behavior, analyzes the causes of motivations that lead to behavioral and habits changing, the methods of digital user experience design, and the theory of building sustainable systems. Action research has been used as a methodological guide to design processes, analysis, and reflection. The final design outcome “Drops” is an application based on mobile platforms that develop sustainable water-using habits. The application associates gamification motivation mechanisms, behavioral habit interventions, community social sharing, and the process of using the application with the user’s actual behavior, promotes the formation of user sustainable behavior and inspires users to a sustainable society thinking. From a hierarchical analysis of the system, “Drops” connects different stakeholders in the municipal water supply system, facilitating communications between tenants and communities to achieve positive interactions that promote sustainable behavior.  At the end of this article, the author analyzed the project outcome from the perspective of Växjöbostäder, one of the stakeholders and a possible product distributor, elaborated on the possible advantages of the design for the company’s ecological sustainability and the possibility of the company deploying this application in the market. Also, the author also analyzed and evaluated this project from the perspective of the product itself and different stakeholders, and explained the current limitations and the possibility of future development.
46

User experience design for children in foster care : Considerations and guidelines / UX design för placerade ungdomar : Designöverväganden och riktlinjer

Farhanieh, Iman January 2018 (has links)
Studies have shown that foster children encounter many problems in everyday life. Three of these major problems are access to information, communication and integration. Studies have also shown that digital services such as mobile application can assist this particular type of user with their needs. However, when designing such a service, it is important that the right user experience design process which is suitable for the user will be implemented. For this reason, the goal of this study is to answer the following questions: “Which UX design guidelines are considered more efficient when designing a digital service, especially eHealth services, aimed for adolescent foster children?” In general, this study aims to identify which factors inside user experience design will lead to a more efficient experience for adolescent foster children from the age of 15 to 18. In order to accomplish this, the user centered design and design science research methodology were adopted for this study. Other methods such as literature study, interviews, usability test and heuristic evaluation test were also conducted. Furthermore, to evaluate the identified design guidelines, a mobile prototype which included the design guidelines were created. Based on the results from the usability test and heuristic evaluation test, it can be argued that the design features that would benefit adolescent foster children in a digital service are social features, accessing the right information at the right time, rewards and challenges. Other design features such positive color palates, clear navigation features and minimum use of instructional text should also be used. More importantly, when it came to understanding the needs of the focus group and the context specifics surrounding them, it was realized that designers should create trust with the user, including experts in the area, identifying ethical issues and the exact limitations that the focus group faces. It should be noted that at the beginning of this study, the main plan was to test the concept on actual foster children. Unfortunately, due to certain circumstances, this was not possible. Instead, a usability test and heuristic evaluation test for the prototype was conducted with participants that were experts in the areas related to this study.
47

IKEA flytt[AR] in

Kornblad, Moa January 2018 (has links)
Digitaliseringens framfart tillsammans människors allt högre förväntningar på teknisk utveckling, kvalitet och effektivitet ställer större krav på företag att skapa tillfredsställande användarupplevelser av produkter och tjänster. Applikationen IKEA Place är framtagen för att möta konsumenterna på deras villkor och genom tillfredsställande användarupplevelser påverka deras köpbeslut. För att ta reda på om och hur användarupplevelsen av IKEA Place påverkar användarnas intentioner att köpa produkter från IKEA har en enkätundersökning och två fokusgruppsdiskussioner genomförts. Som en del av fokusgruppmetoden genomfördes användartester där de nio deltagarna fick interagera med applikationen på ett ändamålsenligt sätt. För att en applikation ska accepteras och användas krävs det att olika kvaliteter tillfredsställer användaren och hjälper denne att nå sitt mål med användandet. Enkätundersökningen, fokusgruppdiskussionerna och användartesterna tyder på att användarupplevelsen av IKEA Place är otillfredsställande och att den i nästan obetydligt liten utsträckning påverkar användarnas köpintentioner. / The expansion of digitalization and people’s increased expectations for technical development, qualities and efficiency puts higher demand on companies to create satisfying user experiences of products and services. The application IKEA Place is produced to meet the consumers on their terms and assist with good user experience to affect their intentions to buy. To find out if and how the user experience of IKEA Place affects users' intentions to buy products from IKEA, one survey and two focus groups were conducted. User tests, where all of the nine participants interacted with the application in an appropriate way, were executed as a part of the focus group method. For an application to be accepted and used, several different qualities needs to satisfy the user and help him or her to reach the goal of the usage. The survey, the focus group discussions and the user tests indicates that the user experience of IKEA Place is unsatisfying. Additionally, the application barley affects the users’ intentions to buy at all.
48

Designing User Interfaces for Interaction with Machine Learning Models / Designandet av användargränssnitt för interaktion med maskininlärningsmodeller

Sundberg, Nils January 2021 (has links)
Antagning.se and universityadmissions.se are two websites that enables people to apply for higher education. These websites are developed and maintained by ITS, which is a department at Umeå University. Antagning.se and universityadmissions.se allows applicants to add documents such as grades through a document upload function. Recently, There has been some experimentation with machine learning as a way to read documents that are uploaded. This study explores the possibility to use machine-learning in the user interface of the document upload function in a way that assists the users to upload the documents correctly. The objective is to determine whether doing this affects the users confidence that they uploaded a document successfully. The Double diamond method was used to design a lo-fi, a mid-fi and a hi-fi prototype. The lo-fi prototype were developed during an innovation sprint at ITS, with the purpose to develop a user interface for a Swedish folk high school validation system. The mid-fi prototype were tested using a qualitative user test to find issues that had to be addressed in the hi-fi prototype. A quantitative user test were conducted in order to determine if it affected the users confidence that they completed a task successfully versus if the same task were performed on the current system in use by Antagning and University Admissions. The results from the user testing of the hi-fi prototype were analyzed. Using hypothesis testing, it could not be determined that there were a significant difference in user confidence between the hi-fi prototype and the current system. / Antagning.se och universityadmissions.se är två webbplatser vars syften är att möjliggöra ansökan till högre utbildning i Sverige. ITS, som är en del av Umeå Universitet, är ansvariga för att driva och utveckla dessa webbplatser. Som en del av ansökningsprocessen så krävs det i vissa fall kompletterande information, exempelvis betyg eller andra typer av dokument. Personen som söker kan då scanna in dessa dokument och ladda upp den genom antagning.se eller universityadmissions.se. ITS har experimenterat med maskinlärning för att läsa in dessa inscannade dokument. Detta arbete utforskar möjligheten att använda maskinlärning i användargränssnittet till denna dokumentuppladdningsfunktion. Detta som ett sätt att assistera användaren i att se till att dokumenten laddas upp korrekt. Syftet med detta avgöra om detta har någon inverkan på hur säker användaren är att hen har genomfört uppladningen av dokumentet på ett korrekt sätt. Double diamond-metoden användes för att utveckla en lo-fi, en mid-fi och en hi-fi-prototyp. Lo-fi-prototypen togs fram under en innovationssprint på ITS, där syftet var att utveckla ett användargränssnitt till ett valideringssystem för folkhögskoledokument som maskinlärning. Mid-fi-prototypen testades med en kvalitativ metod för att hitta problem med gränssnittets design. Dessa problem togs i åtanke när hi-fi-prototypen togs fram. En kvantitativ användarstudie genomfördes för att avgöra om användaren upplevde någon skillnad i hur säkra de var att de laddat upp ett dokument korrekt. Detta jämfört med det befintliga systemet som antagning.se idag använder för att ladda upp dokument. Resultatet av studien var att det inte gick att påvisa någon skillnad mellan det befintliga systemet och hi-fi-prototypen gällande hur säker användaren var att dokumentet laddats upp korrekt.
49

Strategic Service Innovation: A Human-Centered Mixed-Methods Approach

Krüger, Nicolai 12 January 2022 (has links)
Increasing socio-technological complexity and ongoing environmental and social changes make it difficult to choose suitable approaches in today's innovation endeavors. Explorative and agile methods are increasingly used to reach out for disruptive innovations under uncertainty. However, feasibility of pioneering projects in business-critical contexts faces limitations in regulated branches. This doctoral thesis aims at contributing to service innovation research using a mixed-methods approach, being applied to several domains. Strategic Service Innovation (SSI) aspires to create novel digital service concepts ranging from radical technical innovations to business model pivoting.
50

Posouzení informačního systému firmy a návrh změn / Information System Assessment and Proposal of ICT Modification

Jahôdka, Daniel January 2020 (has links)
The thesis is focused on the analysis of the information system for company KPA ONE s.r.o., and the proposal of changes. The first part is explaining the theoretical basis. The following section contains a short description of the company and the necessary analyses of the company and information system. The necessary changes in the information system are subsequently defined from the performed analyses. The last part evaluates the economic complexity of these changes and the benefits of individual innovations.

Page generated in 0.1427 seconds