• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 383
 • 4
 • Tagged with
 • 387
 • 387
 • 387
 • 387
 • 182
 • 136
 • 122
 • 110
 • 107
 • 106
 • 104
 • 97
 • 96
 • 91
 • 77
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Elektronisk intensivövervakning med fotboja

Ahlfont, Gustav, Janesjö, Anna, Thuresson, Benny January 2004 (has links)
<p>Syftet med vårt arbete var att undersöka om elektronisk fotboja är ett bra alternativ till fängelse. Förändras vardagen mycket för de som bär den. Är fotbojan avskräckande eller inte? Om det är så att den kan användas vid kontroll av att besöksförbud efterlevs, och hur i så fall. Håller lagstiftningen i Sverige som den är idag eller måste den ev. förändras? Vi har hållit två intervjuer, läst en del litteratur och använt oss av Internet för att komma fram till vårt resultat En mycket kort sammanfattning av resultatet är att om man blivit dömd till högst tre mån fängelse och har ett jobb, telefon, bostad och anhöriga har gett sitt godkännande kan man få bära fotboja. Man ansöker själv att få bära den. Under hela tiden man bär fotbojan blir du kontrollerad. Ett schema skall följas noggrant, man får inte dricka någon alkohol. Den teknik vi studerat heter EMS 2000 och kommer från Israel. Den går ut på att man bär en sändare runt foten och har en mottagare i hemmet. Sverige har idag börjat försöka föra in tekniken för att kunna kontrollera att besöksförbud efterföljs. Tekniken finns och används i USA. Idén har utvärderats av flera olika instanser som har kommit fram till liknande resultat. Lagstiftningen är inte tillräcklig i dagsläget. Men viljan finns och samhället skriker efter bättre kontrollsätt av besöksförbuden. Alla instanser är överens om att utredningen bör fortsätta.</p>
2

Hedersmord : Hur kan en far mörda sin egen dotter för hederns skull?

Adriansson, Anna, Larsson, Alexandra January 2004 (has links)
<p>Syftet med denna rapport är att försöka förstå hur ett hedersmord kan begås. Vi har försökt att se vilka möjligheter och metoder det finns för svenska polisen att upptäcka den utsatta flickan/kvinnan i tid innan det går så långt att ett hedersmord begås. För att förstå begreppet hedersmord så måste man gå långt tillbaka i tiden. I patriarkaliska samhällen så ses kvinnan och hennes sexualitet som en handelsvara. Kvinnans föräktenskapliga eller den gifta kvinnans utomäktenskapliga sexuella förbindelser ses som ett allvarligt hot mot männen och familjens heder. Det allra flesta hedersmord begås i muslimska länder. Dessa mord har dock inget stöd i koranen eller islam. En förklaring, till att unga flickor mördas, är mötet mellan den invandrande familjens patriarkaliska syn på samhället kontra den svenska moderna synen där. När familjer kommer till ett nytt land kan man urskilja tre olika sätt att anpassa familjestrukturerna på. Ett sätt är att behålla den traditionella och patriarkala familjestrukturen. Ett annat är att integrera sig i det nya samhället och ett tredje är att skapa en ny familjestruktur, liknande den som finns i det nya landet. I hederskulturer finns begreppet heder i hela samhället. Det är männens plikt att återupprätta hedern, gör man inte detta så förlorar man omvärldens respekt. Tar en man däremot saken i egna händer och mördar sin egen dotter så hyllas han som en hjälte. Det finns länder som medger strafflindring om gärningsmännen hänvisar till hedern.</p>
3

Kvinnomisshandel : Polisen och sjukvårdens roll

Ekbäck, Åsa, Lindgren, Emma, Nilsson, Jessica January 2004 (has links)
<p>Många kvinnor i Sverige känner sig otrygga och rädda för att röra sig utomhus under dygnets mörka timmar. De är rädda för att bli överfallna och skadade. Men den farligaste platsen för en kvinna är i hennes eget hem. Enligt en Amnestyrapport från 2004 anmäldes, år 2003, 22 400 fall av kvinnomisshandel. Drygt 11 000 av dessa skedde i nära relationer. För att en misshandlad kvinna skall kunna förbättra sin livssituation krävs det att hon får stöd och hjälp i ett tidigt skede. Polisen och Hälso- och sjukvården, som oftast först kommer i kontakt med kvinnan, har en avgörande roll. Deras bemötande kan ha stor betydelse för hur ärendet kan komma att utvecklas.</p>
4

Mamma? (Mödrars roll vid sexuella övergrepp)

Olofsson, Malin, Björk, Marlene January 2004 (has links)
<p>I denna studie behandlade vi rollen som mödrar till sexuellt utnyttjade barn har. Vi utgick från familjer där barnet blivit sexuellt utnyttjat av sin biologiska far eller styvfar. Det huvudsakliga syftet med den här studien är att få en inblick i orsaken till varför en del mödrar till sexuellt utnyttjade barn väljer att inte tro på sitt barn när sexuella övergrepp uppdagas, men också att ta reda på vilken roll modern vanligtvis har i dessa familjer. Vi har även ägnat tid åt att studera hur man på bästa sätt, med eller utan behandling, kan stärka och hjälpa modern att gå vidare. Vi valde att inhämta kunskapen genom att jämföra litteratur som vi fann kring ämnet, med information som vi skaffat genom att göra intervjuer med fyra personer. Vi valde att göra intervjuer med människor med olika erfarenheter. De personer som vi intervjuat får representera olika kategorier av yrkesfolk i samhället som i sitt yrke kommer i kontakt med de drabbade mödrarna. Detta med fokus på poliser. Varje situation är unik, men man kan dock se en genomgående dominans som innehas av fäderna i familjen. Detta påverkar modern genom en normaliseringsprocess som gör att hon, när övergreppen slutligen uppdagas, har svårt att frigöra sig från sin man. Hon har då fått låg självkänsla och dåligt självförtroende. Det är ett stort beslut hon tar eftersom hon har mycket att förlora på att tro på barnet då hon ofta står i ekonomiskt och känslomässigt beroende av mannen.</p>
5

Våld mot kvinnor i nära relationer.

Jönsson, Jan, Örnberg, Linus January 2004 (has links)
<p>Det finns de som säger att vissa kvinnor är så provocerande att de får skylla sig själva när de blir misshandlade. Kvinnan får skulden för det hon inte gjort. Kvinnor rannsakas i minsta detalj för att verkligen utesluta att de själva inte förtjänat en smäll eller att bli våldtagna. Hur många skulle reagera och handla om en kvinnomisshandel bevittnas, om det är grannen som misshandlas? Vi har valt att fördjupa oss i ämnet då ämnet, på alla nivåer, påverkar oss människor men som samtidigt är så svårt att ta i. Det är ett område som kräver oerhört mycket av oss som poliser.. Det är ett ämne omgärdat av fördomar och mycket ”bättre vetande”. Vi har kommit på oss själva med enkla rationella förklaringar och ifrågasättningar som är helt obefogade och direkt felaktiga. Vi vill visa att det inte går att se på våld mot kvinnor på bara ett plan. Vi vill att de som läst det vi skrivit inte kommer att anklaga den slagna kvinnan för sin misshandel. Läsaren hoppas förstå att det inte går att lasta kvinnan för att hon stannar i ett sådant förhållande. En annan aspekt är också att ge läsaren en bakgrund och en grund till ett förhållningssätt som han/hon kan arbeta utifrån i kontakt med dessa brott. Förhoppningsvis kan vi kanske också väcka tankar angående perspektivet kvinnor/män och detta ämne. Frågan vi ställer är om vi i rättsväsendet kan hantera dessa frågor, har vi som poliser (aspiranter) kunskapen, förmågan och inte minst modet att hantera denna brottslighet på ett acceptabelt sätt?</p>
6

Polisens bemötande av våldsutsatta kvinnor

Wallin, Maria, Lundkvist, Frida January 2004 (has links)
<p>Rapportens huvudsyfte är att visa hur våldsutsatta kvinnor uppfattar polisens bemötande och även hur de önskat att de blivit bemötta. Vi har valt detta ämne för att få en liten bild av hur våldsutsatta kvinnor ser på bemötandet av polisen och också därigenom få svar på hur polisen borde bemöta dem. Vi kom i kontakt med tre anonyma kvinnor (bl.a. genom Faluns kvinnojour) som antingen svarade på våra frågor via mail eller telefon. Svaren vi fått av dessa kvinnor ger en väldigt dyster bild då ingen av dem är nöjd med polisens bemötande. Tre intervjuer visar inte på någon helhetsbedömning utan att det krävs vissa förbättringar. Vi tror bl.a. att man komma åt problemet genom utbildning och diskussionsgrupper i ämnet för poliser . Kanske har poliserna inte haft kunskap om våldets normaliseringsprocess och då kan kvinnans beteende uppfattas som orimligt i förhållande till hennes berättelse och situation.</p>
7

Mäns våld mot kvinnor. Individens eller samhällets ansvar?

Engström, Linda January 2004 (has links)
<p>Mäns våld mot kvinnor. Är det individens eller samhällets ansvar? Det var det jag ville ta reda på med denna uppsats och se vad som gjorde att våldet utövades mot den som man egentligen ska älska och inte vilja något ont. Samhällsstrukturen idag kan sätta klara begränsningar för individers frihet och önskan och detta kan ge upphov till vanmakten som beskrivs i teoridelen. Vanmakt som begrepp är ganska så nytt inom psykologin och detta är vanligt att beskriva om den enskilde gärningsmannen. Vårt samhälle idag bygger på att ha kontroll över sina känslor och aggression och angrepp kan vara ett sätt att bemästra detta. Är det individen och dess bakgrund och upplevelser som utgör grundstenen för att bli en misshandlare. Ligger attityder och värderingar bakom våra handlingar som vi bär med oss? Alla har vi en uppfattning om vad man menar med ordet våld och alla har vi olika referensramar men ska någon behöva leva med det?</p>
8

Mäns våld mot kvinnor : Våldsutövarens bakgrund och behandling

Eriksson, Elisabeth, Höglund, Christer January 2004 (has links)
<p>Detta arbete handlar om mäns våld mot kvinnor i hemmet, och vilken bakgrund de män som utövar våldet kan ha, samt vilken behandling som finns att få. Vi ville skriva detta för att både vi och andra ska lära oss något mer om detta problem som vi ofta kommer att stöta på i vårat framtida yrke. Vad är det som gör att männen slår, är det något i deras uppväxt eller är det genetiskt eller kanske till och med samhällets fel med alla normer som finns idag? Vi fick genom böcker och Internet samt intervjuer med manscentran fram ett antal förklaringar som kan användas för att få våldet begripligt, men i slutändan så är det ändå mannens ansvar. Det finns inget som gör våldet försvarbart. Både böcker, information via nätet och de som jobbar med behandling på manscentran är inne på samma linje när det gäller orsaker till våldet och vad som bör göras. Det handlar om att lyfta fram vem som är ansvarig för våldet, det vill säga männen, och få dem att hitta ett annat sätt än att med våld hantera konflikter, och att kunna kontrollera sina egna känslor. Männen som frivilligt söker behandling är dock inte de som mest skulle behöva den. De män som man verkligen vill nå är de som inte kommit så långt att de insett att de behöver hjälp. Att arbetet på de manscentran som finns ger resultat ser de som jobbar med detta. Många män är kvar i det gamla förhållandet och kan med hjälp av stöd och råd fungera ”normalt”. Ett fåtal avbryter behandlingen och någon enstaka får återfall. I övrigt verkar det fungera bra. Förhoppningsvis så kommer det att satsas mer ekonomiskt på denna form av behandling för män, för ekonomin är det största hindret för manscentrans överlevnad.</p>
9

Hedersmord, baserad på en verklig händelse

Agby, Maria, Liivrand, Caroline, Persson, Zandra January 2004 (has links)
<p>Större delen av vårt arbete baseras på en vecka då vår lägenhet blev ett gömställe för Sara, efter att släktingar som hotat henne till livet, ännu en gång hittat henne. Idag är begreppet hedersmord något de flesta känner till. Dock har vi svårt att i den svenska kulturen sammankoppla hedern med mord. I vad grundar sig hedersmord, beror det på religion, kultur eller gamla seder? Vad är bakgrunden till att män dödar kvinnor för att upprätthålla en familjs heder? Vi vill belysa detta ämne och påvisa konsekvenser som drabbar de utsatta. Med våra egna erfarenheter har vi också stått öga mot öga med den problematik som uppstår när man försöker finna hjälp för någon som är utsatt. Vi vill reda ut vilken hjälp som faktiskt finns att få, och jämföra den med den hjälp som i vårat fall Sara har fått. Motivet bakom hedersmord är att återupprätta en familjs eller en hel släkts förlorade heder, männens heder. Männens heder har ett tydligt samband med kvinnornas frigörelse, beteende och sexualitet. Detta handlar om tusenåriga traditioner och normer som är kulturellt betingade.</p>
10

Barnmisshandel inom familjen

Skiöld, Emma, Ebeling, Ulrika January 2003 (has links)
<p>Vårt arbete handlar om barnmisshandel inom familjen, det vill säga det som sker inom husets väggar. Syftet med arbetet är framför allt att öka vår egen kunskap samt lyfta upp ämnet till diskussion. Vi har begränsat oss till fem frågeställningar som handlar om vad barnmisshandel är, vilka misshandlar sina barn och varför, var sker misshandeln, hur upptäcker man barnmisshandeln och vilka åtgärder görs idag. För att få en så omfattande bild som möjligt över ämnet har vi använt oss av både litteratur samt personer som arbetar inom ämnet. Vi har kommit fram till att ämnet barnmisshandel är omfattande och att det berör och rör många. Det sägs ”att äpplet inte faller långt ifrån trädet”, vilket innebär att vi är resultatet av vår uppfostran och inte kan bli en hel och harmonisk människa som vuxen om grundtryggheten blivit som barn blivit störd. Enligt Rädda barnen blir barn som bevittnar våld i hemmet själva utsatta för våld. Ett barn som bevittnar våld i sitt hem, där det egentligen ska få sin grundtrygghet, upplever detta som ett av det största sveket som barnet kan utsättas för.”Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstutioner, domstolar, myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet” (FN: s Barnkonvention artikel 3:1) 1979 förbjöds all kroppslig bestraffning genom ett tillägg i Föräldrabalken och sedan dess har ämnet diskuterats fram och tillbaka dock utan egentlig framgång. Det finns fortfarande ett stort antal barn som far illa i sina familjer och frågan är vad som ska göras åt detta?</p>

Page generated in 0.1593 seconds