Return to search

Listeria monocytogenes bakterijų aptikimas maisto žaliavose ir produktuose bei rizikos žmonėms įvertinimas / Listeria monocytogenes bacteria detection in food raw materials and products and risk for humans assessment

SANTRAUKA Eglė Kašėtaitė LISTERIA MONOCYTOGENES BAKTERIJŲ APTIKIMAS MAISTO ŽALIAVOSE IR PRODUKTUOSE BEI RIZIKOS ŽMONĖMS ĮVERTINIMAS Baigiamasis magistro darbas Darbo vadovė: dr. Silvija Kiverytė Vilniaus Universitetas Medicinos fakultetas Fiziologijos, biochemijos ir laboratorinės medicinos katedra Darbo apimtis 57 lapai, 4 lentelės ir 24 paveikslai Listeria monocytogenes bakterijos yra vienos iš pavojingiausių maiste aptinkamų patogenų. Patekusios į maisto žaliavas ir produktus jos gali sukelti rimtus žmonių apsinuodijimus ir pridaryti didelius ekonominius nuostolius. Šiuo metu pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje daug dėmesio skiriama per maistą plintančių patogeninių mikroorganizmų sukeltų užkrečiamųjų ligų protrūkiams tirti. Vienas iš Listeria monocytogenes nustatymo maiste būdų yra mikrobiologinis kokybinis aptikimo metodas. Kuris plačiai taikomas pasaulyje, nes yra nebrangus, efektyvus ir nedaro poveikio aplinkai. Listerioze – gyvūnų ir žmonių užkrečiama liga, kurią sukelia gramteigiamos Listeria monocytogenes lazdelės. Užsikrėtimui šia liga įtakos turi žmonių amžius, nusilpusi imuninė sistema, nėščiųjų imlumas bakterijoms, netinkamas maisto paruošimas bei vartojimas ir kita. Šio baigiamojo darbo tikslas yra įvertinti listerijų (Listeria monocytogenes) paplitimą maisto žaliavose ir produktuose 2001-2008 metais. Maisto žaliavų ir produktų mėginiai buvo imami bei tyrimai atliekami Nacionalinėje visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijoje (NVSPL) Klaipėdos skyriuje... [toliau žr. visą tekstą] / SUMMARY Eglė Kašėtaitė LISTERIA MONOCYTOGENES BACTERIA DETECTION IN FOOD RAW MATERIALS AND PRODUCTS AND RISK FOR HUMANS ASSESSMENT Graduation Dissertation for Master’s Degree The Supervisor of the Work: dr. Silvija Kiverytė Vilnius University Faculty of Medicine Department of Physiology, Biochemistry and Laboratory Medicine Scope of the Work: 57 pages, 4 tables and 24 figures Listeria monocytogenes bacteria are one of the most dangerous pathogens found in the food. Introduced into the raw food materials and products they can cause serious people poisoning and make some substantial economic losses. Currently the world, as well and Lithuania are focused on investigation outbreaks of food-borne pathogen causes on infectious diseases. One of Listeria monocytogenes detection methods in the microbiological food is qualitative detection method. It is widely used in the world, because it is inexpensive, effective and does not affect the environment. Listeriosis - animal and human infectious disease caused by L. monocytogenes Gram-rods. Infected with this disease have an impact of people's age, weakened immune systems, pregnant susceptibility to bacteria, improper food preparation and consumption, or others. The Graduation Dissertation for Master’s Degree is to assess the listeria (Listeria monocytogenes) the prevalence of food materials and products in the year of 2001-2008. The raw food materials and product samples were taken and tested on the National Public Health Laboratory... [to full text]

Identiferoai:union.ndltd.org:LABT_ETD/oai:elaba.lt:LT-eLABa-0001:E.02~2009~D_20140623_200519-44842
Date23 June 2014
CreatorsKašėtaitė, Eglė
ContributorsKiverytė, Silvija, Vilnius University
PublisherLithuanian Academic Libraries Network (LABT), Vilnius University
Source SetsLithuanian ETD submission system
LanguageLithuanian
Detected LanguageUnknown
TypeMaster thesis
Formatapplication/pdf
Sourcehttp://vddb.library.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2009~D_20140623_200519-44842
RightsUnrestricted

Page generated in 0.0037 seconds