Return to search

Substantiation of investments into development of the prioritized overland transport infrastructure in Lithuania / Lietuvos sausumos transporto infrastruktūros prioritetinės plėtros investicijų pagrįstumo metodinis vertinimas

During the last several years till the beginning of the global financial crisis
Lithuania’s economy was rapidly growing as per high percentage of GDP,
growing sales and profitability of the industrial sector. These indicators speak
about Lithuanian industry and different business areas being capable of adjus-
ting to the complicated international market environment. Important factors
leading to a faster and stable growth of the country’s economy are implementa-
tion of modern technologies, renovation of companies, introduction of new
operation processes as well as expeditious investment possibilities and commu-
nication system effective functioning.
Nowadays continuously intensifying processes of economic, social and
political globalization necessitate foundation of large transport companies and
integration of the existing transport systems of different countries into one glo-
bal system thus forming international transport corridors that ensure faster mo-
vement of vehicle flows (as well as material goods, i. e. cargoes) between diffe-
rent countries, the entire process being based on application of modern logistic
know-how for cargo carriage.
Integration of Lithuania’s transport network into a common European
transport system would be a good opportunity to attract additional transit flows
and to warehouse cargoes in the logistic centres or terminals, at the same time
creating rational transit transport policy and implementing one of the main
principles of the... [to full text] / Disertacijoje tiriamas investicijų į Lietuvos sausumos transporto infrastruktūros prioritetinę plėtrą pagrįstumas. Pagrindiniai tyrimų objektai yra: Lietuvos transporto sektorius, logistikos centrų ir transporto terminalų vieta Lietuvos transporto bei verslo sistemoje, jų ekonominė įtaka verslui. Šie objektai yra svarbūs tiek socialiniu, tiek ekonominiu aspektais, nes išvystyta, patraukli vežėjams transporto infrastruktūra padidina tranzitinius krovinių srautus, skatina vystymąsi eilės šakinių ūkio subjektų. Todėl disertacijoje tiriant logistikos centrų ir transporto terminalų reikšmę ir poveikį verslui ir Lietuvos ūkio plėtrai formuojamos teorinės ekonominės logistikos centrų ir transporto terminalų bei jų jungiamųjų grandžių plėtros prielaidos ir metodiniai sprendimai. Darbo tikslas: Disertaciniame darbe tyrimo tikslas yra ištirti hipotetinę naujų transporto grandžių ir terminalų reikšmę bei poveikį verslui, suformuluojant teorines ekonominės prioritetinės infrastruktūros ir tarpterminalinių vežimų plėtros prielaidas bei metodinius sprendimus. Darbą sudaro įvadas, trys skyriai, rezultatų apibendrinimas, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijos disertacijos tema sąrašai ir priedas. Įvadiniame skyriuje analizuojami šalies ir užsienio mokslininkų požiūriai į tiriamą problemą, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašomas mokslinis darbo naujumas, pristatomos autoriaus publikacijos, patei¬kiama disertacijos struktūra. Pirmajame skyriuje analizuojamas užsienio... [toliau žr. visą tekstą]

Identiferoai:union.ndltd.org:LABT_ETD/oai:elaba.lt:LT-eLABa-0001:E.02~2010~D_20100708_134230-56929
Date08 July 2010
CreatorsLabanauskas, Gintautas
ContributorsPalšaitis, Ramūnas, Rutkauskas, Vytautas, Bazaras, Žilvinas, Griškevičius, Algirdas Juozapas, Kabaškins, Igors, Tvaronavičienė, Manuela, Butkevičius, Jonas, Ruževičius, Juozas, Vilnius Gediminas Technical University
PublisherLithuanian Academic Libraries Network (LABT), Vilnius Gediminas Technical University
Source SetsLithuanian ETD submission system
LanguageEnglish
Detected LanguageUnknown
TypeDoctoral thesis
Formatapplication/pdf
Sourcehttp://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2010~D_20100708_134230-56929
RightsUnrestricted

Page generated in 0.0022 seconds