Return to search

Performance effects and complementarity of internal, cooperative, and external r&d

Proefschrift Universiteit Maastricht. / Met lit. opg. - Met samenvatting in het Nederlands.

Identiferoai:union.ndltd.org:OCLC/oai:xtcat.oclc.org:OCLCNo/150391451
Date January 1900
CreatorsLokshin, Boris.
PublisherMaastricht : Maastricht : UPM, Universitaire Pers Maastricht ; University Library, Maastricht University [Host],
Source SetsOCLC
LanguageEnglish
Detected LanguageEnglish
TypeProefschriften (vorm)

Page generated in 0.0018 seconds