Return to search

Optimization of financial decisions using a new stochastic programming method /

Diss. (sammanfattning) Linköping : Univ., 2001. / Härtill 7 uppsatser.

Identiferoai:union.ndltd.org:OCLC/oai:xtcat.oclc.org:OCLCNo/185824243
Date January 2001
CreatorsBlomvall, Jörgen,
PublisherLinköping : Univ.,
Source SetsOCLC
LanguageEnglish
Detected LanguageEnglish
SourceSammanfattning på engelska (Spikblad)

Page generated in 0.0032 seconds