Return to search

Riben zi ben zhu yi xing tai yan jiu

Thesis (Ph.D.) -- Beijing da xue, 1993. / Includes bibliographical references.

Identiferoai:union.ndltd.org:OCLC/oai:xtcat.oclc.org:OCLCNo/226352525
Date January 1995
CreatorsYan, Lixian.
PublisherBeijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she,
Source SetsOCLC
LanguageChinese
Detected LanguageEnglish
SourceClick to view the book via SuperStar digital library

Page generated in 0.0026 seconds