Return to search

Die etiologiese verband tussen verstadigde neurologiese integrasie en latere leerproblematiek by kinders met klinies betekenisvolle neonatale bilirubienmetings

Thesis (PhD(Opvoedkundige Sielkunde))-Universiteit van Pretoria, 2008. / Includes bibliographical references.

Identiferoai:union.ndltd.org:OCLC/oai:xtcat.oclc.org:OCLCNo/287952277
Date January 2008
CreatorsAnnandale, Elizabeth.
PublisherPretoria : [s.n.],
Source SetsOCLC
LanguageAfrikaans
Detected LanguageUnknown

Page generated in 0.0025 seconds