Return to search

Taiwan min xuan di fang ling dao ren wu bian dong zhi fen xi

Thesis (Ph. D.)--Guo li zheng zhi da xue, 1978. / Cover title. On double leaves. Includes bibliographical references.

Identiferoai:union.ndltd.org:OCLC/oai:xtcat.oclc.org:OCLCNo/297718396
Date January 1900
CreatorsChen, Yangde.
Publisher[Taibei : Guo li zheng zhi da xue],
Source SetsOCLC
LanguageChinese
Detected LanguageEnglish

Page generated in 0.0013 seconds