Return to search

Guo du xing tai, Zhongguo zao qi zi chan jie ji gou cheng zhi mi

Thesis (Ph. D.)--Hua zhong shi fan da xue. / Includes bibliographical references (p. 243-249).

Identiferoai:union.ndltd.org:OCLC/oai:xtcat.oclc.org:OCLCNo/301025198
Date January 1994
CreatorsMa, Min,
PublisherBeijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Jing xiao Xin hua shu dian,
Source SetsOCLC
LanguageChinese
Detected LanguageEnglish
CoverageChina

Page generated in 0.0032 seconds