Return to search

'n Ondersoek na kinders van 'n kinderhuis se ervaring van hulle sosiale insluiting in 'n plaaslike hoofstroomskool /

Thesis (MEd)--University of Stellenbosch, 2007. / On t.p.: "Magister in Opvoedkunde (Spesialiseringsonderwys)" Bibliography. Also available via the Internet.

Identiferoai:union.ndltd.org:OCLC/oai:xtcat.oclc.org:OCLCNo/310849010
Date January 2007
CreatorsMarais, Charlotte.
Source SetsOCLC
LanguageAfrikaans
Detected LanguageUnknown
SourceLink to the online version

Page generated in 0.0019 seconds