Return to search

Die rol van spanleierskap in die effektiwiteit van bestuurspanne

Thesis (M.Com.(Menslike Hulpbronbestuur))--Universiteit van Pretoria, 2002. / Summary in English and Afrikaans. Includes bibliographical references.

Identiferoai:union.ndltd.org:OCLC/oai:xtcat.oclc.org:OCLCNo/53918684
Date January 2002
CreatorsBreytenbach, Carika Magdel.
PublisherPretoria : [s.n.],
Source SetsOCLC
LanguageAfrikaans
Detected LanguageUnknown

Page generated in 0.0018 seconds