Return to search

Wo guo fu nü qian zai lao dong li can jia jing ji sheng chan zhi yan jiu

Thesis (M.A.)--Zhongguo wen hua xue yuan, 1973. / Cover title. Typescript. Includes bibliographical references (leaves 79-81).

Identiferoai:union.ndltd.org:OCLC/oai:xtcat.oclc.org:OCLCNo/551262606
Date January 1900
CreatorsHu, Daizhen.
Publisher[S.l. : s.n.],
Source SetsOCLC
LanguageChinese
Detected LanguageEnglish

Page generated in 0.0019 seconds