Return to search

El comportament informacional en l’elaboració de treballs acadèmics: un estudi longitudinal als alumnes dels ensenyaments de ciències de la salut de la Fundació Universitària del Bages

INTRODUCCIÓ I JUSTIFICACIÓ

L'aparició d'internet ha canviat la manera com els estudiants cerquen i gestionen la informació a l'hora de realitzar els treballs acadèmics i això ha propiciat la disminució de la qualitat i la pràctica de mals hàbits com el plagi. Per altra banda, amb l'entrada a l'EEES, hi ha un a sèrie d'aspectes de la competència informacional que cal assolir al llarg dels estudis i que han de proporcionar als alumnes les eines perquè puguin trobar, interpretar i finalment saber transformar la informació en coneixement.

OBJECTIUS

L’objectiu principal de l’estudi és descriure i avaluar el comportament informacional en l’elaboració dels treballs dels alumnes de ciències de la salut de la Fundació Universitària del Bages de la promoció 2009-13.

METODOLOGIA

Es tracta d’un estudi descriptiu però amb un enfocament avaluatiu i longitudinal, ja que es fa un seguiment dels estudiants des que comencen fins que acaben els estudis per tal de veure els canvis i diferències que es produeixen en el nivell de coneixements i d’aquesta manera poder comprar resultats i extreure conclusions.

S’utilitza una combinació de tècniques quantitatives (qüestionari i anàlisi dels treballs fi de grau) i qualitatives (observació). La població són els estudiants de fisioteràpia (60%), infermeria (30%) i podologia (10%).

RESULTATS

Dels resultats del qüestionari i l’observació, que coincideixen en gran part amb els trobats en la revisió bibliogràfica, es desprèn que els estudiants utilitzen estratègies de cerca simples i poc depurades, sense planificació prèvia. Acostumen a utilitzar cercadors genèrics, principalment Google (del qual valoren la rapidesa, facilitat d’ús i la satisfacció immediata) tot i que utilitzen fonts i recursos acadèmics quan se’ls demana explícitament que així ho facin o després d’haver rebut formació al respecte. / The birth of the Internet has changed the way students find and manage information when they have to elaborate their academic papers. This has lead to the deterioration of the papers' quality and to some bad habits, such as plagiarism. Moreover, with the entry into the European Higher Education Area, there are several information literacy competencies to be achieved that must provide the students with the tools to find, understand and, ultimately, learn to transform information into knowledge.
The main objective of the study is describing and evaluating the informational behavior of Health students from the Fundació Universitària del Bages (2009-13 academic years) when they are faced to preparing academic papers, by using a combination of quantitative (questionnaire and content analysis) and qualitative (observation) milestones.
The results, similar to the literature review, show that students use simple search strategies and do not refine them, often doing so without any previous planning. They tend to use generic search engines, especially Google (of which they appreciate its speed, its intuitive use and its instant satisfaction) and only use academic resources when this is recommended or after undergoing some specific training.
There is an improvement between the first and the fourth academic years, mainly related with a more frequent use of databases and academic search engines. However, despite knowing how to use the technology, they don’t have critical skills to evaluate the results obtained. In any case, the perception of their skills is high. They don’t recognize plagiarism as a common practice. As there are several recurring mistakes in the whole search process, we deemed it necessary to end the study with a training plan for each of the studies. This should allow students to achieve information skills more efficiently and will help them for lifelong learning throughout all their lives.

Identiferoai:union.ndltd.org:TDX_UB/oai:www.tdx.cat:10803/315286
Date13 May 2015
CreatorsSerra i Ferrer, Montserrat
ContributorsAbadal, Ernest, Universitat de Barcelona. Departament de Biblioteconomia i Documentació
PublisherUniversitat de Barcelona
Source SetsUniversitat de Barcelona
LanguageCatalan
Detected LanguageEnglish
Typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis, info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Format242 p., application/pdf
SourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
RightsL'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/, info:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.2859 seconds