Return to search

Edicions infantils i juvenils de l'Editorial Joventut (1923-1969), Les

El treball té com a objectiu establir les pràctiques editorials de les edicions infantils i juvenils, entre 1923 i 1969, d'una de les empreses més emblemàtiques del món de l'edició barcelonina: l'Editorial Joventut. També, pretén situar el paper de Joventut en el context de l'edició per a nens i joves a Catalunya i valorar les seves principals aportacions, més enllà de la qualitat intrínsecament literària de les obres que publica. D'entre aquestes aportacions, destaca especialment el fet d'haver apropat els nois i noies catalans a moltes obres de les que avui anomenem clàssics de la literatura infantil i juvenil, i a moltes altres que potser no eren especialment notables des del punt de vista de l'alta literatura, però que van resultar molt efectives quant a la difusió de l'hàbit de llegir, en la llengua pròpia dels infants i joves catalans, fins i tot en els moments difícils de la nostra història recent.El treball estableix de quina manera una petita editorial pot consolidar-se com un referent indiscutible en el món de l'edició infantil i juvenil i mantenir la seva continuitat en un període de més de vuitanta anys. En aquest sentit, és decisiu que Joventut s'englobi en un conglomerat editorial, difús però efectiu, format per la Sociedad General de Publicaciones, Edicions Mentora i Editorial Edita, en mans d'un grup de pressió política i econòmica, vinculat més o menys directament amb la Lliga regionalista. També és d'extrema importància el perfil de la persona que està darrere del projecte des del primer moment, Josep Zendrera, editor dotat d'una extraordinària intuició però també d'un coneixement profund del món de l'edició. Un altre factor d'èxit el constitueixen les pràctiques editorials específiques, que es descriuen i s'analitzen en tota la seva extensió, des del moment de les contractacions dels drets -siguin d'originals o per a traduccions, tan nombroses en el catàleg-, passant per tot el procés de producció, difusió i venda. És precisament en aquests darrers aspectes que aquestes pràctiques es revelen modernes i eficaces, tant pel que fa a les tècniques publicitàries com de màrketing. El darrer aspecte que analitza el treball se centra en la mateixa producció a partir de la confecció del catàleg dels llibres editats. En aquest sentit, es posa de relleu el fet que Joventut treballa a partir d'un catàleg relativament limitat de títols seleccionats amb encert i amb una visió de futur molt notable, ja que sovint, en el moment de la seva contractació, es tracta d'obres que no tenen especial rellevància en el context però que, amb el temps, adquiriran la condició de clàssics universals i, per tant, gaudiran d'una llarga vida i de nombroses edicions. Llibres que s'ofereixen al públic en unes edicions acurades, tant pel que fa a la seva qualitat física -treballen per Joventut els millors il.lustradors del moment- com a la seva correcció literària, que destaca clarament per la qualitat de les traduccions. Aquests són precisament els aspectes més destacats per la crítica que, sobretot en els primers anys de vida de l'editorial, segueix molt d'aprop les edicions de Joventut. També, probablemement, són els aspectes que més atrauen el públic que compra i llegeix aquests llibres i que han fet que l'Editorial Joventut sigui un referent imprescindible en el record de generacions i generacions de lectors. / "The children and youth books in Joventut publishing. 1923-1969"This thesis aims to identify the business practices of Editorial Joventut into the period from 1923 to 1969 and value its contributions. Editorial Joventut was one of the most relevant Barcelona's publishing company regarding children and youth books of that period. It discovered children and youth literature classics to Catalan Young readers.The work explains how a small publisher becomes a referent in publishing world. The most important success factor was that Editorial Joventud was part of a holding which included Sociedad General de Publicaciones, Edicions Mentora and Editorial Edita. The group was close to an economic and political lobby well related with the Lliga Regionalista party. A second success factor was the skills of its manager, Josep Zendrera, who had a deep knowledge of publishing with a clear and extraordinary intuition for business. His way of doing business is widely described and analysed from the beginning of the publishing process with intellectual propiety rights agreemens, to printing, marketing and sales. In these final steeps of the process the company used modern and effective practices for the time being. Finally, as another key factor, the work analyses book production highlighting that Joventut worked with a smartly selected short number of titles and with a clear view of business opportunities. Usually, when titles were selected they were not specially recognised but became, after some decades, well appreciated classics that required high number of editions. The critics of this period specially remarked the high quality book edition in terms of illustrations, physical production, linguistic and literary quality based on accurate Catalan and Spanish translations. These are also the characteristics more appreciated by buyers, and what made readers have Editorial Joventut as a referent for children and youth books.

Identiferoai:union.ndltd.org:TDX_UB/oai:www.tdx.cat:10803/761
Date11 July 2005
CreatorsBaró Llambias, Mònica
ContributorsQuintana Trias, Lluís, Abadal, Ernest, Universitat de Barcelona. Departament de Biblioteconomia i Documentació
PublisherUniversitat de Barcelona
Source SetsUniversitat de Barcelona
LanguageCatalan
Detected LanguageEnglish
Typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis, info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Formatapplication/pdf
SourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess, ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

Page generated in 0.0027 seconds