Return to search

La funció de suport a la recerca de les biblioteques universitàries espanyoles

La tesi analitza la situació actual de les biblioteques que formen part de REBIUN pel que fa al suport a la investigació. Concretament s'estudia de quina manera els serveis que s'ofereixen des dels CRAI o les biblioteques es dirigeixen a donar suport a la recerca de les institucions, i determina si hi ha algun vincle entre el model que s'utilitza i el nivell de producció científica que arriba a la institució a la qual pertany.
Compara, així mateix, els resultats de REBIUN amb una anàlisi paral•lela a biblioteques associades a LIBER i LERU, i proposa un catàleg de serveis de suport a la investigació / La tesis analiza la situación actual de las bibliotecas que forman parte de REBIUN en cuanto al apoyo a la investigación. Concretamente se estudia de qué manera los servicios que se ofrecen desde los CRAI o las bibliotecas se dirigen a apoyar la investigación de las instituciones, y determina si existe algún vínculo entre el modelo que se utiliza y el nivel de producción científica que alcanza la institución a la que pertenece.

Compara, asimismo, los resultados de REBIUN con un análisis paralela a bibliotecas asociadas en LIBER y LERU, y propone un catálogo de servicios de apoyo a la investigación. / The thesis analyzes the current situation of libraries members of REBIUN in supporting research. It specifically looks at how services offered from CRAI or libraries are aimed at supporting research institutions, and determines whether there is any link between the model used and the level of scientific production that reaches the institution it belongs to.
It compares also the results of REBIUN’s libraries with libraries associated to LIBER and LERU, and proposes a range of services for research.

Identiferoai:union.ndltd.org:TDX_UB/oai:www.tdx.cat:10803/94138
Date02 July 2012
CreatorsCamón Luis, Enric
ContributorsRey Martín, Carina, Balagué, Núria, Universitat de Barcelona. Departament de Biblioteconomia i Documentació
PublisherUniversitat de Barcelona
Source SetsUniversitat de Barcelona
LanguageCatalan
Detected LanguageSpanish
Typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis, info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Format323 p., application/pdf
SourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
RightsL'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/, info:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0019 seconds