Return to search

Mecanismes implicats en la senyalització i la defensa front l'estrès per selenit en Saccharomyces cerevisiae

El seleni és un element essencial en la dieta humana present en selenoproteïnes, que té propietats
anticancerígenes a concentracions baixes tot i que és tòxic a dosis elevades. Contràriament als
microorganismes multicel•lulars, el Se no és essencial pel creixement de Saccharomyces
cerevisiae, ja que manca de selenoproteïnes. La proteïna quinasa Snf1/AMPK juga un paper
central en la regulació de l’homeòstasi del metabolisme del carboni en S. cerevisiae. En aquest
treball s’ha demostrat que l’activitat d’aquesta quinasa és necessària per protegir les cèl•lules
front la toxicitat per selenit. A més, Snf1 juga un paper protector quan l’homeòstasi redox del
metabolisme del glutatió es troba alterada cap a un ambient intracel•lular més oxidant. D’altra
banda, aquest treball demostra que el selenit provoca la inducció del reguló Aft1 de forma
específica i diferent del que s’observa en condicions de dèficit de ferro. Mentre que Aft1
protegeix les cèl•lules front la toxicitat per selenit depenent dels nivells de ferro intracel•lulars,
Aft2, factor transcripcional paràleg d’Aft1, juga una funció independent front aquesta protecció.
A més, Rim101 (qui regula la via de resposta a pH alcalí) també protegeix front al selenit, tot i
que el seu rol protector no està relacionat ni amb Aft1 ni amb Aft2. Addicionalment, Rim101
regula l’expressió de gens d’algunes subunitats de l’ATPasa V-H+ al llarg d’un tractament amb
selenit. / El selenio es un elemento esencial en la dieta humana presente en forma en selenoproteínas, que
tiene propiedades anticancerígenas a concentraciones bajas aunque es tóxico a dosis elevadas.
Contrariamente a los microorganismos multicelulares, el Se no es esencial para el crecimiento de
Saccharomyces cerevisiae, ya que carece de selenoproteínas. La proteína quinasa Snf1/AMPK
juega un papel central en la regulación de la homeostasis del metabolismo del carbono en S.
cerevisiae. En este trabajo se ha demostrado que la actividad de esta quinasa es necesaria para
proteger las células frente a la toxicidad por selenito. Además, Snf1 juega un papel protector
cuando la homeostasis redox del metabolismo del glutatión se encuentra alterada hacia un
ambiente intracelular más oxidante.Por otra parte, este trabajo demuestra que el selenito provoca
la inducción del regulón Aft1 de forma específica y diferente de lo que se observa en condiciones
de déficit de hierro. Mientras que Aft1 protege las células frente a la toxicidad por selenito
dependiendo de los niveles de hierro intracelulares, Aft2, factor transcripcional parálogo de Aft1,
juega una función independiente frente a esta protección. Además, Rim101 (quien regula la vía
de respuesta a pH alcalino) también protege frente al selenito, aunque su rol protector no está
relacionado ni con Aft1 ni con Aft2. Adicionalmente, Rim101 regula la expresión de genes de
algunas subunidades de la ATPasa V-H+ a lo largo de un tratamiento con selenito. / Selenium is an essential element in human diet present in a number of selenoproteins, which has
anticarcinogenic properties at low concentrations although it is toxic at high dosis. In contrast to
multicellular organisms, Se is not essential for growth of Saccharomyces cerevisiae, which lacks
selenoproteins. The AMPK/Snf1 protein kinase has a central role in carbon metabolism in S.
cerevisiae. In this study it has been demonstrated that Snf1 activity is needed for protection
against selenite toxicity. Moreover, Snf1 plays a role in protecting yeast cells when glutathionedependent
redox homeostasis is altered to a more oxidant intracellular environment.On the other
hand, this study demonstrates that selenite provokes the induction of the Aft1 regulon in a
specific manner, and different from that observed in iron limitation conditions. While Aft1
protects cells against selenite in an iron-dependent manner, Aft2, Aft1 paralog transcription
factor, has independent roles in such protection. Moreover, Rim101 (which mediates the alkaline
pH response pathway) also protects against selenite, although its role is not related neither to Aft1
nor to Aft2. Additionally, Rim101 regulates the expression of some genes encoding ATPase VH+
vacuolar subunits during selenite treatment.

Identiferoai:union.ndltd.org:TDX_UDL/oai:www.tdx.cat:10803/129646
Date24 January 2014
CreatorsPérez Sampietro, Maria
ContributorsHerrero Perpiñán, Enrique, Universitat de Lleida. Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
PublisherUniversitat de Lleida
Source SetsUniversitat de Lleida
LanguageCatalan
Detected LanguageSpanish
Typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis, info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Format218 p., application/pdf
SourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess, ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

Page generated in 0.0021 seconds