Return to search

Glutaredoxines de reticle endoplasmàtic/Golgi de Saccharomyces cerevisiae: relació amb l'homeòstasi del calci i la maquinària de secreció proteica

Grx6 i Grx7 són dues glutaredoxines (GRXs) de la via secretora responsables de la reducció dels
ponts disulfur mixtes entre el glutatió i les proteïnes. D’una banda, el mutant Δgrx6 mostra una
inducció constitutiva de la via Crz1-calcineurina. L’absència de Grx6 afecta l’homeòstasi del
Ca2+, provocant un increment dels nivells de Ca2+ citosòlic, que es reflecteix en alteracions en la
sensibilitat del mutant als quelants de Ca2+ i a altes concentracions de Ca2+ extracel·lular.
Donada l’estreta relació entre l’homeòstasi de diversos ions a la cèl·lula, el mutant Δgrx6 també
acumula un excés de fosfat, potassi i sodi. D’altra banda, es mostra una relació entre l’estrès de
RE i ambdues GRXs, ja que en condicions d’estrès de RE, tant la falta de GRX6 com de GRX7
provoquen canvis en la inducció de la resposta degut a les proteïnes mal plegades. Aquestes
GRXs estan relacionades funcionalment amb la maquinària de plegament proteic, ja que
l’absència de GRX6 o GRX7 contraresta els defectes de creixement d’un mutant amb baixos
nivells d’Ero1, de manera similar al que succeeix en presència de l’oxidant diamida,
probablement creant unes condicions oxidants al RE que compensen l’absència d’Ero1.
Similarment, els anàlisis per pols i caça mostren que l’absència de GRX6 o GRX7 contraresta els
defectes de secreció de la proteïna carboxipeptidasa Y (CPY) d’un mutant amb baixos nivells
d’Ero1. Finalment, es demostra que l’acumulació de Ca2+ en el mutant Δgrx6 es produeix
independentment de l’afectació en la secreció de CPY. / Grx6 i Grx7 son dos glutaredoxinas (GRXs) de la vía secretora responsables de la reducción de
los puentes disulfuro mixtos entre el glutatión y las proteínas. Por una parte, el mutante Δgrx6
muestra una inducción constitutiva de la vía Crz1-calcineurina. La ausencia de Grx6 afecta la
homeostasis del Ca2+, provocando un incremento de los niveles de Ca2+ citoplasmático, que se
refleja en alteraciones en la sensibilidad del mutante a los quelantes de Ca2+ i a elevadas
concentraciones de Ca2+ extracelular. Debido a la estrecha relación entre la homeostasis de
varios iones en la célula, el mutante Δgrx6 también acumula un exceso de fosfato, potasio y
sodio. Por otra parte, se muestra una relación entre el estrés de RE y esas GRXs, ya que en
condiciones de estrés de RE, tanto la falta de GRX6 como de GRX7 provocan cambios en la
inducción de la respuesta debido a las proteínas mal plegadas. Estas GRXs están relacionadas
funcionalment con la maquinaria de plegamiento proteico, ya que la ausencia de GRX6 o GRX7
contrarresta los defectos de crecimiento de un mutante con bajos niveles de Ero1, de manera
similar a lo que sucede en presencia del oxidante diamida, probablemente creando unas
condiciones en el RE que compensan la ausencia de Ero1. Similarmente, los análisis por pulso y
caza muestran que la ausencia de GRX6 o GRX7 contrarresta los defectos de secreción de la
proteína carboxipeptidasa Y (CPY) en un mutante con bajos niveles de Ero1. Finalmente, se
demuestra que la acumulación de Ca2+ en el mutante Δgrx6 se produce independientemente de la
afectación en la secreción de CPY. / Grx6 and Grx7 are two glutaredoxins (GRXs) of the secretory pathway responsible for the
reduction of mixed disulphide bridges between glutathione and proteins. On the one hand, the
Δgrx6 mutant shows a constitutive induction of the Crz1-calcineurin pathway. The absence of
Grx6 affects Ca2+ homeostasis, causing an increase in cytosolic Ca2+ levels, which is reflected
in changes in the sensitivity of the Δgrx6 mutant to Ca2+ chelators and to elevated Ca2+
concentrations. Given the close relationship between homeostasis of various ions in the cell, the
Δgrx6 mutant also accumulates an excess of phosphate, potassium and sodium. On the other
hand, it shows a link between ER stress and Grx6/Grx7, since under ER stress conditions, both
the absence of GRX6 or GRX7 leads to changes in the unfolded protein response induction.
These GRXs are functionally related with the protein folding machinery, since the absence of
GRX6 or GRX7 counteracts the growth defects of a mutant with ERO1-downregulated
expression, similar to what happens in the presence of the oxidant diamide, probably creating
oxidizing conditions that compensate for the absence of Ero1. Similarly, pulse and chase analyses
show that the absence of GRX6 or GRX7 counteracts carboxypeptidase Y (CPY) secretion
defects of a mutant with ERO1-downregulated expression. Finally, it is shown that the
accumulation of Ca2+ in the Δgrx6 mutant occurs independently of the effect on CPY secretion.

Identiferoai:union.ndltd.org:TDX_UDL/oai:www.tdx.cat:10803/275975
Date03 July 2014
CreatorsPuigpinós Roig, Judit
ContributorsHerrero Perpiñán, Enrique, Casas Herranz, Celia, Universitat de Lleida. Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
PublisherUniversitat de Lleida
Source SetsUniversitat de Lleida
LanguageCatalan
Detected LanguageSpanish
Typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis, info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Format272 p., application/pdf
SourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess, L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/

Page generated in 0.0017 seconds