Return to search

Reserva cognitiva, neuropsicología y factores neuroestructurales implicados en la funcionalidad del trastorno bipolar

Objetivo: Estudiar la relación de la reserva cognitiva (RC) y cerebral con factores neurocognitivos y neuroestructurales y sus efectos en la funcionalidad psicosocial del trastorno bipolar (TB). Método: Se realizan cuatro estudios transversales. Los tres primeros con una muestra de 101 sujetos (TB y controles sanos), analizando variables de reserva cognitiva, neurocognición y funcionalidad. Y el último, con una muestra de pacientes con TB comparado con sus familiares de primer grado (n=91), estudiando variables de reserva cerebral, neuropsicológicas y de funcionalidad global. Resultados: En el TB la RC y el volumen de sustancia blanca cerebral aparecen como variables predictoras del funcionamiento psicosocial o cognitivo de los pacientes, no ocurriendo de la misma manera en el grupo de los familiares. Conclusiones: La RC puede ser un punto clave en el pronóstico funcional del TB e intervenciones encaminadas a potenciarla pueden prevenir el futuro deterioro cognitivo y funcional en estos pacientes.

Objectiu: Estudiar la relació de la reserva cognitiva (RC) i cerebral amb factors neurocognitius i neuroestructurals i els seus efectes en la funcionalitat psicosocial del trastorn bipolar (TB). Mètode: Es realitzen quatre estudis transversals. Els tres primers amb una mostra de 101 subjectes (TB i controls sans), analitzant variables de reserva cognitiva, neurocognició i funcionalitat. L’últim, amb una mostra de pacients amb TB comparat amb els seus familiars de primer grau (n=91), estudiant variables de reserva cerebral, neuropsicològiques i de funcionalitat global. Resultats: En el TB, la RC i el volum de substància blanca cerebral apareixen com a variables predictores del funcionament psicosocial o cognitiu dels pacients, no ocorrent de la mateixa manera en grup dels familiars. Conclusions: La RC pot ser un punt clau en el pronòstic funcional del TB i intervencions encaminades a potenciar-la poden prevenir el futur deteriorament cognitiu i funcional en aquests pacients.

Objective: To study the relationship of cognitive (CR) and cerebral reserve with neurocognitive and brain structural factors and their effects on psychosocial functioning in bipolar disorder (BD). Methods: Four cross-sectional studies are conducted. The first three studies are carried out with a sample of 101 subjects (bipolar patients and healthy controls), analyzing variables of cognitive reserve, neurocognition and psychosocial functioning. The last one, with a sample of bipolar patients compared with their first-degree relatives (n=91), studying variables of brain reserve, neuropsychology and functional outcome. Results: In BD, CR and brain white matter volume appear as predictors of psychosocial or cognitive functioning in bipolar patients, not occurring the same way in the relatives group. Conclusions: CR may be a key factor in bipolar patients’ functional outcome, and interventions enhancing CR may help prevent cognitive and functional impairments in this condition.

Identiferoai:union.ndltd.org:TDX_UDL/oai:www.tdx.cat:10803/365043
Date10 September 2015
CreatorsForcada Pach, Irene
ContributorsMur Laín, María, Vieta i Pascual, Eduard, 1963-, Universitat de Lleida. Departament de Medicina
PublisherUniversitat de Lleida
Source SetsUniversitat de Lleida
LanguageSpanish
Detected LanguageSpanish
Typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis, info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Format194 p., application/pdf
SourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
RightsADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs., info:eu-repo/semantics/embargoedAccess

Page generated in 0.0029 seconds