Return to search

Paper de la Proteïna CPT1C en la Síntesis de Ceramides i en la Funció Motora

La β-oxidació dels àcids grassos al mitocondri és una de les principals fonts per a l’obtenció d’energia per a les cèl·lules. Per a que ocorri, cal que els àcids grassos siguin transportats a la matriu mitocondrial; aquesta funció és duta a terme per enzims amb activitat aciltransferasa. Diversos enzims pertanyen a aquesta família, segons la grandària de l’àcid gras emprat com a substrat:
La carnitina acetiltransferasa (CrAT o CAT) utilitza acetil-CoA com a substrat.
La carnitina octanoiltransferasa (CrOT o COT) exerceix el transport d’àcids grassos d’entre 8 i 10 carbonis entre els peroxisomes i els mitocondris
Les carnitines palmitoiltransferases (CPT) 1 i 2 exerceixen el transport d’àcids grassos de cadena llarga (LC-CoA, de l’acrònim en anglès) d’entre 16 i 20 carbonis

Identiferoai:union.ndltd.org:TDX_UIC/oai:www.tdx.cat:10803/291830
Date19 February 2015
CreatorsJacas i Mateu, Jordi
ContributorsCasals i Farré, Núria, Universitat Internacional de Catalunya. Departament de Ciències Bàsiques
PublisherUniversitat Internacional de Catalunya
Source SetsUniversitat Internacional de Catalunya
LanguageCatalan
Detected LanguageSpanish
Typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis, info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Format108 p., application/pdf
SourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
RightsL'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/, info:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0015 seconds