Return to search

Sistemas lidar coherentes e incoherentes de baja potencia para la detección de velocidad de blancos sólidos.

El objetivo fundamental de esta tesis es el estudio y desarrollo de sistemas de bajo coste desistemas lidar para detección y medida de velocidad de blancos sólidos.

Identiferoai:union.ndltd.org:TDX_UPC/oai:www.tdx.cat:10803/6945
Date14 September 1998
CreatorsRodríguez Gómez, Alejandro
ContributorsElias Fusté, Antonio, Comerón Tejero, Adolfo, Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions
PublisherUniversitat Politècnica de Catalunya
Source SetsUniversitat Politècnica de Catalunya
LanguageSpanish
Detected LanguageSpanish
Typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis, info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Formatapplication/pdf
SourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess, ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

Page generated in 0.0639 seconds