Return to search

Essays in applied economics

This thesis consists of four essays. In the first essay, I examine how the historical planter elite of the Southern US affected economic development at the county level between 1840 and 1960. I find that counties with a relatively wealthier planter elite before the Civil War performed significantly worse in the post-war decades and even after World War II. In the second essay we investigate the link between religious membership and rainfall risk across US counties in the second half of the nineteenth century. Our results indicate that church membership and seating capacity were significantly larger in counties likely to have been subject to greater rainfall risk. In the third essay, we examine the effect of removing restriction to bank entry on bank failures exploiting the introduction of free banking laws in US states during the 1837-1863 period. Our main finding is that counties in free banking states experienced significantly more bank failures. In the fourth essay we examine the effects that within-county changes in the cultural composition of the US population had on output growth during the age of mass migration. Our main finding is that increases in cultural fractionalization significantly increased output, while increases in cultural polarization significantly decreased output.

Aquesta tesi consisteix en quatre articles. En el primer assaig, s’examina com l’èlit històrica del sud dels EUA va afectar el desenvolupament econòmic a nivell de comtat entre 1840 i 1960. He trobat que els comtats amb una èlit relativament més rica abans de la Guerra Civil empitjoraven significativament en les dècades de la postguerra i fins després de la Segona Guerra Mundial. En el segon assaig s’investiga la relació entre l’afiliació religiosa i el risc de pluja a través dels comtats dels Estats Units en la segona meitat del segle XIX. Els nostres resultats indiquen que la comunitat de l’església i el nombre de seients van ser significativament majors en els comtats amb probabilitats d’haver estat subjectes a un major risc de pluja. En el tercer assaig, s’analitza l’efecte de l’eliminació de restriccions a l’entrada de bancs en la fallida de bancs que exploten la introducció de les lleis del “free banking” als estats dels EUA durant el període 1837-1863. La nostra principal conclusió és que els comtats en els estats amb “free banking” experimentaven significativament més fracassos bancaris. En el quart assaig s’examinen els efectes que els canvis dins del comtat en la composició cultural de la població dels EUA, van tenir en el creixement de la producció durant l’era de la migració massiva. La nostra principal conclusió és que l’augment de fragmentació cultural, van augmentar significativament la producció, mentre que l’augment de la polarització cultural, disminuia significativament la producció.

Identiferoai:union.ndltd.org:TDX_UPF/oai:www.tdx.cat:10803/119325
Date21 June 2013
CreatorsAger, Philipp
ContributorsCiccone, Antonio, Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa
PublisherUniversitat Pompeu Fabra
Source SetsUniversitat Pompeu Fabra
LanguageEnglish
Detected LanguageEnglish
Typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis, info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Format196 p., application/pdf
SourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess, ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

Page generated in 0.0015 seconds