Return to search

Essays on labor markets and macroeconomic policy

This thesis sheds light on several macroeconomic aspects of the labor market and economic policy. Chapter 1 analyzes whether the presence of human capital depreciation during unemployment calls for policy intervention. I argue that the latter is required because human capital depreciation during unemployment generates an externality in job creation. Chapter 2 looks at whether the prescription for conducting monetary policy changes once it is taken into account that workers’ human capital depreciates during periods of unemployment. In a New Keynesian framework, I find that optimal monetary policy stays close to strict inflation targeting. Chapter 3 investigates how the effect of an increase in government spend- ing on labor market outcomes depends on the strength of the short-run wealth effect on labor supply. I show that the role of the latter crucially depends on the degree of price and wage stickiness.

Aquesta tesi estudia diversos aspectes macroeconòmics del mercat laboral i la política econòmica. El capítol 1 analitza si la presència de depreciació del capital humà durant els períodes d’atur requereix una intervenció política. Sostinc que aquesta última és necessaria degut a que la depreciació del capital humà durant els períodes d’atur, genera una externalitat en la creació de llocs de treball. El capítol 2 analitza si la prescripció de certes polítiques monetàries canvia un cop es té en compte que el capital humà dels treballadors es deprecia durant els períodes d’atur. En un marc neokeynesià, mostro que la política monetària òptima es manté prop de l’objectiu d’inflació estricte. El capítol 3 estudia com l’efecte d’un augment de la despesa pública en el mercat de treball depèn de la força de l’efecte riquesa a curt termini sobre l’oferta de treball. Mostro que el paper d’aquest últim depèn fonamentalment del grau de rigidesa de preus i salaris

Identiferoai:union.ndltd.org:TDX_UPF/oai:www.tdx.cat:10803/119821
Date28 June 2013
CreatorsLaureys, Lien
ContributorsGalí, Jordi, 1961-, Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa
PublisherUniversitat Pompeu Fabra
Source SetsUniversitat Pompeu Fabra
LanguageEnglish
Detected LanguageEnglish
Typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis, info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Format164 p., application/pdf
SourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess, ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

Page generated in 0.0021 seconds