Return to search

Common neuroplasticity mechanisms underlying drugs and food reward

Drug addiction and some eating disorders present striking similarities in their behavioural symptoms. It has been postulated that excessive consumption of drugs of abuse and palatable food could lead to the development of similar neuronal alterations in the brainreward circuit that may account for the resemblance of these pathologies. In the present thesis, we demonstrate that repeated operant training with palatable food promotes behavioural alterations and structural plasticity changes in the esocorticolimbic circuit that are reminiscent to those observed with drugs of abuse. Furthermore, we identify the cannabinoid receptor 1 as a common neurobiological substrate underlying these alterations. Finally, we uncover several synaptic proteins commonly implicated in the retrieval of drug and palatable food rewarding memories that may represent part of the common neurobiological basis underlying drug and palatable food craving.

La adicción a las drogas de abuso y determinados trastornos alimentarios comparten varios síntomas comportamentales. Algunos estudios han sugerido que el consumo excesivo de drogas y de comida palatable podrían producir alteraciones neuronales similares en el circuito cerebral de recompensa. En esta tesis, hemos demostrado que un aprendizaje operante prolongado con comida palatable provoca la aparición de alteraciones comportamentales y cambios de plasticidad estructurales en el circuito mesocorticolimbico que son reminiscentes de los observados con las drogas de abuso. Así mismo, hemos identificamos al receptor cannabinoide 1 como un sustrato neurobiológico común a estas alteraciones. Finalmente, hemos caracterizado varias proteínas sinápticas implicadas en la reactivación de la memoria asociada a los efectos placenteros de las drogas y la comida palatable. Nuestras observaciones contribuyen a definir las bases neuronales subyacentes a la necesidad de consumir drogas y comida palatable.

Identiferoai:union.ndltd.org:TDX_UPF/oai:www.tdx.cat:10803/125444
Date5 November 2013
CreatorsGuegan, Thomas, 1983-
ContributorsMartín Sánchez, Miquel, 1971-, Maldonado, Rafael, 1961-, Universitat Pompeu Fabra. Departament de Ciències Experimentals i de la Salut
PublisherUniversitat Pompeu Fabra
Source SetsUniversitat Pompeu Fabra
LanguageEnglish
Detected LanguageEnglish
Typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis, info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Format406 p., application/pdf
SourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess, ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

Page generated in 0.0058 seconds