Return to search

Essays on information and competition in banking and service industries

This thesis investigates the relation between information and competition in two particular settings. In the first chapter, I ask which screening and lending choices banks make if their loan offers can be observed by uninformed competitors. I show that banks grant excessive credit and underinvest in screening in order to deter borrower poaching; more competition exacerbates this problem. In a dynamic setting, the model reproduces many stylized facts of lending booms.

The second chapter (jointly with Doh-Shin Jeon) investigates the incentives behind commercial open source software. We find that the production of open source software by profit-maximizing firms can be understood as a form of optimal information sharing: by releasing source code, service firms create their own competition which mitigates customer concerns about hold-up problems. We show that the resulting increases in customer investment and collaboration can yield higher profits for the service firm. / Aquesta tesi investiga la relació entre la informació i la competència en dues situacions. En el primer capítol, s'analitzen les opcions de cribratge i de préstecs que els bancs fan si les seves ofertes de préstecs poden ser observats pels competidors desinformats. Mostro que els bancs concedeixen préstecs excessius i inverteixen poc en el cribratge per tal de dissuadir la caça furtiva prestatari; més competència exacerba aquest problema. En un entorn dinàmic, el model reprodueix molts fets estilitzats dels auges de crèdit.

El segon capítol (en col•laboració amb Doh-Shin Jeon) investiga els incentius darrere de programari de codi obert comercial. Ens trobem que la producció de programari de codi obert per les empreses pot ser entesa com una forma de compartir la informació de manera òptima: alliberant el codi font, les empreses de serveis creen la seva pròpia competència, que mitiga les preocupacions dels clients sobre problemes de captivitat. Es demostra que els augments resultants de la inversió del client i la col•laboració poden rendir més beneficis per a l'empresa de serveis.

Identiferoai:union.ndltd.org:TDX_UPF/oai:www.tdx.cat:10803/283091
Date25 September 2014
CreatorsPetriconi, Silvio
ContributorsVentura, Jaume, Carvalho, Vasco M., Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa
PublisherUniversitat Pompeu Fabra
Source SetsUniversitat Pompeu Fabra
LanguageEnglish
Detected LanguageEnglish
Typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis, info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Format92 p., application/pdf
SourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
RightsADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs., info:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0014 seconds