Return to search

Essays on labor markets, migration and trade

In Part I of this thesis, I show that, when immigrants’ host and home countries engage
in trade, labor market returns to cultural capital specific to the trading partner increase.
Using two trade liberalization episodes, NAFTA and China’s accession to the WTO, I
examine how trade intensification between the US and Mexico, and the US and China
affects wages, employment and occupations of Mexican and Chinese descendants in the
US, respectively. I find that labor market demand for Mexican and Chinese descendants
increase as a result of trade intensification with Mexico and China. In Part II, I develop
a theoretical framework that integrates immigrant networks of heterogeneous qualities
and decisions about cultural assimilation and investment in education into the context
of a labor market with asymmetric information. I illustrate how network quality shapes
individual incentives to acquire education and to assimilate. / En la Parte I de esta tesis, demuestro que cuando los países de origen y de destino de
inmigrantes empiezan a comercializar entre ellos, el valor del capital cultural de los
inmigrantes aumenta en el mercado laboral del país receptor. Uso dos episodios de
liberalización comercial, y examino cómo el aumento en el comercio entre los EEUU y
México, y China afectó los salarios, el empleo y la ocupación de mexicanos y chinos en
EEUU. En la Parte II, se desarrolla un marco teórico que integra la red de inmigrantes de
calidades heterogéneas, y las decisiones sobre la asimilación cultural y la inversión en
la educación en el contexto del mercado de trabajo con información asimétrica. Ilustro
como calidad de la red inmigrante determina los incentivos individuales para adquirir
educación así como de asimilarse culturalmente en el país de destino.

Identiferoai:union.ndltd.org:TDX_UPF/oai:www.tdx.cat:10803/296804
Date10 April 2015
CreatorsSurovtseva, Tetyana
ContributorsGonzález, Libertad, Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa
PublisherUniversitat Pompeu Fabra
Source SetsUniversitat Pompeu Fabra
LanguageEnglish
Detected LanguageSpanish
Typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis, info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Format144 p., application/pdf
SourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
RightsADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs., info:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0019 seconds