Return to search

Essays in development and applied economics

The thesis is a collection of three self-contained essays. In the first chapter, I study the
effects of the adoption of new agricultural technologies on structural transformation. I
exploit the introduction of genetically engineered soybean seeds in Brazil to show that
if the new agricultural technologies are strongly labor saving they promote industrial
growth in even in an open economy. In the second chapter, I study the welfare gains
of a tax reform that eliminated distortive turnover taxes in Brazil. I find that taking
into account the sequential nature of production affects significantly the gains of the
reform, that increase with the number of times firms exchange intermediate inputs. In
the third chapter, I exploit the random assignment of teams to groups in the soccer’s
UEFA Champions League to provide causal evidence that hosting a sports team boosts
the visibility of a city among tourists. I find that being drawn into the same group leads
to between 5 and 8 percent more passengers flying for the three months following the
end of the group stage. / La tesi és una col.lecció de tres treballs de recerca independents. En el primer treball
analitzo els efectes de noves tecnologies agrícoles sobre el canvi estructural d’una
economia. Utilitzo la introducció de llavors de soja genèticament modificades a Brasil
per ensenyar que quan les noves tecnologies agrícoles són “strongly labor saving”, promouen
el creixement industrial també en economies obertes. En el segon treball, estudio
una reforma que va eliminar una taxa distorsionadora a Brasil. Trobo que el fet
de considerar processos productius seqüencials afecta significativament els beneficis de
la reforma, i demostro que aquests beneficis augmenten quan les empreses intercanvien
bens intermedis més sovint. En el tercer treball, utilitzo l’assignació casual dels equips
de futbol als grups de la UEFA Champions League per ensenyar que tenir un equip esportiu
a la pròpia ciutat estimula la visibilitat d’aquesta entre els turistes. Evidencio
que les connexions aèries entre dues ciutats amb equips que hagin quedat en el mateix
grup, porten entre un 5 i un 8 per cent més de passatgers durant els següents tres mesos
després de la fi de la fase de grups de la Champions League.

Identiferoai:union.ndltd.org:TDX_UPF/oai:www.tdx.cat:10803/309752
Date24 July 2015
CreatorsCaprettini, Bruno
ContributorsCiccone, Antonio, Bustos, Paula,, Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa
PublisherUniversitat Pompeu Fabra
Source SetsUniversitat Pompeu Fabra
LanguageEnglish
Detected LanguageEnglish
Typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis, info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Format202 p., application/pdf
SourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
RightsADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs., info:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0019 seconds