Return to search

Three essays in competition policy

The three chapters of this thesis investigate different topics in competition policy. The first chapter empirically analyzes the consequences of the subsidies that were granted to some coalfields during the first years of the European Coal and Steel Community (1954-1962). I show that subsidies granted to the less efficient coalfields did not affect investment and thus failed in increasing productivity. The second chapter theoretically shows that an incumbent may implement loyalty rebates in order to prevent an efficient rival from entering the market. Finally, the third chapter analyzes both theoretically and empirically how the dynamics of a two-sided market affect the structure of the vertical relationships between a producer and a platform. The type of vertical relationship depends on the attractiveness of the brand sold and the size of the platform’s installed base of customers. Depriving the platform of some present sales may prevent it from choosing its favorite type of contractual vertical relationship for the future sales. / Los tres capítulos de esta tesis doctoral investigan aspectos de la economía de la competencia. El primer capítulo analiza los efectos de las ayudas financieras dirigidas a algunas minas durante los primeros años de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (1954-1962). Se muestra que estas ayudas financieras no afectaron las inversiones de las minas y no permitieron el crecimiento de la productividad. El segundo capítulo demuestra teoréticamente que una empresa dominante puede ofrecer descuentos de fidelidad para impedir la entrada en el mercado de una empresa más eficiente. El tercer capítulo analiza teorética y empíricamente como la dinámica de un mercado “bilateral” afecta a las relaciones verticales entre un productor y la plataforma. El tipo de relación vertical depende de la atractividad de la marca del productor y de la base de clientela de la plataforma. La privación de algunas ventas de la plataforma puede impedir que la plataforma elija su tipo de relación preferido en el futuro.

Identiferoai:union.ndltd.org:TDX_UPF/oai:www.tdx.cat:10803/387322
Date06 February 2015
CreatorsChapsal, Antoine
ContributorsMotta, Massimo, Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa
PublisherUniversitat Pompeu Fabra
Source SetsUniversitat Pompeu Fabra
LanguageEnglish
Detected LanguageEnglish
Typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis, info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Format144 p., application/pdf
SourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
RightsADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs., info:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0022 seconds