Return to search

Functional analysis of JmjC+N histone demethylases in Drosophila melanogaster

La metilació de les lisines de les histones està implicada en les
funcions associades a la cromatina, com l’expressió gènica o la
formació d’heterocromatina. És una modificació covalent afegida
per metiltransferases d’histones i eliminada per desmetilases
d’histones, que han estat descobertes recentment. Hem
caracteritzat els grups de desmetilases que contenen dominis
Jumonji C i Jumonji N a l’organisme model Drosophila
melanogaster. Observem que les dues dKDM4 actuen sobre
H3K36me3 i H3K9me3 i que LID/dKDM5 desmetila H3K4me3. La
distribució d’HP1a es veu afectada per la sobreexpressió de
dKDM4A. A més, hem analitzat la localització de LID/dKDM5 als
discos imaginals d’ala i quins efectes té LID sobre l’expressió
gènica i la trimetilació de H3K4 en aquest teixit. Hem observat que
LID es troba als llocs d’inici de la transcripció de gens actius
relacionats amb diferenciació i desenvolupament. Els gens diana
de LID contenen H3K4me3 i H3K36me3 i RNAPII fosforilada a la
serina 5 i a la serina 2. Una disminució de lid provoca una lleu
baixada en l’expressió dels seus gens diana, la qual cosa
suggereix que la desmetilasa té un paper en l’ajust dels nivells
d’expressió. / Histone lysine methylation is involved in chromatin related cell
functions, such as gene expression or heterochromatin formation. It
is a covalent modification added by histone methyltransferases and
removed by histone demethylases, discovered in the recent years.
We characterized the groups of demethylases that contain both
Jumonji C and Jumonji N domains in the model organism
2
Drosophila melanogaster. We show that dKDM4s act on
H3K36me3 and H3K9me3 and LID/dKDM5 targets H3K4me3.
HP1a distribution is affected by dKDM4A overexpression. In
addition, we analyzed LID/dKDM5 localization in wing imaginal
discs and how LID affects gene expression and trimethylation of
H3K4 in this tissue. We observed that LID localizes at the
transcription start sites of active genes related to development and
differentiation. LID target genes contain H3K4me3 and H3K36me3
and RNAPII, phosphorylated at serine 5 and serine 2.
Downregulation of lid produces a weak decrease in the expression
of LID targets, suggesting a role of the demethylase in fine-tuning
expression levels.

Identiferoai:union.ndltd.org:TDX_UPF/oai:www.tdx.cat:10803/53561
Date17 May 2011
CreatorsLloret Llinares, Marta
ContributorsAzorín, F., Universitat Pompeu Fabra. Departament de Ciències Experimentals i de la Salut
PublisherUniversitat Pompeu Fabra
Source SetsUniversitat Pompeu Fabra
LanguageEnglish
Detected LanguageEnglish
Typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis, info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Format192 p., application/pdf
SourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess, ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

Page generated in 0.0016 seconds