Return to search

Molecular mechanisms underlying the effects of cannabinoids in the brain

The endocannabinoid system is an endogenous neuromodulatory system that regulates a plethora of physiological functions, including the control of movement, memory, anxiety, and pain, among others. Cannabinoid compounds are mainly found in the Cannabis sativa plant and exert their effects by acting at the endocannabinoid system. Cannabinoids are potential therapeutic agents, mainly for multiple sclerosis, pain, and emesis, although an important caveat to their use is the possible adverse effects, such as memory impairment and anxiety. This thesis mainly addresses the molecular mechanisms underlying some of the physiological processes controlled by the endocannabinoid system as well as specific pharmacological effects triggered by 9-tetrahydrocannabinol, the main psychoactive compound of marijuana plant. The combination of biochemical, pharmacological, and behavioral approaches allowed the elucidation of certain signaling cascades responsible for particular effects induced by cannabinoids. / El sistema endocannabinoid és un sistema neuromodulador endogen que regula diverses funcions fisiològiques, incloent el control del moviment, la memòria, l’ansietat i el dolor, entre altres. Els compostos cannabinoids es troben principalment a la planta Cannabis sativa i exerceixen els seus efectes actuant al sistema endocannabinoid. Els cannabinoids tenen potencial terapèutic, principalment per l’esclerosi múltiple, el dolor i l’èmesi, tot i que una limitació important pel seu ús recau en els possibles efectes adversos, tal com l’alteració de la memòria i l’ansietat. Aquesta tesi exposa principalment els mecanismes moleculars responsables d’alguns processos fisiològics controlats pel sistema endocannabinoid així com efectes farmacològics desencadenats pel 9-tetrahidrocannabinol, el principal compost psicoactiu de la planta de marihuana. La combinació d’aproximacions bioquímiques, farmacològiques i comportamentals ha permès revelar algunes cascades de senyalització responsables de determinats efectes induïts pels cannabinoids.

Identiferoai:union.ndltd.org:TDX_UPF/oai:www.tdx.cat:10803/53574
Date27 September 2011
CreatorsPuighermanal Puigvert, Emma
ContributorsMaldonado, Rafael, 1961-, Ozaita Mintegui, Andrés, 1969-, Universitat Pompeu Fabra. Departament de Ciències Experimentals i de la Salut
PublisherUniversitat Pompeu Fabra
Source SetsUniversitat Pompeu Fabra
LanguageEnglish
Detected LanguageEnglish
Typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis, info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Format227 p., application/pdf
SourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess, ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

Page generated in 0.0019 seconds