Return to search

Hormonas tiroideas: efectos de la exposición a compuestos organoclorados y relación con el neurodesarrollo

Las hormonas tiroideas (HT) son esenciales para el desarrollo normal del cerebro. El desbalance tiroideo en la etapa fetal y postnatal puede producir retraso neuroconductual. La exposición a compuestos organoclorados (OCs) puede alterar los niveles de HT y tirotropina (TSH). El objetivo principal es estudiar el efecto de los OCs en el sistema tiroideo, y la asociación entre las HT y TSH, y el desarrollo neuroconductual y crecimiento en poblaciones sanas. Métodos: A partir de modelos de regresión y modelos GAM se estimó: 1) la relación entre los OCs, y las HT y TSH, y 2) la asociación de las HT, TSH y el consumo de yodo, con el neurodesarrollo y crecimiento, en mujeres embarazadas y niños sanos de diferentes regiones de España. Resultados: La exposición ambiental, tanto prenatal como postnatal, a OCs altera los niveles de HT, especialmente los de triyodotironina. Las concentraciones de tiroxina y TSH se asocian con el neurodesarrollo. El consumo de yodo durante el embarazo se relaciona con el peso al nacer. Conclusiones: La variabilidad en la exposición ambiental a OCs tiene un efecto en los niveles de HT. La variabilidad, dentro de los rangos de referencia, de las concentraciones de tiroxina y TSH tiene un efecto negativo en el neurodesarrollo. / Thyroid hormones (THs) are essential for normal brain development. The thyroid misbalance during prenatal and postnatal period can cause mental retardation. Esposure to organochlorine compounds (OCs) can alter THs and thyrotropin (TSH) levels. The main objective is to study the effect of OCs on thyroid system, as well as the association between TH and TSH, and neurodevelopment and growth in healthy populations. Methods: The association between OCs and THs and TSH, and the association between THs, TSH and iodine consumption, and neurodevelopment and growth was estimated in healthy pregnant women and children from several areas of Spain. Regression and GAM models were used. Results: TH levels (particularly triiodothyronine levels) are affected by prenatal and postnatal exposure to OCs. Thyroxine and TSH concentrations are related to neurodevelopment. Iodine consumption during pregnancy is associated with birthweight. Conclusions: Differences in exposure to OCs have an effect on TH levels. Variations in thyroxine and TSH levels, within reference levels, have a negative effect on neurodevelopment.

Identiferoai:union.ndltd.org:TDX_UPF/oai:www.tdx.cat:10803/7226
Date19 July 2010
CreatorsÁlvarez Pedrerol, Mar
ContributorsSunyer Deu, Jordi, Universitat Pompeu Fabra. Departament de Ciències Experimentals i de la Salut
PublisherUniversitat Pompeu Fabra
Source SetsUniversitat Pompeu Fabra
LanguageSpanish
Detected LanguageSpanish
Typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis, info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Formatapplication/pdf
SourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
RightsADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs., info:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0018 seconds