Return to search

Competència i innovació tecnològica a l'atenció hospitalària : mercats geogràfics i avaluació de l'eficiència de la cirurgia major ambulatòria a Catalunya

EL TRABAJO QUE SE PRESENTA AQUÍ, PRETENDE CONTESTAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:

1,- ¿HAN DE COMPETIR GEOGRÁFICAMENTE LOS PRODUCTORES DE SERVICIOS SANITARIOS?

El objetivo de esta pregunta es analizar que efecto pueden tener las propuestas de reforma encaminadas hacia la creación de mercados internos, con el objetivo de controlar costes y estimular la competencia, sobre la eficiencia técnica de los hospitales.
Primero se definen mercados geográficos para el sistema sanitario Catalán.
Segundo se aplica un Análisis Envolvente de Datos para para el análisis dela eficiencia y finalmente mediante un modelo Tobit se analizan las variables que determinan la eficiencia de los hospitales.

2,- ¿ES MÁS EFICIENTE SOCIALMENTE LA CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (CMA) RESPECTO DEL TRADICIONAL INGRESO HOSPITALARIO?

El objetivo de esta pregunta se concreta en las fases siguientes:

2.1,- Analizar cual es el efecto de este tipo de cirugía sobre el bienestar de la población afectada y sobre la sociedad en general, utilizando la metodología de la Valoración Contingente, para estimar la Disponibilidad a pagar.

2.2,- Ver cuales son los determinantes de la Disponibilidad a pagar por la CMA utilizando un modelo de Doble Valle. / La tesi doctoral presentada s’estructura en un conjunt d’articles que pretenen contestar les següents qüestions:

1. En primer lloc, es planteja el problema dels mercats i la competència en el sector sanitari. ¿És certa la premissa que la competència mes o menys dirigida pot funcionar en el mercat sanitari i millorar la seva eficiència, o bé hi ha determinats aspectes de comportament del propi sector sanitari que obliguen a creure que potser aquesta premissa no té perquè ser del tot certa en el sector sanitari? Per respondre això ens basem amb la definició de mercats geogràfics pel sistema sanitari català. Apliquem un Anàlisi Envolvent de Dades (DEA) per l’anàlisi de l’eficiència i un model economètric Tobit per analitzar els determinants de l’eficiència. 2. El segon problema que aborda el segon i tercer article és com es pot analitzar des del punt de vista de eficiència social, la Cirurgia Major Ambulatòria (CMA), un exemple de l'anomentat "radicalisme selectiu" que implica una innovació radical dins un context clau i reduït, i que es trasllada a la resta del sistema per un procés d'innovació- difusió. És més eficient la CMA que el tradicional ingrés hospitalari? Quin és l’efecte de la CMA sobre el benestar de la població afectada i la societat en general? Esbrinarem aquests aspectes utilitzant el mètode de la Valoració Contingent que estima la Disponibilitat a Pagar (DAP). Intentarem veure si aquest mètode d'esbrinar les preferències dels individus pot esdevenir una eina útil en l’avaluació d'innovacions sanitàries i com es pot utilitzar en un context de presa de decisions públiques sobre programes sanitaris. També s’analitzarà mitjançant un model economètric de Doble Valla quins són els determinants de la disponibilitat a pagar per la CMA.

Identiferoai:union.ndltd.org:TDX_UPF/oai:www.tdx.cat:10803/7602
Date11 February 1998
CreatorsDalmau Matarrodona, Eulàlia
ContributorsOrtún Rubio, Vicente, Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa
PublisherUniversitat Pompeu Fabra
Source SetsUniversitat Pompeu Fabra
LanguageCatalan
Detected LanguageSpanish
Typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis, info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Formatapplication/pdf
SourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
RightsADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs., info:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0075 seconds