Return to search

Competitive Intelligence Expenses: Organization Characteristics and Environmental Contingencies

Aquest projecte de recerca se centra en el mesurament de diverses característiques de la organització i de l'entorn amb la vinculació d'aquestes variables als esforços de la companyia; la qual va invertir en intel·ligència competitiva (IC). Aquest estudi té per objecte comprovar si nou característiques organitzatives i vuit condicions ambientals tenen un impacte positiu en les despeses d’IC. A més, s'estudien els efectes de les característiques de l'entorn sobre la relació entre despeses d'organització i IC. Es van estudiar les organitzacions centrades en una Unitat Estratègica de Negoci (UEN). Es va utilitzar una metodologia quantitativa. Es van recollir dades de 225 professionals d’IC per tal de provar les hipòtesis.

Els resultats mostra que una variable de la organització “la innovació tecnològica d’una UEN” és significativa y i té un impacte positiu en les despeses d’IC, tot i que l'anàlisi descriptiva mostra que altres quatre variables estan relacionades amb les despeses d’IC. A més, s rebutgen tres variables d'organització. En quant a les vuit variables de l'entorn, dos són significatives i tenen un impacte positiu en les despeses d’IC . Aquests són "la innovació tecnològica de la indústria" i "restriccions regulatòries". L'anàlisi descriptiva mostra que només un dels sis variables de l'entorn, és rebutjada. Pel que fa a l'efecte de contingència de les vuit característiques ambientals sobre la relació entre les nou variables de l'organització i les despeses d’IC, no és possible demostrar l'efecte moderador encara que l'anàlisi descriptiva si mostra alguns efectes.

Els resultats de l'estudi permet a qualsevol empresa determinar si hi ha la necessitat de dedicar recursos a IC en base a les condicions organitzatives i de l'entorn de cada empresa. Aquelles empreses que tenen condicions similars a les que es mostren a ser significatiu, poden tenir una necessitat d'establir una funció de IC. / Este proyecto de investigación se concentra en medir varias características de la organización y del entrono y enlazar estas variables con los recursos invertidos por la empresa en inteligencia competitiva (IC). Este estudio comprueba empíricamente si nueve características de la organización y ochos condiciones del entorno tienen un impacto positivo en los gastos en la IC. Adicionalmente, se estudia el efecto de las ochos condiciones del entorno sobre la relación entre la organización y los gastos de IC. Las organizaciones se analizan centrándose en sus unidades estratégicas de negocio (UENs). El método aplicado es cuantitativo. Para poder testear las hipótesis se emplearon datos obtenidos de 225 profesionales de IC.

Los resultados mostraron que una variable de la organización, “innovación tecnológica de una UEN”, es significativa y tiene un impacto positivo en el gasto en IC, aunque el análisis descriptivo de otras cuatro variables de la organización muestra que están relacionadas con los gastos de IC. Adicionalmente, tres variables de la organización no están positivamente relacionadas con los gastos de IC. En cuanto a las ocho variables de entorno, dos son significativas y tienen un impacto positivo en los gastos de IC. Estas son: “innovación tecnológica de la industria” y “restricciones regulatorias”. El análisis descriptivo muestra que solamente una de las otras seis variables del entorno no están positivamente relacionadas con los gastos de IC. Respecto a los factores de contingencia de las ocho características del entorno y que afectan a la relación entre la organización y los gastos de CI, no es posible probar el efecto moderador aunque el análisis descriptivo muestra algunos efectos.

Los resultados del estudio permiten a cualquier empresa determinar si existe la necesidad de dedicar recursos a la CI en base a las condiciones de la organización y del entorno de cada empresa. Aquellas empresas que tienen condiciones similares a las que se demuestra que son significativas, pueden tener una necesidad de establecer una función de CI. / This research project focuses on measuring several organizational and environmental characteristics and linking these variables to the company’s efforts invested in competitive intelligence (CI). This study sets out to test empirically if nine organizational characteristics and eight environmental conditions have positive impact on CI expenses. In addition, the effects of the eight environment characteristics on the relationship between organization and CI expenses are studied. Organizations are analyzed focusing on their Strategic Business Units (SBUs). A quantitative methodology is used. Data was collected from 223 CI practitioners in order to test the hypotheses.
The results show that one organizational variable “SBU technology innovation” is significant and has a positive impact on CI expenses, although descriptive analysis shows that another four variables are related to CI expenses. In addition, three organizational variables are not positive related to CI expenses. Regarding the eight environmental variables, two are significant and have a positive impact on CI expenses. These are “industry technology innovation” and “regulatory constraints”. Descriptive analysis shows that only one of the other six variables of the environment, is not positive related to CI expenses. With regard to the contingency effect of the eight environmental characteristics on the relationship between the nine organization variables and the CI expenses, it has not been possible to prove the moderating effect although descriptive analysis does show some effects.
The results of the study allows any company to establish whether there is a need to devote resources to CI based on the organizational and environmental conditions of each firm. Those firms which have similar conditions to the ones shown to be significant, may have a need to establish a CI function.

Identiferoai:union.ndltd.org:TDX_URL/oai:www.tdx.cat:10803/350807
Date15 January 2016
CreatorsComai, Alessandro
ContributorsTena Millán, Joaquín, Montaña Matosas, Jordi, Universitat Ramon Llull. ESADE ADE - Direcció de Màrqueting, Direcció d'Operacions i Innovació, i Direcció de Sistemes d'Informació
PublisherUniversitat Ramon Llull
Source SetsUniversitat Ramon Llull
LanguageEnglish
Detected LanguageSpanish
Typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis, info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Format323 p., application/pdf
SourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
RightsADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs., info:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0147 seconds