Return to search

Elevinflytande-en undersökning om hur och när elevinflytande gynnar elevens läroprocess

<p>Abstract</p><p>I den här uppsatsen undersöker vi när och hur elevinflytande gynnar läroprocessen, vilka faktorer är det som krävs för att elevinflytande ska gynna lärprocessen, har även undersökt hur man kan arbeta med elevinflytande och varför elevinflytandet gynnar lärprocessen. Till sist redovisas det vilken medvetenhet eleverna behöver för att eleven ska kunna öka sitt inflytande över lärprocessen. Det är en uppsats som har skrivits utifrån vad fyra lärare anser och det är därför inte någon allmän åsikt som vi förmedlar. Uppsatsen är gjort med en fenomenografisk metod och det är således åsikter och uppfattningar kring elevinflytande som redovisas. En del av det vi kommit fram till i undersökningen är att lärarens roll kan se ut på lite olika sätt men att arbeta med elevinflytande gör att läraren blir mer som en handledare. En förutsättning för att elevinflytande ska få positiva effekter för läroprocessen är att det finns tydliga mål med arbetet, det kräver ett nytänkande och att läraren faktiskt vågar ge eleverna mer ansvar. Det finns många olika sätt att arbeta med elevinflytande på, att diskutera kursplanens och läroplanens betydelse för ämnesområdet med eleverna och låta deras åsikter och idéer färga undervisningen är ett sätt. Det kräver en medvetenhet hos eleverna som bland annat kan handla om hur de planerar och att deras åsikter och idéer är önskvärda och viktiga för undervisningen. Elevinflytande gör att eleverna får ta ansvar, de utvecklas kommunikativt och motivationen höjs.</p>

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA/oai:DiVA.org:hh-1182
Date January 2008
CreatorsTandrup, Cecilia, Larsson, Marie
PublisherHalmstad University, School of Teacher Education (LUT), Halmstad University, School of Teacher Education (LUT), Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, text

Page generated in 0.009 seconds