Return to search

Hemförsäljning - en studie om branschens strategiska val och fördelar

<p>Hemförsäljningsbranschen skiljer sig på flera sätt från traditionell butikshandel. Företag som verkar i denna bransch har ett helt annat synsätt på hur man kan marknadsföra sig. Trots att man idag inte satsar på påkostade reklamkampanjer kan branschen konkurrera med andra aktörer på marknaden genom att erbjuda en tjänst i form av exceptionell service i anknytning till mötet mellan säljare och kund.</p><p>Friheten inom arbetet, möjligheten att träffa nya människor och känslan av att stå på egna ben är anledningar som motiverar människor att inleda en karriär som hemförsäljare. Det uppstår ett utbyte av både kunskap och erfarenheter mellan säljare och kund, men även mellan kunderna sinsemellan. Detta utbyte är unikt och denna sociala aspekt fick oss att vilja undersöka hemförsäljning mera grundligt och vad det innebär för företagen i branschen.</p><p>Efter tre år av högskolestudier inser vi vikten av relationsmarknadsföring på marknaden och hemförsäljningens fokusering på just denna aspekt väckte vårat intresse vid ett tidigt stadium. Eftersom hemförsäljningsföretag är beroende av att kunderna själva sprider företagets budskap vidare till nya kunder är ett gott rykte nödvändigt för att kunna bli framgångsrik. Hemförsäljning som bransch har haft problem med att sudda bort det negativa rykte som oseriösa företag skapat och hade det inte varit för att företagen arbetar långsiktigt med bra produkter och seriösa säljare så hade företagen inte kunnat konkurrera på marknaden.</p><p>Denna rapport visar en undersökning om hur hemförsäljning fungerar i praktiken, hur ledningen och säljarna i hemförsäljningsföretag agerar och hur företagen i branschen möter förändringar på marknaden.</p>

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA/oai:DiVA.org:hh-1845
Date January 2008
CreatorsJohansson, Tomas, Isidorsson, Gustav
PublisherHalmstad University, School of Business and Engineering (SET), Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Högskolan i Halmstad/Sektionen för Ekonomi och Teknik (SET)
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, text

Page generated in 0.0023 seconds