Return to search

Den mentala korsetten - en kvalitativ uppsats om unga kvinnors förhållande till mat och ätande

<p>Abstract</p><p>Syftet med föreliggande uppsats är att uppnå förståelse för unga kvinnors relationer till mat och ätande, samt att finna troliga teoretiska förklaringar till detta förhållande. Det empiriska materialet utgår ifrån sex kvalitativa intervjuer med flickor mellan femton och nitton år, samt en kvantitativ undersökning vilken innefattar drygt sextio informanter. </p><p> Resultatet av det empiriska materialet visar att respondenterna i huvudsak uppfattar mat positivt, men att den samtidigt i varierande utsträckning kan ge upphov till negativa och paradoxala känslor. Att äta ger upphov till känslor av njutning och avkoppling, men kan samtidigt leda till att man känner ånger och skuldkänslor, samt att den egna självuppfattningen påverkas negativt. </p><p> Respondenterna uppger att den primära motivationen till att avstå ifrån mat med högt innehåll av socker eller fett är att de är rädda för att gå upp i vikt, känna ångest eller få sänkt självrespekt, medan det som motiverar till att äta är att det ger dem känslor av välbehag, samt dämpar känslor av stress eller oro. </p><p> Respondenterna uppger att de tror att det är mycket vanligt att unga tjejer har ett komplicerat förhållande till mat och ätande, samt att man vill banta för att bli smalare. Slutligen upplever respondenterna att deras förhållande till mat och ätande influeras av media, men att det också påverkas av den kultur som råder i den egna umgängeskretsen</p>

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA/oai:DiVA.org:hh-443
Date January 2007
CreatorsAppelqvist, Aleksandra, Sirestam, Linda
PublisherHalmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Högskolan i Halmstad/Sektionen för Hälsa och Samhälle (HOS)
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, text

Page generated in 0.0129 seconds