Return to search

Tjockleksmätning med ultraljud : <em>Icke konventionell metod med signalbehandling</em>

<p>Tjockleksmätning av rör med ultraljud görs typiskt genom att mäta tiden mellan två efterföljande ekon av en utsänd puls. Detta är ofta en svår process som är känslig för störningar och påverkan utifrån. Denna rapport beskriver hur detta i stället kan göras i frekvensdomänen för att minska effekterna av dessa problem.</p><p>För att göra detta härleds en signalmodell som beskriver de effekter som är nödvändiga för att utföra mätningarna. Utifrån signalmodellen togs metoder fram för att analysera och fastställa tjockleken på den uppmätta signalen.</p><p>En av metoderna fungerar så bra att den skulle kunna användas.</p> / <p>Ultrasonic thickness gauging of steel tubes is typically performed by observing the time difference between two following echoes. This process is often connected to various problems regarding interference. This thesis describes how to avoid these problems by using signal processing and analyzing the signals in the frequency domain.</p><p>To achieve these results a signal model that describes the necessary effects is derived. From this model different measurement methods to analyze and determine the thickness are developed.</p><p>One of the methods proved to be useful.</p>

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA/oai:DiVA.org:hig-7319
Date January 2010
CreatorsÖstlin, Anders
PublisherUniversity of Gävle, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, text

Page generated in 0.0017 seconds