Return to search

Materialflödesanalys / Material flow analysis

<p>Denna rapport är ett resultat av den expansionsfas Söderhamn Eriksson AB i Mariannelund befinner sig i idag. De ökade kraven som ställs på tillverkningsföretag såsom SEMAB/Remill har gjort att kontakt tagits med studenter på Tekniska Högskolan i Jönköping. Den uppgift studenterna stått inför är att analysera och ge förslag, som kan förbättra materialflödet inom verksamheten i Mariannelund.</p><p>Målet med detta projekt är att förbättra och effektivisera nuvarande materialflöde hos SEMAB/Remill. För att uppnå detta mål ges förslag på en ny, fristående enhet för bearbetning av råmaterialet. Layoutförslag och vilka krav som kommer att ställas på en sådan enhet beskrivs och diskuteras. Hur verksamheten skulle kunna förbättras om situationen som råder idag behålls diskuteras vidare i rapporten.</p><p>Studier hos de två befintliga produktionsenheterna har gjorts i olika former. De metodiker som använts är nulägesbeskrivning, kartläggning av materialflöden, intervjuer och en undersökning av servicegraden in till den bearbetning (svetsning eller skärande bearbetning) som följer efter att råmaterialet kapats eller skurits.</p><p>Förseningsundersökningen som gjordes på de två produktionsenheterna gav resultatet att SEMAB hade försening på 20 % av materialet, medan Remill hade 12 % försening på sitt material. På grund av kort undersökningsperiod och något lugnare produktionstakt gav inte denna undersökning den förmodade graden av förseningar som upplevs av personer inom organisationen.</p><p>Resultatet av de analyser och förslag som kommit fram vid intervjuerna har framställts i en ny layout med placering på Remillfastigheten, samt förslag på alternativ placering. Hur företaget skulle kunna förbättra produktiviteten med förbättringsarbete är en annan del av huvudtyngdpunkten i resultatet.</p><p>I diskussionen behandlas de förslag som givits vidare. Fördelar vägs mot nackdelar och alternativ till var en ny enhet skulle kunna vara placerad ges. Ledarskapet är en viktig del vid förbättringsarbete som beskrivs och diskuteras vidare. Förslag som kommit från medarbetare, men inte bearbetats vidare reflekteras i diskussionen.</p><p>Slutsatsen av de analyser och intervjuer som gjorts är att det föreligger problem med materialhanteringen inom verksamheten. Att något måste göras för att förbättra produktiviteten förefaller därför som en självklarhet.</p><p>För att förenkla för läsaren att visuellt skapa sig en bild av hur det ser ut hos SEMAB och Remill har bilagor framställts på layouter och placeringen av de olika enheterna, dels som bilagor sist i rapporten, men även löpande i rapporten.</p>

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA/oai:DiVA.org:hj-1265
Date January 2008
CreatorsHedenfeldt, Markus, Stigbäck, Johan
PublisherJönköping University, JTH, Mechanical Engineering, Jönköping University, JTH, Mechanical Engineering
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, text

Page generated in 0.0024 seconds